Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 5. marts 2009 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

De har ved brev af 19. december 2008 klaget over en afgørelse truffet af Frisørfagets Fællesudvalg den 30. september 2008, om at der ikke kan ansættes nye elever i Deres virksomhed, før virksomheden har ansat en uddannet frisør med den danske 4-årige frisøruddannelse på fuld tid.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at Frisørfagets Fællesudvalg ved et kontrolbesøg i virksomheden konstaterede, at B, der tidligere har været den uddannelsesansvarlige, ikke længere arbejder i salonen. Hustruen C er ikke uddannet frisør, men har arbejdet som sådan i 37 år. Der er en uddannet frisør ansat i salonen, men hun var på daværende tidspunkt ikke ansat på fuld tid.

Det fremgår af klagen, at virksomheden i mange år har været godkendt som praktiksted, og at de har uddannet en del elever. To af disse elever er uddannet under den ovenfor nævnte personalesammensætning.

Ved brev af 30. september 2008 traf Frisørfagets Fællesudvalg den afgørelse, at der ikke kan ansættes nye elever i virksomheden, før virksomheden har ansat en uddannet frisør på fuld tid.

Danmarks Frisørmesterforening rettede herefter ved brev af 20. oktober 2008 henvendelse til Frisørfagets Fællesudvalg på vegne af Frisør B med anmodning om genoptagelse af sagen.

Frisørfagets Fællesudvalg behandlede endnu engang sagen og fastholdt ved brev af 27. november 2008 afgørelsen. Udvalget tilkendegav, at går den nuværende uddannede frisør op på fuld tid eller ansættes en anden uddannet frisør på fuld tid, så kan der ansættes en elev i virksomheden.

Ved brev af 9. januar 2009 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 15. januar 2009 afgivet en supplerende udtalelse. I denne redegøres der for vigtigheden af, at den uddannelsesansvarlige person er uddannet frisør. Det faglige udvalg tilbyder C en kompetenceafklaring med henblik på at gå op til en svendeprøve. Det faglige udvalg tilkendegiver endvidere, at hvis hun består svendeprøven, så vil virksomheden få samme status, som da B var den uddannelsesansvarlige.

Det fremgår endvidere af brevet, at Frisørfagets Fællesudvalg den 8. december 2008 modtog dokumentation for, at virksomheden nu har en fuldtidsansat frisør med bestået svendeprøve. På den baggrund meddelte det faglige udvalg ved brev af 18. december 2008 virksomheden, at den nu er godkendt til 1 elev. Det fremgår desuden, at hvis der på et senere tidspunkt skal ansættes mere end 1 elev i virksomheden, skal der ske en ny høring i det faglige udvalg. Frisørfagets Fællesudvalg har efterfølgende erfaret, at virksomheden den 2. december 2008 har ansat endnu en elev, således at der nu er ansat 2 elever i virksomheden.

Ankenævnet har ved brev af 22. januar 2009 sendt kopi af dette brev til Frisør B til kommentering.

Frisør B har ved brev af 28. januar 2009 tilkendegivet, at de har forstået brevet fra det faglige udvalg således, at virksomheden gerne måtte ansatte en elev til, når der var en uddannet frisør på fuld tid.

Ankenævnet har ved brev af 4. februar 2009 fremsendt kopi af brevet fra Frisør Bresemann til Frisørfagets Fællesudvalg. Frisørfagets Fællesudvalg har ved brev af 11. februar 2009 meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til det fremsendte.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre det faglige udvalgs afgørelse.

Ankenævnet har i sin vurdering lagt vægt på, at tilstedeværelsen af faguddannet personale er en forudsætning for at sikre en faglig forsvarlig oplæring af eleven med henblik på opfyldelse af de mål, der er fastsat for praktikuddannelsen i bekendtgørelse nr. 136 af 28. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at Frisørfagets Fællesudvalg har tilbudt, at C kan få foretaget en kompetenceafklaring med henblik på at gå op til en svendeprøve. Det faglige udvalg har endvidere tilkendegivet, at hvis hun består svendeprøven, så vil virksomheden få samme status, som da B var den uddannelsesansvarlige.

Det bemærkes, at Frisørfagets Fællesudvalg den 18. december 2008 har godkendt, at klager kan have 1 elev ansat, men at virksomheden ikke er godkendt til at have 2 elever.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 136 af 28. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.