Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. december 2010 i sag 07.2010

A

TIB v/ faglig medarbejder Johnny Storm

mod

B

Under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Lene Rosager Jægerslund, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Jan Nielsen, TIB.

Mellem klageren, A, født den 3. august 1979, og indklagede, B, blev den 15. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 24. oktober 2006 til den 24. september 2010.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, feriepenge, feriefridage og pension samt manglende løn.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 22. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 112.281,55 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er sammensat af 40.000 kr. i godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen, 16.191,20 i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, svarende til 4 ugers løn, samt manglende løn mv.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 2. december 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B under konkurs har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Der er ikke i uddannelsesaftalens pkt. 8 oplyst noget om overenskomst.

A månedsløn på ophævelsestidspunktet var godt 17.500 kr.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hans aftale blev ophævet den 6. januar 2010. Han havde i slutningen af december 2009 og begyndelsen af januar 2010 ikke fået løn.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Vi giver A medhold i samtlige krav, herunder en godtgørelse på 40.000 kr. for den uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen, da A var voksenelev. Han har endvidere krav på løn, herunder feriefridage og pension, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi tiltræder også kravet efter ansættelsesbevisloven, da der ikke er oplyst noget i uddannelsesaftalen om gældende overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Tre medlemmer udtaler:

Vi er enige i at ophævelsen er uberettiget, men finder, at godtgørelsen herfor skal fastsættes til 30.000 kr. Efter praksis i dissenser vedrørende § 55, stk. 2, kan der ikke gives medhold i karv vedrørende feriefridage og pension. Vi finder endelig, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til et mindre beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B under konkurs skal til A betale 112.281,55 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. januar 2010

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 20. december 2010