Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 17. december 2009 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

De har ved brev af 1. juli 2009 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug af 23. juni 2009, hvori A kun er blevet godkendt som praktiksted for 1 elev.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at virksomheden har en godkendelse til at uddanne 1 elev ad gangen gældende fra den 27. juni 2008 til den 26. juni 2013. Virksomheden ønskede godkendelsen udvidet til at kunne uddanne 2 elever ad gangen. Virksomheden har ikke tidligere haft elever.

På baggrund af virksomhedens ønske om godkendelse til yderligere en elev foretog B en besigtigelse af virksomheden. Det fremgår af brev af 11. juni 2009 fra B, der foretog besigtigelsen, til Jordbrugets Uddannelser, at produktionsmæssigt har gartneriet en størrelse til uddannelse af én elev. Det fremgår endvidere af brevet, at der er en række arbejdsmiljømæssige problemer.

Virksomheden fik på baggrund af ovenstående en ny godkendelse til at uddanne 1 elev til den 22. juni 2014. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning, samt at de arbejdsmiljømæssige forhold bringes i orden.

Det fremgår af klagen, at gartneriet har en vis størrelse med en varieret produktion, 2 faglærte gartnere, og at gartneriet vil kunne tilbyde elever varierende arbejdsopgaver med gode muligheder for at opnå erfaring og indsigt indenfor uddannelsesområdet. Det fremgår desuden, at indehaveren gennem årene har uddannet mange elever. Det fremgår endvidere af klagen, at virksomheden i forbindelse med et tilsyn fra arbejdstilsynet har fået påbud om at udarbejde APV med frist i september 2009, og at arbejdstilsynet ikke havde andre bemærkninger. Det fremgår endvidere, at påbuddet vedrørende udarbejdelse af APV nu er efterlevet.

I brev af 16. juni 2009 fra virksomheden til Jordbrugets Uddannelser fremgår det, at virksomheden ikke er enig i, at den ikke kan godkendes til 2 elever, henset til virksomhedens størrelse, produktion og antallet af faglærte medarbejdere. Desuden anføres det, at der udover forholdet vedrørende den manglende APV ikke er noget at bemærke vedrørende arbejdsmiljøet.

Det faglige uddannelsesudvalg videresendte brevet fra virksomheden til B, der havde foretaget besigtigelsen. Han skrev i mail af 8. juni 2009, at han supplerende kunne oplyse, at besigtigelsen var planlagt ca. 8 dage forinden, og at virksomheden således havde haft mulighed for at bringe de arbejdsmiljømæssige forhold i orden inden besøget. Han oplyste endvidere, at han vurderede virksomheden, som den blev fremvist ved besigtigelsen

Ved brev af 7. juli 2009 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige uddannelsesudvalg.

Det fremgår af uddannelsesudvalgets brev, modtaget i Ankenævnet den 10. juli 2009, at udvalget fastholder afgørelsen af den 23. juni 2009, og henholder sig til kopi af sagens akter, der er vedlagt.

Ankenævnet har i brev af 3. november 2009 bedt det faglige udvalg om at oplyse, hvorfor besigtigelsen blev foretaget af én og ikke, som udgangspunktet er, af to fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Det faglige uddannelsesudvalg oplyste i brev af 10. november 2009 for, at besigtigelsen er sket under hensyntagen til retningslinjerne og ud fra gældende praksis.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre det faglige uddannelsesudvalgs afgørelse.

Ankenævnets flertal:

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at gartneriet produktionsmæssigt kun har størrelse til at uddanne én elev.

Ankenævnets mindretal:

Et mindretal af nævnets medlemmer har lagt vægt på, at der udover indehaveren er beskæftiget 2 faglærte gartnere og at virksomheden i øvrigt henset til størrelse og produktion opfylder betingelserne til at blive godkendt til 2 elever.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at virksomheden ikke vil kunne uddanne mere end 1 elev ad gangen.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.