Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 21. november 2005 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

Ankenævnet har på skriftligt grundlag behandlet Deres klage af 11. oktober 2005 over en afgørelse, truffet af Billedmediernes Faglige Udvalg senest i brev af 8. september 2005 om at virksomheden ikke kan godkendes til en FTP-elev.

Ankenævnet har indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 18. oktober 2005 oplyst, at udvalget har modtaget oplysninger om den person i virksomheden, der skal forestå oplæringen. Den pågældende medarbejder har en uddannelse fra Svenska Yrkeshögskolen, Nykarleby, Findland.

Det faglige udvalg oplyser, at det ikke har konkret kendskab til den pgl. uddannelse.

Ankenævnet har modtaget det pågældende uddannelsesbevis, og har forelagt dette for B med henblik på afklaring af hvilken uddannelse, der er tale om.

B har oplyst:

”En 4-årig finsk uddannelse fra Yrkeshögskolan er en erhvervsrettet

videregående uddannelse, der nærmest er sammenlignelig med vores

professionsbachelor.

I uddannelsen indgår omkring et halvt års praktik samt en afsluttende

opgave.

Adgangsgrundlaget til uddannelsen er normalt en 3-årig

almen/erhvervsgymnasial uddannelse”

B har tillige indhentet oplysninger fra skolen i Finland:

”Du skickade en förfrågan om vad praktiken vid Svenska

Yrkeshögskolan, Film- och Tv-produktion, innehåller. Vår praktik är

minst 20 studieveckor sammanlagt = 20 arbetsveckor ( = 30

studiepoäng) i två perioder, på arbetsplatser inom Film- och Tv-

branschen.

Men jag måste tillägga att Martin Karlsson har varit en av våra

flitigaste studenter. Har har förutom minimi arbetspraktik filmat och

regisserat ett tiotal sk. egna projekt förutom.

Disse oplysninger har været forelagt det faglige udvalg, der har oplyst, at de ikke giver anledning til at ændre på den tidligere trufne afgørelse.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Billedmediernes Faglige Udvalgs afgørelse om at virksomheden A, ikke kan godkendes som uddannelsessted for en elev som Films og TV produktion.

Virksomheden vil herefter være berettiget til at ansætte en elev i uddannelse efter bekendtgørelse nr.

772 af 09. juli 2004

om film- og tv-produktionsuddannelsen.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at den uddannelsesansvarlige har en uddannelse, der kan sidestilles med en professionsbachelor uddannelse.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

- § 47 i lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 om erhvervsuddannelser.

- § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

- bekendtgørelse nr.

772 af 09. juli 2004

om film- og tv-produktionsuddannelsen.

- § 1 i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.