Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed

I medfør af § 69, stk. 1, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

Indbringelse af klager

§ 1. Teleklagenævnet træffer endelig administrativ afgørelse i sager, som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

§ 2. En klage, der indbringes for Teleklagenævnet, skal være modtaget i nævnet senest fire uger efter, at den afgørelse, der klages over, er truffet.

Stk. 2. En klage over en myndigheds sagsbehandling i forbindelse med en afgørelse kan tidligst indgives til Teleklagenævnet, når afgørelsen er truffet. En klage over en myndigheds sagsbehandling i tilfælde, hvor der ikke træffes afgørelse, kan indgives til Teleklagenævnet løbende.

Stk. 3. Teleklagenævnets sekretariat afviser en klage,

1) der indgives for sent, jf. dog stk. 5,

2) der ikke er omfattet af Teleklagenævnets kompetence, eller

3) der er indgivet af en, der ikke er klageberettiget.

Stk. 4. Teleklagenævnets sekretariat skal, når en klage afvises i medfør af stk. 3 eller § 3, stk. 3, samtidig gøre klageren opmærksom på, at beslutningen om afvisning kan indbringes for Teleklagenævnet senest fire uger efter, at beslutningen om afvisning er truffet.

Stk. 5. Teleklagenævnets formand kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1 i særlige tilfælde, herunder navnlig hvor en overskridelse af fristen skønnes undskyldelig.

Stk. 6. Et sagsanlæg ved domstolene eller en voldgiftsaftale om klagen er ikke til hinder for, at klagen kan behandles i Teleklagenævnet.

Betaling af klagegebyr

§ 3. Klageren skal betale et gebyr på 4.000 kr. Er klageren en privat person, og vedrører klagen kun klageren selv, nedsættes gebyret til 150 kr.

Stk. 2. Uanset stk. 1 betales der ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen eller i medfør af forvaltningsloven.

Stk. 3. Teleklagenævnets sekretariat afviser en klage, hvis det i stk. 1 nævnte gebyr ikke modtages samtidig med klagen, eller gebyret ikke betales inden en af sekretariatet fastsat frist. Ved afvisningen bortfalder kravet på gebyr.

Stk. 4. Teleklagenævnets formand kan træffe beslutning om at tilbagebetale et indbetalt gebyr, hvis

1) Teleklagenævnet giver klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage,

2) myndigheden, som har truffet den påklagede afgørelse, genoptager behandlingen af sagen, inden Teleklagenævnet har truffet afgørelse, eller

3) myndigheden, som har truffet den påklagede afgørelse, ændrer sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand.

Stk. 5. Hvis Teleklagenævnets sekretariat afviser en klage i henhold til § 2, stk. 3, tilbagebetales gebyret efter udløbet af den i § 2, stk. 4, fastsatte frist for indbringelse af afvisningen for Teleklagenævnet.

Indkaldelse til nævnsmøde

§ 4. Teleklagenævnets formand fastsætter tid og sted for afholdelse af nævnsmøde.

Stk. 2. Teleklagenævnets medlemmer skal normalt indkaldes med mindst én uges varsel.

Stk. 3. Sammen med indkaldelsen sendes dagsorden for nævnsmødet samt relevante sagsdokumenter og de af sekretariatet udarbejdede sagsfremstillinger til de sager, der skal behandles på mødet. Teleklagenævnet kan aftale, at materialet kan sendes elektronisk eller på anden måde gøres elektronisk tilgængeligt.

Afholdelse af nævnsmøde

§ 5. Teleklagenævnets møder ledes af formanden. Teleklagenævnets formand forelægger sagerne for medlemmerne.

Stk. 2. Teleklagenævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Afgørelser i Teleklagenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Der tages referat af møderne. Referatet godkendes på det efterfølgende møde i Teleklagenævnet.

Stk. 5. Teleklagenævnets møder er ikke offentlige.

§ 6. Teleklagenævnet kan afgøre en sag på det foreliggende grundlag, hvis udtalelser eller oplysninger fra en part ikke modtages inden en af sekretariatet fastsat frist.

Skriftlig behandling

§ 7. Teleklagenævnets formand kan stille forslag om, at en sag afgøres i overensstemmelse med et udkast til afgørelse uden afholdelse af nævnsmøde.

Stk. 2. Hvis et af Teleklagenævnets medlemmer ønsker det, skal formanden indkalde til et møde i sagen, forinden denne afgøres.

Udfærdigelse af nævnets afgørelser

§ 8. Teleklagenævnets afgørelser formuleres af formanden.

Stk. 2. Mindretalsvota anføres med begrundelse i afgørelsen. Desuden angives stemmetallet for hver af opfattelserne, samt om formanden har afgivet mindretalsvotum.

Stk. 3. Teleklagenævnets formand sørger for, at Teleklagenævnets afgørelser snarest bringes til parternes kundskab.

Genoptagelse af sager

§ 9. Teleklagenævnets formand kan efter anmodning fra en af parterne beslutte, at behandlingen af en sag, hvori afgørelse er truffet, skal genoptages af Teleklagenævnet, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:

1) Gyldigt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen.

2) Nye oplysninger, som må antages at ville have medført et andet udfald af sagen, hvis de havde foreligget under behandlingen.

Årsberetning

§ 10. Hvert år inden den 1. april udarbejdes en beretning om Teleklagenævnets virksomhed i det foregående kalenderår. Beretningen sendes til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Næstformand

§ 11. Den kompetence, som i denne bekendtgørelse er tillagt Teleklagenævnets formand, tillægges den næstformand, som i medfør af § 68, stk. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester træder til i tilfælde af formandens forfald eller inhabilitet.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 21. april 2011

Charlotte Sahl-Madsen

/ Marianne Jøker Thorsen