Den fulde tekst

Lov om ændring af avu-loven, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

(Ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende individuel kompetencevurdering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), som ændret ved § 5 i lov nr. 140 af 9. februar 2010 og § 7 ved lov nr. 641 af 14. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 35 ophæves.

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, som ændret ved § 22 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 38 ophæves.

§ 3

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 9. november 2009, som ændret ved § 12 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændring:

1. § 34 a ophæves.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 5. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen