Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 19. januar 2011 i sag 05.2010

A og B

HK v/advokat Peter Breum

mod

C

Under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, Danmarks Frisørmesterforening og rådgiver Kurt Høyer, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, A, født den 11. april 1986, og indklagede, C, der nu er under konkurs, blev den 21. januar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 19. januar 2008 til den 18. juli 2009.

Mellem klageren B, født den 25. juli 1990, og samme indklagede blev den 3. juli 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2008 til den 20. april 2010.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af overenskomstmæssige krav, godtgørelse for seksuel chikane, jf. ligebehandlingslovens § 4, godtgørelse for tab af uddannelsesgode og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 8. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at C under konkurs tilpligtes at betale til A 188.161,44 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er sammensat af 65.223,95 kr. i efterbetalingskrav, 50.000 kr. i godtgørelse efter ligebehandlingsloven. 50.000 kr. i godtgørelse for tab af uddannelsesgode og 22.800 kr. svarende til 13 ugers løn i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B har i samme klageskrift indbragt sagen med endelig påstand om betaling af 203.624,15 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er sammensat af 72.333,15 kr. i efterbetalingskrav, 50.000 kr. i godtgørelse efter ligebehandlingsloven, 50.000 kr. for tab af uddannelsesgode og 31.291,80 kr. svarende til 13 ugers løn i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. november 2010.

A og B har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. Advokat Lars Bentsen har som kurator meddelt, at konkursboet ikke ønsker at indtræde i sagen.

Sagsfremstilling

Der er ikke i uddannelsesaftalernes pkt. 8 oplyst noget om kollektiv overenskomst.

Klagerne ophævede uddannelsesaftalerne ved brev af 18. august 2009 fra advokat Peter Breum under henvisning til grov misligholdelse i form af seksuel chikane og chikane af anden karakter udøvet af lederen af virksomheden, D.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst er der enighed om, at klagerne har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalerne som følge af chikane, herunder seksuel chikane. Der er endvidere enighed om, at klagerne har krav på efterbetaling af overenskomstmæssige krav.

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at klagerne har krav på efterbetaling af overenskomstmæssige krav, dog ikke svendeløn for alenetimer, der er opgjort til 29.418,60 kr. for A og til 34.063,27 kr. for B. Vi giver derfor vedrørende dette punkt A medhold i et samlet krav på 35.805,35 kr., og B medhold i et samlet krav på 34.063,27 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at der også skal betales svendeløn for alenetimer i salonen i henhold til den i branchen gældende praksis.

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder efter sagens karakter, herunder, at der er udøvet seksuel chikane af arbejdsgiveren, at klagerne som påstået har krav på 50.000 kr. i godtgørelse efter ligebehandlingsloven og 50.000 kr. i godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi finder endelig, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven for hver af klagerne skal fastsættes til 10.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at godtgørelsen for ophævelse af uddannelsesaftalen skal fastsættes til 30.000 kr. og godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven til 5.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. Herefter tilkendes der A 145.805,35 kr. og B 144.063,27 kr.

T h i b e s t e m m e s:

C under konkurs skal til A betale 145.805,35 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. januar 2010, og til B betale 144.063,27 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. januar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 19. januar 2011.