Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011 i sag 13.2010

A

HK v/cand.jur. Lisbeth Nørremark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Sidsel Furbo Bang, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Anja Bentzen Weiss, HK.

Mellem klageren, A, født den 16. marts 1985, og indklagede, B, blev den 13. juni 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009.

Denne sag drejer sig om lønregulering under henvisning til overenskomsten mellem dansk erhverv og HK Handel samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, HK Danmark, ved klageskrift modtaget den 4. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 45.000,94 kr. med tillæg af procesrente 8.205,75 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstidspunkt og af 36.794,94 fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af lønregulering, 8.205,75 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 36.794,94 kr. svarende til 13 ugers løn.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ud for ”Kollektiv overenskomst” står ”Jvf overenskomst”.

A har været aflønnet efter overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. Da HK talte herom med B, der havde overtaget virksomheden, tilrettede B lønnen fremad, men mente ikke, at hun skulle betale den bagudrettede lønforskel.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Lønregulering

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A’s lønkrav, der er baseret på den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og virksomhedsoverdragelseslovens regler herom. Denne del af kravet tages derfor til følge.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer udtaler:

Da der ikke i uddannelsesaftalen var oplysning om den overenskomst, hvorefter lønnen skulle beregnes, og da det medførte tvist om et ikke ubetydeligt lønbeløb, fastsættes godtgørelsen til 10.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Da indklagede straks regulerede den løn, som indklagede skulle betale, så den var i overensstemmelse med overenskomsten inden for uddannelsesområdet, finder vi, at godtgørelsen bør fastsættes til et mindre beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes A 18.205,75 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 18.205,75 kr. med tillæg af procesrente af 8.205,75 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstidspunkt og af 10.000 kr. fra den 4. februar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011