Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

I medfør af § 66, stk. 1, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

§ 1. Følgende beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester delegeres fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til IT- og Telestyrelsen, sådan at IT- og Telestyrelsen:

1) Kan fastsætte regler om alternativ tvistbilæggelse, jf. lovens § 54, stk. 3.

2) Kan fastsætte regler om høringer, jf. lovens § 57.

§ 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af IT- og Telestyrelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 21. april 2011

Charlotte Sahl-Madsen

/ Marianne Jøker Thorsen