Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. februar 2011 i sag 09.2010

A og B

3F v/ uddannelseskonsulent Johnny Storm

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Som særlige sagkyndige medlemmer deltog konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 9. november 1989, og indklagede, C, blev den 5. februar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 22. oktober 2007 til den 19. januar 2009. Parterne underskrev den 21. august 2009 et tillæg til uddannelsesaftalen, med angivelse af, at uddannelsesaftalen blev ændret pr. 12. maj 2009 med en ny periode fra 20. januar 2009 til 21. august 2009.

Mellem klageren B, født den 9. november 1989, og samme indklagede blev den 5. februar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 5. november 2007 til den 12. december 2008. Parterne underskrev den 20. januar 2009 en uddannelsesaftale, hvor uddannelsesperioden var anført som værende fra 13. december 2008 til 18. september 2009.

Denne sag drejer sig om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, skyldig løn og kompensation for feriefridage, feriepenge og kørsel i forbindelse med skoleophold, og for A tillige godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

A og B har ved deres organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, nu 3F, ved klageskrift modtaget den 19. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at C tilpligtes til A at betale 129.146 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, og til B at betale 91.063,32 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. februar 2011.

A og B har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. C har ikke givet møde for nævnet.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han og B længe havde ledt efter en læreplads, inden de fik den hos C. De var glade for det og tænkte i starten ikke nærmere på det med lønsedler og aftaler. De var på tale, at de kunne overtage virksomheden, når de var udlært. Senere bad de om begge dele. Da de begyndte at rykke for det, påstod C flere gange, at han havde udfyldt uddannelsesaftale og sendt til skolen, men skolen kunne ikke bekræfte dette. Til sidst blev uddannelsesaftalen skrevet og sendt til skolen, fordi de begyndte at true med, at de ellers ikke ville fortsætte ansættelsen. De sidste aftaler blev indgået i forbindelse med, at C sagde, at han ikke havde mere arbejde. Han underskrev tillægget den 21. august 2009 og så godt, at der stod, at aftaleperioden ophørte samme dag. Han forstod det ikke rigtigt, for de havde aftalt, at han skulle være færdiguddannet den 1. april 2011.

B har forklaret bl.a., at han kan bekræfte As forklaring. Hans aftale sluttede den 18. september 2009. Han ville ikke være der længere på grund af Cs behandling af A. Og C sagde også, at der ikke var mere arbejde. Det var også meningen, at han skulle have været udlært hos C.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

As påstand om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen

Fire medlemmer udtaler:

A underskrev den 21. august 2009 et tillæg til uddannelsesaftalen, hvori det er anført, at aftaleperioden ophører den 21. august 2009. Det må således betragtes som en gensidig aftale om, at uddannelsesaftalen ikke skulle fortsætte, og vi finder derfor, at der ikke er grundlag for at tilkende A godtgørelse for uberettiget ensidig ophævelse fra arbejdsgiverens side.

Tre medlemmer udtaler:

Efter As forklaring var det aftalt, at han skulle færdiguddannes, og at uddannelsesaftalen skulle afsluttes den 1. april 2011. Henset hertil og til tillægsaftalens usædvanlige formulering, må det i realiteten betragtes som en ensidig ophævelse fra indklagedes side, og vi stemmer derfor for at give A medhold i denne del af kravet.

Skyldig løn

Tvistighedsnævnet finder vedrørende begge klagere, at det må lægges til grund, at de har krav på manglende løn mv. som opgjort. Dog finder tre medlemmer, at der ikke er krav på feriefridage og betaling for kørsel i forbindelse med skoleophold, da indklagede ikke havde nogen overenskomstaftale, jf. erhvervsuddannelsesloven § 55, stk. 2.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer udtaler:

Der var ikke i uddannelsesaftalernes pkt. 8 oplysning om den overenskomst, hvorefter lønnen skulle beregnes. Det har medført en tvist om et ikke ubetydeligt lønbeløb. Der var desuden langvarige problemer for klagerne, fordi C trods flere anmodninger undlod at udfærdige ansættelsesaftale. Vi finder derfor, at godtgørelsen til hver af klagerne skal fastsættes til 15.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Efter sagens samlede omstændigheder, herunder, at intet tyder på, at angivelse af overenskomst ville have ændret noget, finder vi ikke grundlag for at tilkende klagerne så stor en godtgørelse, som flertallet voterer for.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. Herefter tilkendes der A 58.202,50 kr. og B 50.119,32 kr.

T h i b e s t e m m e s:

C skal til A betale 58.202,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2010, og til B betale 50.119,32 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed.

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 23. februar 2011