Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. december 2010 i sag 03.2010

A

Dansk El-Forbund v/forbundssekretær Flemming Warth

mod

B

Tekniq v/konsulent Jesper Elan Ahrenst

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokat Evelyn Jørgensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Søren Dupont Dall, Tekniq og forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund.

Mellem klageren, A, født den 1. april 1982, og indklagede, B, blev den 4. marts 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 4. marts 2008 til den 12. november 2011.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen, manglende løn under sygdom og manglende løn for 5 timer.

A har ved sin organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 6. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale til A 59.244,83 kr. Beløbet er sammensat af erstatning for ophævelsen på 54.570,25 kr., manglende løn under sygdom den 12.-13. marts 2009 med 841,70 kr., manglende løn under sygdom 9.-12. juni 2009 med 2.893,37 kr. og manglende løn for 5 timer med 939,51 kr.

B har påstået frifindelse for erstatningskravet og afvisning af lønkravene.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. november 2010.

Sagsfremstilling

Den tekniske skole oplyste B, at A den 12. og 13. marts 2009 havde været fraværende fra undervisningen. Den 18. marts 2009 skrev B til A, at man havde modtaget underretning om hans ulovlige fravær den 12. og 13. marts 2009, og at han ville blive afskediget omgående, såfremt dette gentog sig.

A sygemeldte sig tirsdag den 2. juni 2009 efter et uheld på en fodboldbane. Han kontaktede sin læge samme dag. B skrev den 2. juni 2009 til A og fremsendte sygemelding, som han blev bedt om at udfylde og returnere.

Onsdag den 3. juni 2009 gik A på arbejde igen.

A sygemeldte sig igen tirsdag den 9. juni 2009, hvor han samme dag kontaktede sin læge. Den 9. juni 2009 skrev virksomheden til A og fremsendte sygemelding, som han blev bedt om at udfylde og returnere.

Fredag den 12. juni 2009 skrev B til A og bad om en lægeerklæring, der skulle være virksomheden i hænde senest tirsdag den 16. juni 2009.

A mødte på arbejde igen mandag den 15. juni 2009.

Fredag den 19. juni 2009 ophævede B uddannelsesaftalen. Det anføres i brevet herom af samme dato:

”Da det dags dato igen er konstateret, at du ikke vil acceptere de regler, vi har her i firmaet, ophæver vi hermed læreforholdet.

I dag nægtede du at aflevere Tro- og Loveerklæring i forbindelse med sygdom, ligesom du nægtede at aflever lægeerklæring.”

A kontaktede sin læge den 19. juni 2009, hvor lægen bad ham få arbejdsgiveren til at kontakte lægen mandag den 22. juni 2009.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, C og D

A har forklaret bl.a., at han i marts 2009 under skoleopholdet var syg den 12. og 13. marts og sygemeldte sig til skolen. Han reagerede ikke på brevet fra virksomheden af 18. marts 2009, for han følte ikke, at han ville kunne få en reel samtale med C. Den 2. juni sygemeldte han sig, fordi han var kommet til skade under en fodboldkamp. Han tog på arbejde den 3. juni, men måtte sygemelde sig igen tirsdag den 9. juni. Han var sygemeldt de efter følgende tre dage, og opholdt sig i den periode og senere hos sin kæreste. Mandag den 15. juni 2009 mødte han på arbejde igen. Torsdag den 18. juni 2009 så han hjemme hos sig selv brevene fra virksomheden, herunder om lægeerklæring. Fredag den 19. juni 2009 havde han en ubehagelig samtale med C, der sagde ham op, fordi han ikke kom med lægeerklæring. Han havde kontaktet sin læge, der sagde, at han ikke kunne få en lægeerklæring, når han kun havde været syg i tre dage. Fredag den 19. juni 2009 sendte han tro- og loveerklæringerne til virksomheden.

C har forklaret bl.a., at han ikke modtog nogen reaktion fra A på brevet af 18. marts 2009. Fredag den 19. juni 2009 blev lønningsbogholderen ringet op af A, der oplyste, at de ikke ville få lægeerklæring eller tro- og loveerklæring. Han kontaktede derfor A og spurgte ham, om han nægtede at aflevere disse erklæringer. A svarede ikke vedrørende tro- og loveerklæringerne, men sagde, at han ikke ville aflevere lægeerklæring. Derfor meddelte han A, at nu ophørte samarbejdet.

D har forklaret bl.a., at hun mandag den 15. juni 2009 nævnte for A, at han skulle aflevere de sedler, som de havde bedt om. Hun spurgte ham også senere på ugen, om han havde afleveret det, men husker ikke, hvad A svarede.

Procedure

A har til støtte for sine påstande anført, at han har været sygemeldt og ikke var i stand til at aflever lægeerklæring i juni 2009, idet lægen ikke ville afgive nogen erklæring. Der ar derfor ikke grundlag for ikke at udbetale løn under sygdom og heller ikke grundlag for at ophæve uddannelsesaftalen. Selvom lønkravene ikke har været fremme i det faglige udvalg i forbindelse med drøftelserne af ophævelsen, kan de godt tages til afgørelse i Tvistighedsnævnet.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at A ikke i marts 2009 bestred, at han ikke var sygemeldt under skoleopholdet. I juni 2009 undlod han at fremsende tro- og loveerklæringer og lægeattest, og der var derfor tale om en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget. Da lønspørgsmålene i øvrigt ikke har været forhandlet i det faglige udvalg, skal disse krav afvises. A er i øvrigt ikke berettiget til betaling af disse krav.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter sagens omstændigheder, herunder at hovedspørgsmålet drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen, finder nævnet ikke grundlag for at afvise de krav, der vedrører manglende løn.

Ophævelsen

Fire medlemmer udtaler:

A’s læge meddelte fredag den 19. juni 2009 A, at han ikke ville fremsende lægeerklæring. A havde ikke i forbindelse med virksomhedens breve af 2. og 9. juni 2009 om tro- og loverklæringer fået nogen advarsel om, at manglende tilbagesending af disse ville kunne medføre ophævelse af uddannelsesaftalen. Under disse omstændigheder finder vi, at B ikke havde tilstrækkeligt grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi vil derfor, henset til, at A var voksenelev, tilkende ham en erstatning på 50.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at A i hvert fald ved ikke at fremsende de tro- og loveerklæringer, som han var forpligtet til, misligholdt sine forpligtelser så væsentligt, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget. Vi vil derfor frifinde B for erstatningskravet.

Lønkravene

Et flertal finder, at A ikke har godtgjort at have krav på manglende løn i marts 2009 og 5 timer i maj. Et andet flertal finder, at A har krav på løn under sygdom i juni 2009. Lønkravene tages derfor til følge med i alt 2.893,37 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes A 52.893,37 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til B betale 52.893,37 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 6. december 2010.