Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 2011 i sag 11.2010

A

HK v/faglig sekretær Charlotte Meyer

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Jesper Bøgh Christensen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK.

Mellem klageren, A, født den 13. november 1988, og indklagede, B, blev den 1. august 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 1. august 2008 til den 31. juli 2012.

Denne sag drejer sig om ophør af uddannelsesaftalen i forbindelse med, at virksomheden flyttede fra Århus til Fredericia, samt lønregulering.

A har ved sin organisation, HK Privat, ved klageskrift modtaget den 29. januar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 114.872,13 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af 5 feriefridage, 2.868,60 kr., fritvalgs lønkonto, 1.109,95 kr., pension, 5.793,92 kr., løn i opsigelsesperioden, 41.879,70 kr., feriepenge heraf, 5.234,96 kr., godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt, 10.000 kr., godtgørelse for tab af uddannelsesgode, 30.000 kr. og godtgørelse for usaglig opsigelse, 17.985 kr.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Der er ikke i uddannelsesaftalens pkt. 8 ud for overenskomst anført noget.

Virksomheden flyttede i september 2009 fra Århus til Fredericia. Der foreligger ikke i sagen nogen skriftlig ophævelse af uddannelsesaftalen. Det anføres i klageskriftet, at flytningen betragtes som en væsentlig ændring, hvorfor der er tale om en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen fra indklagedes side. I svarskriftet anføres det, at A selv valgte at forlade sin elevplads, hvorfor samarbejdet ophørte på 4. dagen for hendes udeblivelse.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun 3 uger før virksomhedens flytning til Fredericia blev orienteret om det. Hun fik fredag før flytningen en mandag tilbudt fremover at være på skole mandag og tirsdag, arbejde onsdag og torsdag med længere arbejdsdage og have fri fredag. Hun sagde ja til det, men fortrød det og oplyste B herom søndag. Han ville ikke acceptere, at hun ikke fortsatte på denne måde i Fredericia. Hun tog ikke til Fredericia.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at flytningen af virksomheden ikke blev varslet i tide, og at der var tale om en væsentlig ændring. Indklagede har reelt ophævet uddannelsesaftalen, og hun har derfor krav på erstatning, § 2 b- godtgørelse og godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Endvidere de anførte lønreguleringskrav under henvisning til overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende ophævelsesspørgsmålet

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at flytningen af arbejdsstedet indebar en så væsentlig ændring af arbejdsvilkårene, at A ikke var forpligtet til at acceptere den. Ophøret af uddannelsesaftalen må under disse omstændigheder betragtes som en uberettiget ophævelse fra indklagedes side.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at A, hvis hun ikke kunne acceptere flytningen til Fredericia, skulle have ophævet uddannelsesaftalen, hvilket hun ikke gjorde. Hun har derfor ikke noget erstatningskrav, jf. også tidsfristen på 1 måned i erhvervsuddannelseslovens § 61. stk. 3.

Erstatningskravet vedrørende ophævelsen

Fire medlemmer finder, at A alene har krav på erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.

Tre medlemmer finder, at A har krav på erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden og godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b som påstået.

Fire medlemmer finder, at A ikke ved siden af erstatningen svarende til løn i opsigelsesperioden også har krav på godtgørelse på 30.000 kr. for tab af uddannelsesgode, jf. Tvistighedsnævnets praksis.

Tre medlemmer finder, at A også har krav på erstatning for tab af uddannelsesgode.

Lønreguleringskravet

Fire medlemmer finder efter Tvistighedsnævnets praksis og Højesterets dom af 6. december 2010, der vedrørte søgnehelligdagsbetaling, at As påstand vedrørende lønreguleringskravene skal tages til følge.

Tre medlemmer finder, at de påståede krav ikke er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vil derfor frifinde arbejdsgiveren for krav vedrørende feriefridage, fritvalgslønkonto og pension.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer finder, at den manglende oplysning om overenskomst har ført til tvist om ikke ubetydelige lønbeløb, og at godtgørelsen derfor skal fastsættes til 10.000 kr. som påstået.

Tre medlemmer finder, at godtgørelsen skal fastsættes til et mindre beløb, navnlig under henvisning til, at A ikke under sin ansættelse over for arbejdsgiveren har påtalt den manglende oplysning om overenskomst.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter der tilkendes A i alt 66.887,13 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 66.887,13 kr. med tillæg af procesrente fra den 29. januar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 9. februar 2011