Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32007R0717
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om international roaming

I medfør af § 80 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilsyn med overholdelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet, på sanktioner, som pålægges i forbindelse med dette tilsyn, samt på påklage af afgørelser, som træffes i forbindelse hermed.

§ 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser om udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

Stk. 2. I forbindelse med afgørelser efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen meddele påbud om overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

§ 3. IT- og Telestyrelsen kan pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som et påbud retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf, hvis parten har undladt at efterkomme påbuddet.

Stk. 2. Adgangen til at pålægge tvangsbøder, jf. stk. 1, gælder ikke i forhold til udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er hjemmehørende i et andet EU-land end Danmark eller et EØS-land.

§ 4. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i henhold til § 2, stk. 1, kan indbringes for Teleklagenævnet i overensstemmelse med § 76, stk. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og i overensstemmelse med bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 860 af 4. juli 2007 om international roaming og bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 21. april 2011

Charlotte Sahl-Madsen

/ Helle Bøjen Larsen