Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 31. marts 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til 1. behandling den 22. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 9. og 21. februar 2011 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Den 9. februar 2011 sendte økonomi- og erhvervsministeren et høringsnotat til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 14 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Udvalget finder det positivt, at regeringen ønsker at udnytte de muligheder for effektivisering og forenkling, der ligger i ny teknologi. Det er imidlertid vigtigt, at overgangen til digitale regnskaber sker på en sikker og smidig måde, så vi undgår en ny »tinglysningsskandale«.

Det er efter udvalgets opfattelse afgørende, at virksomheder, revisorer, systemleverandører m.v. snarest muligt får adgang til både tekniske og pædagogiske brugervejledninger, illustrative eksempler m.v., før de skal gå i gang med at indberette i et komplet nyt system. Derudover skal de efter udvalgets opfattelse have adgang til hurtig hjælp i forbindelse med konkrete problemer, der kan opstå ved udarbejdelse og indsendelse af de enkelte regnskaber. I den forbindelse er det centralt, at der sikres tilstrækkelig, hurtig og kompetent elektronisk vejledning og efterfølgende telefonisk assistance fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side.

Erfaringen viser, at der kan være betydelig risiko forbundet med implementeringen af store offentlige it-systemer. Det er derfor efter udvalgets opfattelse afgørende, at der træffes konkrete foranstaltninger mod nedbrud i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens systemer til modtagelse af de mange tusinde digitale årsrapporter. Samtidig bør der foreligge en procedure for fristudsættelse og for kommunikation til virksomheder og revisorer i tilfælde af nedbrud.

Efter udvalgets opfattelse kan der sættes spørgsmålstegn ved den gennemførte kvalitetssikring af den nye taksonomi. Udvalget er blevet informeret om, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget 6.400 årsrapporter efter den gamle taksonomi. Da den nye taksonomi er udvidet i forhold til den gamle, er det efter udvalgets opfattelse begrænset, i hvilket omfang erfaringerne fra den gamle taksonomi kan danne grundlag for teknikken i den ny. Udvalget forventer, at ministeren og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemfører den fornødne kvalitetssikring, så taksonomien er klar til brug, så der ikke opstår problemer.

Indtil kravet om obligatorisk indsendelse af B-regnskaber er fuldt indført, bør økonomi- og erhvervsministeren løbende, halvårligt orientere Erhvervsudvalget om status, fremdrift og problemer vedrørende indberetningsløsningerne. Erhvervsudvalget bør orienteres om systemnedbrud og om antallet af regnskaber, der frivilligt er indrapporteret via REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL, ligesom der bør orienteres om status og fremdrift i forhold til information, vejledning, bekendtgørelser m.v. Udvalget er som nævnt positivt indstillet over for overgangen til digitalt regnskab, men kan ikke leve med først sent at blive orienteret om problemer.

Der vil ifølge lovforslaget tidligst være krav om at indsende digitale regnskaber i regnskabsklasse C for virksomheder med balancedato den 31. juli 2012, mens kravet for regnskabsklasse D tidligst vil gælde virksomheder med balancedato den 31. august 2013. Da de samlede tekniske løsninger, jf. økonomi- og erhvervsministerens svar, endnu ikke foreligger, kan disse frister i praksis blive for stramme, og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde disse tidsfrister, hvilket Folketinget naturligvis bør orienteres om løbende. De endelige frister for obligatorisk indsendelse af regnskaber i klasse C og D bør meldes ud i god tid, så selskaberne får mulighed for at tilpasse deres systemer og procedurer.

Udvalget ønsker fuld åbenhed om, hvornår oplysninger til Danmarks Statistik og SKAT kan indberettes via XBRL. Tilsvarende ønsker udvalget at blive orienteret, om der er andre myndigheder, der indberetter digitalt, og om, hvilke teknikker der benyttes her. Udvalget ser nemlig gerne, at alle myndigheder kan anvende samme system til indberetning til andre offentlige myndigheder.

Udvalget opfordrer i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 4 regeringen til at lægge en plan, så alle kommuner i løbet af 2012 er tilkoblet Virk.dk. Det er et problem, at alle myndigheder i dag ikke er tilkoblet Virk.dk. Virksomheder kan derfor ikke benytte Virk.dk som den eneste digitale tilgang til det offentlige. Det er derfor positivt, at kommunerne i første halvår af 2012 får mulighed for at koble sig på, jf. svaret på spørgsmål 4, men det er nødvendigt, at alle kommunerne er tilkoblet. Ellers vil virksomhederne ikke opleve, at de kan bruge Virk.dk som den eneste digitale indgang til det offentlige, men må indberette ad andre kanaler til kommunerne.

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 11, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.«

[Korrektion af henvisning]

Til § 3

2) I det under nr. 1 foreslåede § 10, stk. 8, indsættes efter »dokumenter, der udelukkende er«: »truffet eller«.

[Teknisk korrektion]

Til § 14

3) I det under nr. 1 foreslåede § 35, stk. 3, indsættes efter »§ 33«: »og oplysninger til brug for myndighedernes revurderinger af godkendelse, jf. § 41 b,«.

[Præcisering af ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digitalisering]

4) I det under nr. 1 foreslåede § 35, stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 3«.

[Korrektion af henvisning]

5) I det under nr. 1 foreslåede § 35, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 3«.

[Korrektion af henvisning]

Til § 15

6) I det under nr. 2 foreslåede § 18 a ændres i stk. 1 »samt anmeldelser efter regler fastsat efter § 17, stk. 3, 2. pkt.,« til: »anmeldelser efter regler fastsat efter § 17, stk. 3, 2. pkt., samt oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens revurderinger af godkendelse, jf. § 41,«.

[Præcisering af ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digitalisering]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om korrektion af en henvisning. Korrektionen har ingen indholdsmæssig betydning.

Til nr. 2

Der er tale om en teknisk korrektion, som indebærer, at formuleringen svarer til de tilsvarende bestemmelser i lovforslaget.

Til nr. 3

Ændringsforslaget indebærer, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om digital kommunikation i forbindelse med behandlingen af sager om regelmæssig revurdering af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven. Dermed præciseres det, at bestemmelsen i lovforslaget dækker digital kommunikation i forbindelse med såvel ordningens godkendelse som revurdering. Præciseringen foretages, da det efterfølgende er vurderet, at lovforslagets affattelse af bestemmelsen kan rejse tvivl om, hvorvidt den fulde proces, som gøres obligatorisk digital, er omfattet.

Til nr. 4 og 5

Der er tale om korrektion af henvisninger. Korrektionerne har ingen indholdsmæssig betydning.

Til nr. 6

Ændringsforslaget indebærer, at miljøministeren bemyndiges til tillige at fastsætte regler om digital kommunikation i forbindelse med behandlingen af sager om regelmæssig revurdering af miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelsesloven. Dermed præciseres det, at bestemmelsen i lovforslaget dækker digital kommunikation i forbindelse med såvel ordningens godkendelse som revurdering. Præciseringen foretages, da det efterfølgende er vurderet, at lovforslagets affattelse af bestemmelsen kan rejse tvivl om, hvorvidt den fulde proces, som gøres obligatorisk digital, er omfattet.

Helge Sander (V) fmd. Torsten Schack Pedersen (V) Marion Pedersen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Erling Bonnesen (V) Colette L. Brix (DF) nfmd. Pia Adelsteen (DF) Carina Christensen (KF) Rasmus Jarlov (KF) Orla Hav (S) Benny Engelbrecht (S) Henrik Dam Kristensen (S) Niels Sindal (S) Karsten Hønge (SF) Steen Gade (SF) Morten Østergaard (RV) Frank Aaen (EL)

Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 139

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Eftersendelse af høringssvar fra DI, fra økonomi- og erhvervsministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren
5
1. udkast til betænkning
6
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 139

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om et skøn over virksomhedernes øgede omkostninger til it-udstyr, nyt software og økonomisystemer, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. , om ministeren vil give tilsagn om en årlig redegørelse for, hvilke udfordringer og problemer der har været i forbindelse med den tvungne digitale indberetning til offentlige myndigheder for specielt mindre virksomheder inden for de områder, som overgår til digitalisering, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvilke initiativer der ud over en telefonlinje er igangsat med midlerne fra puljen fra aftalen om finansloven for 2006 (til iværksætter- og innovationsinitiativer), til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvorfor der ikke er taget initiativ til, at alle myndigheder – ikke mindst kommunerne – skal koble sig på Virk.dk, så alle indberetninger til offentlige myndigheder kan ske via Virk.dk, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvor langt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er i femtrinsprocessen for udviklingen af taksonomien, jf. »Due Process Handbook for XBRL Activities«, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. , om det er ministerens opfattelse, at man når i mål, jf. principperne i »Due Process Handbook for XBRL Activities«, så revisorer og virksomheder kan være klar til rettidig indberetning af oplysninger, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilke kvalitetssikringer der er gennemført af taksonomien, og hvem der har gennemført disse kvalitetssikringer, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. , om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gennemført eller fået gennemført kvalitetssikring af taksonomien i dens helhed og herunder sikret sig, at taksonomien dækker alle de toneangivende revisorfirmaers regnskabspraksis, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i udviklingen af taksonomien løbende har involveret udviklerne, så disse udviklere kan garantere, at systemet virker pr. 15. oktober 2011, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. , om taksonomien har alle de nødvendige elementer (tags), jf. sædvanlig regnskabspraksis, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvornår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er i stand til at udlevere de nødvendige oplysninger, tags m.v. til alle brugere i det offentlige og det private regi, med henblik på at virksomheder og revisorer kun skal indberette tallene/oplysningerne én gang, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. , om ministeren kan garantere, at alle elementer i Stage 4 i »Due Process Handbook for XBRL Activities« er gennemført i samarbejde mellem udviklere og revisorer, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om »Global Filing Manual« (GFM), til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om ministeren vil garantere, at udviklingen ikke vil/kan resultere i en skandale som den omkring indførelsen af et nyt tinglysningssystem, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå