Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 2. november 2010 i sag 14.2010

A

3F v/konsulent Nils Lønstup

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Anders Rostkvist Vind Petersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og forhandlingssekretær Kenneth Novak, 3F.

Mellem klageren, A, født den 6. juni 1988, og indklagede, B, blev den 1. marts 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2009 til den 16. juli 2010.

Denne sag drejer sig om manglende betaling af aften- og weekendtillæg, mistet fridag, overtid og pension.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 13.152 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, finder fire medlemmer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte A’s krav, der derfor tages til følge.

Tre medlemmer finder, at A alene har krav på betaling for overtid opgjort efter timelønnen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, idet arbejdsgiveren ikke havde indgået nogen overenskomstaftale.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til B betale 13.152 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

Den 2. november 2010