Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. december 2010 i sag 01.2010

A

Blik- og Rørarbejderforbundet v/forbundssekretær Kim Fusager

mod

B

v/advokat Jens Skytte

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokat Evelyn Jørgensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Søren Dupont Dall, Tekniq og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 3. april 1984, og indklagede, B, blev den 2. januar 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som energimontør med uddannelsesperiode fra den 2. januar 2007 til den 2. januar 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetalingskrav og fortolkning af mødereferat.

A har ved sin organisation, Blik- og Rør Arbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 4. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 88.624,70 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, samt en bod på 30.000 kr.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. november 2010.

Sagsfremstilling

Der blev mellem parterne afholdt mæglingsmøde den 25. september 2009. Det anføres i referatet:

”Sagen blev drøftet.

Parterne er enige om at uddannelsesaftalen hæves ensidigt af B pr. 30/9-2009. Herefter er der intet krav mellem parterne.

Sagen sluttet.”

Der blev den 25. september 2009 af parterne underskrevet blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen med afkrydsning ud for ensidig ophævelse af virksomheden.

I november 2009 rejste A krav om udbetaling af løn, pension, SH og fritvalgskonto.

B har til støtte for frifindelsespåstanden dels henvist til mæglingsmødet den 25. september 2009, dels gjort gældende, at der ikke er dokumentation for lønkravet.

Tvistighedsnævnet besluttede i første omgang at tage stilling til spørgsmålet om fortolkningen af mødereferatet af 25. september 2009.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, C og D.

A har forklaret, at det var fagforeningen, der beregnede hans lønkrav.

C har forklaret bl.a., at hun står for regnskabet i virksomheden og deltog i mødet den 25. september 2009. Anledningen var, at de som følge af udeblivelse havde opsagt A den 7. september 2009. Under mødet den 25. september 2009 var der mellem parterne enighed om, at de hver især skulle videre. De accepterede derfor A’s krav om, at ophævelsen først skulle have virkning fra den 30. september 2009. Det betød, at A fik løn for hele september måned, selvom han ikke efter den 7. september havde været på arbejde. Hun spurgte flere gange under mødet, om der var andre krav fra A, og svaret var nej. Der har aldrig under ansættelsen været nogen bemærkninger fra A om, at hans løn skulle være ukorrekt.

D har forklaret bl.a., at han for forbundet deltog i mødet den 25. september 2009 som repræsentant for A. Der blev aftalt afslutning af ansættelsen med resterende løn for september. Mødet drejede sig alene om ophævelsen. Det er praksis, at man så skriver, at der herefter ikke er krav parterne imellem. Man kan altid efterfølgende rejse krav, når man bliver bekendt med noget, der ikke var tema under mødet. Det er rigtigt, at modparten spurgte, om der var andre krav. Det var der på det tidspunkt ham bekendt ikke, så han svarede nej til det. Efter mødet henvendte A sig til ham og sagde, at han via sin nye ansættelse havde konstateret, at hans løn hos B ikke havde været korrekt.

Procedure

A har til støtte for påstanden i forhold til mødereferatet anført, at der ikke under mødet den 25. september 2009 var forhandling om andet end selve ophævelsen af ansættelsesforholdet. Man var ikke på det tidspunkt bekendt med fejlagtig lønudbetaling, og er ikke afskåret fra at fremsætte krav om betaling på grundlag heraf.

B har til støtte for frifindelsespåstanden i forhold til mødereferatet anført, at hvis virksomheden havde vidst, at sagen ville ende i en ny sag, ville den naturligvis ikke have indgået aftalen 25. september 2009. Der blev udtrykkeligt talt om at lukke sagen endeligt, og derfor kan A ikke efterfølgende komme med yderligere krav.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Forliget under mødet den 25. september 2009 er formuleret uden forbehold for eventuelle andre krav. Henset hertil og sammenholdt med forklaringerne om, at der blev spurgt til, om der var andre krav fra A’s side, finder vi, at A er afskåret fra efterfølgende at fremsætte yderligere krav over for B. Vi stemmer derfor for allerede af den grund at tage B’s frifindelsespåstand til følge.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at formuleringen af forliget den 25. september 2009 ikke er tilstrækkelig klar til at kunne begrunde, at A er afskåret fra at fremsætte krav vedrørende andre omstændigheder end selve ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B frifindes

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 6. december 2010