Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 2. oktober 2007 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

Ankenævnet har på skriftligt grundlag behandlet Deres klage af 25. september 2006 over en afgørelse af 14. september 2006 truffet af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen, om at virksomheden godkendes med begrænsninger. Ankenævnet beklager, at sagen som følge af en fejl ikke er blevet behandlet og afgjort inden for rimelig tid.

Ankenævnet har indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 24. oktober 2006 oplyst, at udvalget har behandlet sagen på ny, og at de under denne behandling har bedt besigtigelsesteamet om en udtalelse. Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen fastholder deres afgørelse af 14. september 2006, hvorefter godkendelsen sker med den tilføjelse, at eleven udstationeres i en fuldt godkendt virksomhed i 2x3 måneder.

Der er ved Det faglige Udvalgs afgørelse lagt vægt på, at virksomhedens koncept er meget snævert, da der ikke findes klassiske retter og selskabsarrangementer.

Det fremgår af klagen, at virksomheden ofte har selskaber på 20-25 personer, og at selskaberne kan være helt op til 40 personer.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsens afgørelse om, at virksomheden A, ikke fuldt ud kan godkendes som praktiksted for elever i gastronomuddannelsen, specialet kok.

Virksomheden vil herefter være berettiget til at ansætte elever i uddannelsen gastronom, specialet kok.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden opfylder kravene i § 22 i bekendtgørelse nr. 472 af 14. juni 2005 om uddannelsen til gastronom. Nævnet vurderer, at eleven vil kunne få tilstrækkelig erfaring med selskaber. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at det er et krav, at der skal være klassiske retter på menuen.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

- § 47 i lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, som ændret ved lov nr. 561 af 6. juli 2006, om erhvervsuddannelser.

- § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

- bekendtgørelse nr. 472 af 14. juni 2005 om uddannelsen til gastronom.

- § 1 i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.