Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 21. marts 2011 i sag 18.2010

A

HK v/faglig sekretær Anita Reinhardt

mod

B

v/Jakob Møller (Chief Executive Officer)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand) advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Jeanette R. Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Tina Lambert Andersen, DI og faglig konsulent Jette S. Andersen, HK.

Mellem klageren, A, født den 19. september 1989, og indklagede, B, blev den 20. november 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som multimedie animator med uddannelsesperiode fra den 1. december 2008 til den 31. maj 2011.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, feriepenge og fritvalgs lønkonto.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 24. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 76.218,36 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af 35.000 kr. som erstatning for ophævelsen af uddannelsesaftalen, 20.955,04 kr., der udgør løn for juli og august 2009, feriepenge vedrørende 2008, 1.133,24 kr. og feriepenge af de to måneders løn i 2009, 2.619,38 kr., godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 15.716 kr. og fritvalgs lønkonto for 2008 og 2009, 794,70 kr. Fritvalgs lønkonto er opgjort på grundlag af Industriens Funktionær-overenskomst.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. marts 2011.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er oplysning om kollektiv overenskomst. B har ikke indgået nogen overenskomstaftale.

Parterne afholdt et møde den 26. maj 2009, hvori bl.a. deltog uddannelseskonsulent C, Grenaa Tekniske Skole, hvor A på det tidspunkt var i skole. Den 29. maj 2009 skrev C i en e-mail til B, bl.a:

”Hermed ophævelsen på As uddannelsesaftale med jer. Jeg har afkrydset at aftalen er ophævet ”ensidigt af virksomheden” af hensyn til As dagpengemuligheder, og som vi aftalte løber aftalen resten af denne skoleperiode ud – hvilket I får AER-refusion for. Hvis du vil printe den ud, underskrive og returnere den til mig, skal jeg sørge for at formalia kommer i orden.

Det er en trist situation for alle parter og jeg håber at kunne hjælpe A videre et andet sted. Jeg håber også at vi på et senere tidspunkt kan snakke sammen om andre elevemner som måske passer bedre til jeres virksomhedskultur.”

Den 1. juni 2009 underskrev B en ophævelse af uddannelsesaftalen, hvorefter uddannelsen blev ophævet ensidigt af virksomheden med virkning pr. 30. juni 2009.

C skrev den 10. august 2009 et notat vedrørende mødet den 26. maj 2009, hvori bl.a. anføres:

”Skolen blev d. 8. maj 2009 kontaktet af B, som ønskede at ophæve uddannelsesaftalen grundet samarbejdsproblemer. Dette var første gang skolen blev informeret om problemer i oplæringen.

Der blev arrangeret et møde hos B d. 26. maj hvor B, A, undertegnede, samt to andre medarbejdere deltog.

Undertegnede gjorde opmærksom på at prøvetiden var udløbet og at en retmæssig afskedigelse skulle bero på at eleven havde misligholdt sin kontrakt i væsentlig grad,… Manglende forståelse for virksomhedens kultur var i sig selv ikke juridisk begrundelse nok – dette burde have været afklaret i prøveperioden. B erklærede sig indforstået med dette, men ønskede stadig at opsige samarbejdet. undertegnede forklarede at dette kunne medføre en tvistighedssag i arbejdsretten, såfremt eleven med støtte af sin fagforening ønskede dette, hvilket B også var indforstået med.

Jeg orienterede A om de juridiske problemstillinger, og opfordrede ham til at kontakte sin fagforening for at få vejledning og eventuel bistand. Uddannelsesaftalen blev ophævet ensidigt af virksomheden pr. 30. juni 2009.”

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A og B

A har forklaret bl.a., at han var på skole fra den 15. april 2009. C fortalte ham, at de skulle til møde med arbejdsgiveren 26. maj 2009. Under mødet sagde B, at uddannelsesaftalen skulle ophæves. C sagde, at det kunne få juridiske konsekvenser. Han ville selv ikke underskrive en ophævelse af uddannelsesaftalen, for han accepterede det ikke.

B har forklaret bl.a., at de på mødet den 26. maj 2009 blev enige om gensidigt at ophæve uddannelsesaftalen, for samarbejdet fungerede ikke ordentligt. De indgik et kompromis så A fik løn resten af skoleperioden og ophævede aftalen ensidigt af hensyn til A muligheder for at få dagpenge. Hans kolleger, der deltog i mødet, har bekræftet, at dette var aftalen. Cs notat af 10. august 2009 er et helt ukorrekt referat af mødet. Han har talt med C om det, men han ville ikke ændre notatet og ikke give møde i Tvistighedsnævnet. Feriepenge vedrørende 2008 er udbetalt til A.

Procedure

A har til støtte for påstanden anført, at der ikke var indgået nogen aftale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, og at B ikke havde grundlag for ensidig ophævelse. Han har derfor krav på erstatning. Der har desuden været tvist om den rette løn, og han har derfor krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og krav på den manglende løn.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at ophævelsen i realiteten var en gensidig ophævelse. B har ikke indgået nogen overenskomstaftale, og der er derfor ikke krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven eller yderligere lønbetaling.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen

Fire medlemmer udtaler:

Ophævelsen, der er underskrevet af B, er anført som en ensidig ophævelse. Det er ikke efter bevisførelsen godtgjort, at det i realiteten var en gensidig ophævelse, og vi finder derfor, at A har krav på erstatning som følge heraf og tillige krav på feriepenge vedrørende 2008 og fritvalgs lønkonto.

Tre medlemmer udtaler:

Efter bevisførelsen, herunder Cs e-mail af 29. maj 2009 til B, finder vi, at det er godtgjort, at der i realiteten var tale om en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi stemmer derfor for at frifinde B for erstatningskravet. Vi vil endvidere frifinde for kravene vedrørende feriepenge og fritvalgs lønkonto.

Erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen

Fire medlemmer udtaler:

Opgørelsen af kravet er sammensat af 35.000 kr. efter erhvervsuddannelsesloven og 20.955,04 kr. svarende til to måneders løn. Henset til, at opgørelsen kunne have indeholdt et krav på 3 måneders løn, jf. funktionærlovens § 3 om minimalerstatning, finder vi, at der skal tilkendes A

30.000 kr. i erstatning for ophævelsen af uddannelsesaftalen i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis.

Tre medlemmer udtaler:

Vi stemmer for at give A medhold i påstanden vedrørende såvel erstatning efter erhvervsuddannelsesloven som funktionærloven, jf. dissenser herom i tidligere sager.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Efter forholdets karakter stemmer tre medlemmer for at tilkende et højere beløb end 7.500 kr., et medlem stemmer for 7.500 kr. og tre medlemmer for 2.500 kr. Der tilkendes derfor A 7.500 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter der samlet tilkendes A 39.427,94 kr. sammensat af 30.000 kr. som erstatning for ophævelsen, 7.500 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 1.133,24 kr. i feriepenge 2008 og 794,70 kr. vedrørende fritvalgs lønkonto.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 39.427,94 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2010

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 21. marts 2011.