Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. august 2010 i sag 14.2009

A

HK/Privat v/faglig sekretær Liselotte Høyer

mod

B (Kruså Turistbureau)

Advokat Birgit Thomsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Jens Peter Brixensen, Dansk Erhverv og faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK

Mellem klageren, A, født den 2. februar 1983, og indklagede, B, blev den 22. april 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2008 til den 6. april 2010.

Denne sag drejer sig navnlig om, hvorvidt indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen i prøvetiden er i strid med ligebehandlingsloven.

Klageren A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 3. februar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 204.187,50 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Beløbet er sammensat af godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 148.500 kr. svarende til 9 måneders løn, erstatning for tab af uddannelsesgode på 49.500 kr. svarende til 3 måneders løn, feriepenge 6.187.50 kr., og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis på 22.863 kr. svarende til 6 ugers løn. Kravet vedrørende ansættelsesbevis er fremsat i revideret klageskrift modtaget den 15. april 2010.

B har påstået frifindelse mod betaling af feriepengekravet på 6.187,50 kr., der anerkendes.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. august 2010. Sagen var oprindeligt berammet til foretagelse den 5. november 2009, men blev omberammet på anmodning af A som følge af, at hun skulle føde nær dette tidspunkt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er oplyst noget om kollektiv overenskomst. B har ikke indgået nogen overenskomstaftale.

B ophævede den 26. september 2008 uddannelsesaftalen under henvisning til, at A ikke havde levet op til forventningerne.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, C, D og E.

A har forklaret bl.a., at hun fra 22. april til 30. juni 2008 var beskæftiget i virksomheden som skolepraktikant. Fra 1. juli 2008 var hun elevansat. Hun mener ikke, at arbejdsgiveren i noget særligt omfang har kritiseret hendes arbejde. Den 24. september 2008 fortalte hun bl.a. D, at hun var gravid. D ønskede hende tillykke og talte senere på dagen med hende om barselsorlov. Den 25. september talte hun med E fra IBC, som havde skaffet hende jobbet. De talte sammen om evt. forlængelse af uddannelsestiden. Han sagde, at det egentlig ikke var nødvendigt, og at arbejdsgiveren var tilfreds med hende. Hun modtog opsigelsen den 29. september.

C har forklaret bl.a., at han er faglig konsulent i HK Sydjylland. Han talte i december 2008 med E om sagen. E sagde bl.a., at han ikke kunne huske, om oplysningen om, at turistbureauet ville ophæve uddannelsesaftalen var kommet før eller efter oplysningen om As graviditet.

D har forklaret bl.a., at de under ansættelsesforløbet flere gange talte med A om, at hun skulle forbedre sin arbejdsindsats. Under forløbet talte hun flere gange med E om A og hendes manglende arbejdskvaliteter. De første tre uger af september var A i skolepraktik, og hun og de andre ansatte drøftede, om A skulle fortsætte eller opsiges inden prøvetiden var udløbet. De besluttede at opsige hende. Fredag den 19. september talte hun med E om As skoleophold og AER-revision, og i samme forbindelse oplyste hun, at de havde besluttet at ophæve As uddannelsesaftale. A var tilbage i virksomheden mandag den 22. september og dagen efter oplyste A, at hun var gravid. De talte ikke om barselsorlov. Hun besluttede sig for ikke straks at fortælle om beslutningen om ophævelsen af aftalen, for hun ville først tale med E om betydningen af oplysningen om graviditet. Senere på ugen oplyste han, at han ikke mente, at det var noget problem.

E har forklaret bl.a., at han er jobkonsulent i IBC InternationalBusinessCollege Åbenrå. Han medvirkede til at A fik ansættelse i B. Under forløbet og i ansættelsesperioden havde han flere samtaler med D, der var bekymret for, om A var tilstrækkelig kvalificeret til uddannelsen. Den 19. september talte D med ham om AER-revision og i forbindelse hermed oplyste hun, at de havde besluttet at ville ophæve As uddannelsesaftale. Ingen af dem vidste på det tidspunkt noget om As graviditet. Han er sikker på, at det var den 19. september, fordi de talte om AER-revison i forbindelse med, at A var ved at være færdig med skoleopholdet. D fortalte ham ugen efter om oplysningen om, at A var gravid og spurgte ham, om det var et problem i forhold til ophævelsen. Han svarede, at det mente han ikke, at det var. Han talte senere med A og foreslog hende forskellige kvalifikationsopgaver. Han sagde også til hende, at det var ærgerligt, at ansættelsen i turistbureauet ikke var gået godt nok. Det var det samme, som han på et senere tidspunkt gav udtryk for over for C.

Procedure

A har til støtte for sine påstande anført, at B ikke har løftet bevisbyrden for, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var begrundet i As graviditet. Der er ikke fremlagt nogen dokumentation for, at beslutningen om ophævelsen blev taget før A fortalte, at hun var gravid, og tidspunktet for ophævelsen ligger efter, at man havde fået oplysning om graviditeten. A har desuden krav på godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser, da der ikke i uddannelsesaftalen er oplyst noget om overenskomst.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det efter forklaringerne af D og E er bevist, at man besluttede at ophæve uddannelsesaftalen, før man fik oplyst, at A var gravid. Der er derfor ikke grundlag for godtgørelse efter ligebehandlingsloven. En eventuel godtgørelse efter ansættelsesbevisloven bør være minimal, da turistbureauet ikke har nogen aftale om overenskomst, og der i øvrigt ikke har været problemer vedrørende dette.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at B ved Ds og Es forklaringer har godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var begrundet i As graviditet. Vi stemmer derfor for at frifinde B for kravet vedrørende ophævelsen af uddannelsesaftalen. Efter omstændighederne finder vi, at A alene har krav på en godtgørelse på 1.000 kr. efter lov om ansættelsesbeviser. Da B har anerkendt As krav på feriepenge, har hun således samlet krav på betaling af 7.187,50 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder efter bevisførelsen, at B ikke har godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var begrundet i As graviditet, og at hun derfor har krav på godtgørelse både efter ligebehandlingsloven og ansættelsesbevisloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 7.187,50 kr. med tillæg af procesrente af 6.187,50 kr. fra den 3. februar 2009 og af 7.187,50 kr. fra den 15. april 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 20. august 2010