Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. november 2010 i sag 04.2010

A

Dansk El-Forbund v/forbundssekretær Flemming Warth

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jørgen W. Hansen, TEKNIQ og forbundssekretær Allan S. Andersen, Dansk El-forbund.

Mellem klageren, A, født den 11. januar 1990, og indklagede, B, blev den 26. april 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2008 til den 31. oktober 2011.

Denne sag drejer sig om erstatning for arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 6. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 31.500 kr. Beløbet er sammensat af tre måneders løn med tillæg af fritvalgskonto og feriepenge.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. november 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, har A krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. I overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis fastsættes erstatningen til 30.000 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 30.000 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 12. november 2010