Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Odense Fjord Vildtreservat1)

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009 fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Odense Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for fugle.

Afgrænsning

§ 2. Odense Fjord Vildtreservat omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Søterritoriet i Odense Fjord afgrænset mod nord af en ret linie mellem det østligste punkt på Enebærodde og molehovedet ved Lodshuse.

2) Landarealer, som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Mod land afgrænses reservatets vandområde af højeste, daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 1 og 3, jf. kortbilag 1:

1) Egense Dyb.

2) Farvandet omkring Vigelsø og Tornø.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i området er forbudt.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2.2 og 4, jf. kortbilag 1:

1) Landarealer i den indre del af Egense Dyb.

2) Landarealer på Vigelsø.

§ 5. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt på hele vildtreservatets vandområde, jf. bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Færdsel

§ 6. Færdsel er forbudt i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2.1, 2.2.a og 4.b, jf. kortbilag 2:

1) Den indre del af Egense Dyb.

2) Den sydlige del af Vigelsø.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.

§ 7. Færdsel er forbudt fra 1. februar til 31. juli på Leammer og søterritoriet omkring Leammer som beskrevet i bilag 1, pkt. 2.1.b og punkt 2.2.c, jf. kortbilag 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.

2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 8. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på øer og holme som beskrevet i bilag 1, pkt. 5, jf. kortbilag 2, samt det omgivende søterritorium indenfor en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.

2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

3) Sejlads i sejlløb.

§ 9. Motorbådssejlads med højere hastighed end 6 knob er forbudt i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 1 og 3, jf. kortbilag 2:

1) Egense Dyb.

2) Farvandet omkring Vigelsø og Tornø.

Dispensation og tilsyn

§ 10. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 11. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-9.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 6-9 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-9 eller af vilkår der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltnings § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14004 af 30. juni 1996 om Odense Fjord Vildtreservat ophæves.

Miljøministeriet, den 12. april 2011

Karen Ellemann

/ Agnete Thomsen


Bilag 1

Afgrænsning af områder, hvor der i bekendtgørelsen er fastsat regler for jagt og færdsel

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til UTM zone 32 Euroref89

1. Egense Dyb:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

Den del af Egense Dyb, som er beliggende nord for rette linjer mellem et punkt på kysten på Enebærodde ved Hals (100 meter sydøst for skellet mellem lod af matr.nr. 1p Hofmansgave Hgd., Norup, og matr.nr. 1i smst.) og position 55°31,19'N. 10°29,37'E (ved sejlrenden øst for Bågø samt nordøst for sejlrenden til Fjordmarken.).

2. Den indre del af Egense Dyb:

2.1 Søterritoriet

a) Søterritoriet omkring Ægholm og Trindelen afgrænses på følgende måde:

Den del af Egense Dyb, der er beliggende nordvest for en ret linie mellem det sydøstligste punkt på Vigsnæs og Drejet på Enebær Odde (ca. 1.350 meter sydøst for skellet mellem matr. nr. 1p Hofmansgave Hgd., Norup og matr. nr. 1b smst. ved Charlottenlund Skov).

b) Søterritoriet omkring Leammer afgrænses på følgende måde:

Den del af Egense Dyb, som mod øst og syd afgrænses af rette linjer mellem følgende punkter:

Det sydøstligste punkt på Vigsnæs nord for Leammer

Position 55°31,84’N. 10°30,05’E

Position 55°31,43’N. 10°29,48’E

Det sydøstligste punkt på den nu inddæmmede Romsø vest for Leammer

2.2 Landarealer

a) Strandengsarealer og øer, dele af matr.nr. 1a, 1b, 1p, 1t (Ægholm) og 1u (Trindelen) Hofmansgave Hgd., Norup samt tilvækstarealer og holme beliggende indenfor eller i tilknytning til den i pkt. 2.1 afgrænsede del af søterritoriet, jf. kortbilag.

b) Strandengsarealer og øer, dele af matr.nr. 1a, 1b og 1x (Kyholm)Hofmansgave Hgd., Norup samt tilvækstarealer og holme beliggende indenfor eller i tilknytning til den i pkt. 1 afgrænsede del af søterritoriet, jf. kortbilag.

c) Øen Leammer, matr.nr. 1s Hofmansgave Hgd., Norup.

3. Farvandet omkring Vigelsø og Tornø:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord, vest og syd af rette linier mellem følgende punkter:

Espenøre Hage på vestsiden af Vigelsø, ca. 200 meter nord for skellet mellem matr. nr. 2 og 1a Vigelsø, Østrup.

Det nordligste punkt på Hvenegårds Holm.

Det vestligste punkt på Koholm.

Position 55°27,24'N.10° 27,52'E (syd for Vigelsø) og

det vestligste punkt på Tornø.

Herfra følgende kysten af Tornø i højeste, daglige vandstandslinie til det sydøstligste punkt på Tornø og en ret linie herfra til et punkt på den vestlige del af Dræby Fed, skellet mellem matr.nr. 2b og 7b Dræby By, Munkebo).

b) Mod øst af en ret linie mellem det nordvestligste punkt på Dræby Fedsodde (Statshøj) og anløbsbroen ved Terneø, ca. 600 meter nordøst for skellet mellem matr.nr. 4 og 1a Vigelsø, Østrup).

4. Vigelsø

Følgende landarealer på Vigelsø:

a) Vigelsø, matr.nr. 1a, 1b (Store Ægholm), 1c, 1d, 2, 3 (Skalø), 4 og 5 Vigelsø, Østrup.

b) Den sydlige del af Vigelsø afgrænset mod nord af skellet mellem matr. nr. 2 og 1a fra vestkysten af Vigelsø mod øst og videre fra det nordligste punkt på denne linie af en ret øst-vest gående linie til østkysten af Vigelsø.

5. Øvrige øer i Odense Fjord:

Matr.nr. 1x, Hofmansgave Hgd., Norup (Kyholm), matr.nr. 80 og 81 Munkebo By, Munkebo (Roholm og Flintholm), matr.nr. 8 og 9 Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo (»Sorteø« og »Mågeø«), matr.nr. 2r og 38g Gerskov By, Skeby (Dørholm og »Terneø«), matr.nr. 9 og 11 Lumby Strand, Østrup (»Hasseløre« og »Hvenegårds Holm«), matr.nr. 32 Bågø Strand, Odense Jorder (»Hennings Holm«) og matr.nr. 3 Vigelsø, Østrup (Skalø)).

AL2422_6_1.jpg Size: (368 X 523)

AL2422_6_2.jpg Size: (368 X 527)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2009, nr. L 20, side 7.