Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 2. juli 2008 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

De har ved brev af 7. april 2008 til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug den 4. april 2008, hvorved Deres anmodning om at blive godkendt som praktiksted for 4 elever ikke blev imødekommet, ligesom Deres hidtidige godkendelse blev begrænset til 1 elev.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på skriftligt grundlag.

Ved brev af 22. april 2008 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 8. maj 2008 oplyst, at udvalget ved en gennemgang af EASY-P, som er erhvervsskolernes praktikpladssystem, har konstateret, at Deres virksomhed på nuværende tidspunkt ikke har uddannelsesaftaler med elever under uddannelse til væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent, ligesom De i de seneste år alene har haft uddannelsesaftale med en enkelt elev.

Det faglige udvalg har anført, at udvalget fastholder godkendelsen til 1 elev på baggrund af ovenstående, men at udvalget vil være indstillet på at godkende Deres virksomhed til flere elever, såfremt Deres virksomhed indgår uddannelsesaftale med 1 elev under uddannelse til væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent, og De samtidig dermed tilkendegiver, at De ønsker en udvidelse af Deres godkendelse som praktiksted.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afgørelse om, at virksomheden, A, alene kan godkendes til at beskæftige 1 elev i uddannelsen til væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent.

Virksomheden vil herefter være berettiget til som hidtil at beskæftige 2 elever i uddannelsen til væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der for det faglige udvalg ikke har foreligget faglige grunde til at reducere antallet af elever, der kan være i praktik i den pågældende virksomhed. Den omstændighed, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke har indgået uddannelsesaftale med elever i uddannelsen til væksthusgartner eller væksthusgartnerassistent, eller ikke har haft mere end 1 elev beskæftiget i de seneste år, kan ikke begrunde en reduktion i virksomhedens oprindelige godkendelse.

Ankenævnet har ved denne afgørelse tillige lagt vægt på oplysningen om, at det faglige udvalg ikke har foretaget en besigtigelse af virksomheden, på trods af, at virksomheden er blevet sammenlagt med en anden virksomhed og dermed er blevet udvidet i forhold til sidste godkendelse.

Nævnet finder, at Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug burde have besigtiget virksomheden med henblik på at afgøre, om virksomheden kan godkendes til 4 elever.

Det er Ankenævnets opfattelse, at Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug på grundlag af denne kendelse bør foretage en besigtigelse af Deres virksomhed og tage stilling til en eventuel udvidelse af Deres godkendelse, såfremt De retter fornyet henvendelse herom til det faglige udvalg.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 561 af 17. juni 2008.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.