Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. september 2010 i sag 11.2009

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B

Kristelig Arbejdsgiverforening v/advokat Nikolaj Nikolajsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, Dansk Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 22. juni 1982, og indklagede, B, blev den 26. august 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 1. september 2005 til den 12. december 2008.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt A har krav på arbejdsmarkedspension og sh-godtgørelse på grundlag af overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark samt feriegodtgørelse.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 28. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 87.155,22 kr. til A. Beløbet er sammensat af manglende arbejdsmarkedspension på 53.752,70 kr., sh-godtgørelse på 11.712,57 kr. og feriegodtgørelse på 21.689,95 kr.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. september 2010.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at den kollektive overenskomst er Kristelig Arbejdsgiverforening/Kristeligt Fagforbund.

Retsgrundlaget

Vedrørende grundlaget for fastsættelsen af elevers løn fremgår følgende af erhvervsuddannelsesloven:

§ 55, stk. 2:

”Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.”

§ 56, stk. 1:

”I aftaleperioden gælder de bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstagers ansættelses- og arbejdsvilkår m.v., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter denne lov.”

Procedure

Klageren, A, har til støtte for påstanden gjort gældende, at uddannelsesområdets overenskomst, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, er overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark, og at A derfor har krav på arbejdsmarkedspension og sh-godtgørelse på grundlag af denne overenskomst. Han har endvidere krav på den opgjorte feriegodtgørelse, der ikke er blevet betalt af indklagede.

Indklagede, B, har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende bl.a., at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, alene giver grundlag for at fastslå, at en elevs løn mindst skal svare til den løn, der er fastlagt ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Lovens ordlyd giver ikke grundlag for at fastslå, at der er nogle kollektive overenskomster, der nyder forrang frem for andre. Det gøres endvidere gældende, at virksomheden har afregnet feriegodtgørelsen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Den af A påberåbte overenskomst er overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og Østre Landsrets dom af 14. april 2010 i sag B-879-09 vedrørende Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007.

Fire medlemmer udtaler:

Af samme grund som anført ovenfor, og i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, finder vi, at A har krav på arbejdsmarkedspension og sh-godtgørelse som opgjort.

Tre medlemmer udtaler:

Arbejdsmarkedspension og sh-godtgørelse er efter vores opfattelse ikke omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vi vil derfor frifinde indklagede for denne del af påstanden.

Alle medlemmer udtaler:

Da indklagede ikke har dokumenteret, at der er afregnet feriegodtgørelse, er der enighed om at tage A’s påstand vedrørende dette beløb til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. A’s påstand tages derfor i det hele til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 87.155,22 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 27. september 2010