Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 7. juli 2008 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

De har ved brev af 13. marts 2008 på vegne af virksomheden Topsport A/S klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug den 6. marts 2008, hvorved Deres klients seneste godkendelse som praktiksted for 2 elever under uddannelse til dyrepasser blev inddraget. Det fremgår af Deres klage, at virksomheden B fremover alene må beskæftige 1 elev i virksomheden, således som det faglige udvalg besluttede i afgørelsen af 12. december 2007.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på skriftligt grundlag.

Ved brev af 14. marts 2008 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 26. marts 2008 oplyst, at afgørelsen af 12. december 2007, hvorved virksomheden B blev godkendt til at beskæftige 1 elev i uddannelsen til dyrepasser, blev truffet ud fra en vurdering af antallet af heste på virksomheden samt antallet af ansatte.

Det faglige udvalg har videre oplyst, at udvalget efterfølgende modtog en anmodning fra virksomheden, der tilkendegav, at der var store oplæringsmæssige og sociale fordele ved at kunne beskæftige 2 dyrepasserelever samtidig i virksomheden, hvorfor man ønskede en udvidelse af godkendelsen til 2 elever.

Det faglige udvalg besluttede på den baggrund at godkende virksomheden til at beskæftige 2 elever i virksomheden.

Ved en gennemgang af EASY-P, som er erhvervsskolernes praktikpladssystem, den 6. marts 2008, har det faglige udvalg imidlertid konstateret, at B ikke har indgået uddannelsesaftaler med elever under uddannelse til dyrepasser, ligesom virksomheden i de seneste år kun har haft uddannelsesaftale med en enkelt elev.

Det faglige udvalg har anført, at udvalget fastholder afgørelsen af 6. marts 2008, hvorved virksomhedens godkendelse til at beskæftige elever i uddannelsen til dyrepasser blev begrænset til 1 elev. Udvalget har endelig oplyst, at sagen vil blive taget op til fornyet vurdering, såfremt virksomheden indgår uddannelsesaftale med en dyrepasserelev eller dyrepasserassistent, og virksomheden samtidig eller senere tilkendegiver, at virksomheden ønsker at indgå uddannelsesaftale med yderligere en dyrepasserelev.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afgørelse af 6. marts 2008, hvorved virksomheden B, fik begrænset deres godkendelse som praktiksted for elever i dyrepasseruddannelsen til 1 elev.

Virksomheden vil herefter være berettiget til at ansætte 2 elever i uddannelsen til dyrepasser, jf. bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 561 af 17. juni 2008.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der for det faglige udvalg ikke har foreligget faglige grunde til at reducere antallet af elever, der kan være i praktik i den pågældende virksomhed. Den omstændighed, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke har indgået uddannelsesaftale med elever i uddannelsen til dyrepasser, eller ikke har haft mere end 1 elev beskæftiget i de seneste år, kan ikke begrunde en reduktion i virksomhedens oprindelige godkendelse.

At virksomheden vælger at ansætte udenlandske elever, der opholder sig i landet på lovligt grundlag, har ikke betydning for, hvorvidt virksomheden kan anses for egnet til at varetage en funktion som praktikvirksomhed i forhold til erhvervsuddannelseselever og dermed kan godkendes til at beskæftige elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 561 af 17. juni 2008.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.