Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 14. oktober 2009 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

De har ved brev af 11. marts 2009 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug af 16. januar 2009, hvori A er blevet godkendt med begrænsninger. De klager over, at virksomheden kun er blevet godkendt til 1 elev.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug på baggrund af en besigtigelsesrapport udarbejdet efter et besøg på ejendommen den 6. januar 2009 traf afgørelse om, at virksomheden kun kan godkendes til 1 elev.

Det fremgår af klagen, at virksomheden i mange år har været godkendt som praktiksted, og at de har uddannet mange elever. Virksomheden er af den opfattelse, at de kan give mere end én elev en uddannelse, henset til skovbrugets alsidighed og den faglige kompetence, som de personer, der forestår uddannelsen, besidder.

Ved brev af 3. februar 2009 har B fra A skrevet til det faglige udvalg. I brevet udbeder han sig bl.a. kopi af besigtigelsesrapporten og efterspørger en liste, hvoraf det fremgår, hvad virksomheden skal ændre for at kunne blive godkendt til 2 elever.

Det faglige udvalg besvarer henvendelsen ved brev af 5. februar 2009. I brevet fremhæves en passus fra en mail af 5. februar 2009 fra C, der foretog besigtigelsen, til det faglige udvalg, hvori indstillingen yderligere begrundes. Heraf fremgår: ”Virksomheden har ikke ansat skovarbejdere – der er ingen faglært skovarbejder ansat der kan forestå den daglige oplæring af elever. Der er ansat en uuddannet skovfoged (godt nok med ca. 25 års erfaring) men han deltager ikke i de samme arbejdsopgaver som eleverne skal udføre. Der foregår en instruktion i arbejdsopgaven og virksomheden fortalte at eleverne blev tilset ca. 3 gange om dagen. Det har været væsentligt i min begrundelse for kun at godkende til én elev at eleven/eleverne ikke har nogen faglært kollega i hverdagen, og derfor kan der ikke gives en ordentlig praktisk uddannelse. Af samme grund har jeg således også været i tvivl om hvorvidt de overhovedet burde godkendes.”

Ved brev af 16. april 2009 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det fremgår af det faglige udvalgs brev af 1. maj 2009, at udvalget fastholder afgørelsen af den 16. januar 2009.

Det faglige udvalg oplyser, at de har indhentet yderligere oplysninger fra besigtiger C, der overfor udvalget har uddybet elevernes arbejdsopgaver. Han har desuden oplyst, at ejer og ”skovfoged” er i besiddelse af stor viden om skovdrift, men at de stort set ikke indgår i produktionen, og at der ikke er andre medarbejdere i produktionen

Det fremgår af brevet, at for at udvalget kan godkende virksomheder uden begrænsninger skal virksomheden kunne tilbyde elever en bred oplæring inden for de kompetencemål, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. Der skal samtidig være faglærte, der løbende og konstant kan have opsyn med elever og vejlede dem, idet der er tale om et uddannelsesforhold og især fordi skoven er en af de farligste arbejdspladser.

I brev af 2. juni 2009 har A kommenteret det faglige udvalgs brev af 1. maj 2009. I brevet anfægtes C’s udtalelse på baggrund af besigtigelsesbesøget.

Det faglige udvalg har ikke haft kommentarer hertil.

I brev af 25. august 2009 har Ankenævnet bedt det faglige udvalg om at oplyse baggrunden for anmodningen om besigtigelsesbesøg, samt om at oplyse, hvorfor besigtigelsen blev foretaget af én og ikke, som udgangspunktet er, af to fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Ankenævnet udbad sig endvidere dokumentation for den status, som A havde forud for udvalgets beslutning om kun at godkende til én elev.

Det faglige udvalg redegør i brev af 28. august 2009 for, at besigtigelsen er foretaget på baggrund af udvalgets udstukne retningslinjer for, hvornår der skal foretages besigtigelse af virksomheder. Det faglige udvalg redegør endvidere for, at arbejdsgiverorganisationen ikke udpegede en repræsentant, som det faglige udvalg havde anmodet dem om.

Følgende fremgår af brevet: ”I 2008 fremsender udvalget en ny godkendelse til virksomheden som følge af ændringer i uddannelsens opbygning. Der blev bl.a. etableret specialer i uddannelsen som krævede at godkendelsen blev ændret i henhold hertil. Samtidig besluttede udvalget at fastsætte begrænsninger i elevantallet, hvor det skønnes nødvendigt under hensyntagen til oplæringsmulighederne i virksomheden.”

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre det faglige udvalgs afgørelse.

Ankenævnets flertal:

Ankenævnets flertal har i sin vurdering lagt vægt på, at tilstedeværelsen af faguddannet personale er en forudsætning for at sikre en faglig forsvarlig oplæring af eleven med henblik på opfyldelse af de mål, der er fastsat for praktikuddannelsen i bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

Derudover har nævnets flertal lagt vægt på, at der ikke vil være tilstrækkelig opsyn og instruktion af en læremester indenfor uddannelsesområdet.

Ankenævnets flertal har endvidere lagt vægt på følgende passus fra brev af 28. august 2009: ”I 2008 fremsender udvalget en ny godkendelse til virksomheden som følge af ændringer i uddannelsens opbygning. Der blev bl.a. etableret specialer i uddannelsen som krævede at godkendelsen blev ændret i henhold hertil. Samtidig besluttede udvalget at fastsætte begrænsninger i elevantallet, hvor det skønnes nødvendigt under hensyntagen til oplæringsmulighederne i virksomheden.”

Ankenævnets mindretal:

Et mindretal af nævnets medlemmer har lagt vægt på, at der ikke er nye forhold, der begrunder en indskrænkning af antallet af elever. Mindretallet har endvidere lagt vægt på, at virksomheden har angivet, at der er uddannet personale til stede, og at den praktiske oplæring er i orden, når virksomheden følger sin uddannelsesplan. Endeligt har mindretallet lagt vægt på, at tidligere elever i virksomheden har afsluttet deres uddannelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at virksomheden ikke vil kunne uddanne mere end 1 elev ad gangen.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.