Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. december 2010 i sag 15.2010

A

HK v/faglig sekretær Liselotte Høyer

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Katrin Seirup, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Charlotte Meyer, HK

Mellem klageren, A, født den 27. april 1982, og indklagede, C, der nu er overtaget af B, blev den 23. juni 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kontorelev med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2007 til den 31. maj 2009.

Denne sag drejer sig om pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 9. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale til 53.175 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af pensions-bidrag, 25.758 kr., fritvalgs lønkonto, 2.475 kr. og godtgørelse for mangelfuld uddannelsesaftale, 24.942 kr. svarende til 6 ugers løn.

B har påstået frifindelse. Såfremt A gives medhold, har B påstået modregning med op til 34.663,45 kr. Modregningsbeløbet vedrører løn under ferie.

A har over for B modregningspåstand påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 2. december 2010.

Sagsfremstilling

Der er i uddannelsesaftalens pkt. 8 ud for overenskomst anført ”Nej”.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A og D.

A har forklaret bl.a., at hun med direktør E aftalte, at hun i stedet for overarbejdsbetaling kunne få løn under ferie, selvom hun havde feriepenge vedrørende samme perioder.

D har forklaret bl.a., at hun var regnskabschef i C. Grundlaget for aflønningen af A skete efter vejledning fra Dansk Erhverv. Det var også derfor, at de ud for pkt. 8 i uddannelsesaftalen skrev ”Nej”, for virksomheden havde ingen overenskomstaftale. E har sagt til hende, at han ikke indgik nogen aftale med A om, at hun kunne få løn under ferie på tidspunkter, hvor hun ikke var berettiget til det.

Procedure

A har til støtte for påstanden henvist til den gældende overenskomst inden for området, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55. Da A ikke har fået den korrekte løn, bør der betales godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Efter bevisførelsen har B ikke noget modkrav.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at lønnen er i overensstemmelse med aftalen og i øvrigt større end mindstelønnen efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Oplysningen i uddannelsesaftalen vedrørende overenskomst er korrekt. Såfremt A tilkendes beløb, er der grundlag for modregning med for megen betalt ferieløn.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at A efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på løn og pension som opgjort, jf. Tvistighedsnævnets praksis herom. Henset hertil, gives der medhold i kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, da A har været omfattet af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. § 55, stk. 2. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for modregning fra B side.

Tre medlemmer udtaler:

Efter praksis vedrørende dissenser i relation til fortolkningen af § 55, stk. 2, vil vi frifinde B for lønbetalingskravet. Der bør heller ikke tilkendes godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, jf. Tvistighedsnævnets kendelse af 17. august 2009 i sag 08.2009.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 53.175 kr. med tillæg af procesrente fra den 9. marts 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 22. december 2010