Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume
Ligningsrådet blev bedt om at bekræfte, at grænseoverskridende transaktioner mellem et moderkonsortium og de enkelte underkoncerner og grænseoverskridende transaktioner mellem underkoncernerne ikke ville være omfattet af skattekontrollovens § 3 B om oplysningspligt og dokumentationspligt for kontrollerede transaktioner.

Ligningsrådet fandt, at der skulle sondres mellem de grænseoverskridende transaktioner, som ville finde sted mellem moder-konsortiet som sådan og datterselskaberne, samt de grænseoverskridende transaktioner som ville foregå mellem selskaber på tværs af underkoncernerne.

Ligningsrådet lagde til grund, at der ikke var hjemmel til at anse det som interessentskab organiserede moder-konsortium som værende en juridisk person efter skattekontrollovens § 3 B. De grænseoverskridende transaktioner mellem moder-konsortiet og et dansk datterselskab ansås derfor ikke omfattet af oplysnings- og dokumentationsforpligtelserne i skattekontrollovens § 3 B. Da moder-konsortiet ejede aktierne i de selskaber, der udgjorde moderselskaberne i de enkelte underkoncerner, ansås underkoncernerne for kontrolleret af samme kreds af aktionærer, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 2. pkt., hvorfor selskaberne i underkoncernerne var koncernforbundne jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3. På den baggrund fandt Ligningsrådet, at spørgsmålet måtte besvares benægtende for så vidt angik grænseoverskridende transaktioner mellem selskaber på tværs af underkoncernerne.

Den fulde tekst

Bindende forhåndsbesked. Transfer pricing. Spørgsmål om interessentskab kunne anses for en juridisk person i relation til skattekontrollovens § 3 B.

 

 

 

 

Reference:

 

SKL § 3 B

SEL § 32, stk. 1,

KGL § 4, stk. 2

LV 1998 S.I.2.2. (tidligere pkt. 3.1 i skm. cirk. nr. 84 af 15. maj 1998)

 

Ligningsrådet blev bedt om at bekræfte, at grænseoverskridende transaktioner mellem et moder-konsortium og de enkelte underkoncerner og grænseoverskridende transaktioner mellem underkoncernerne ikke ville være omfattet af skattekontrollovens § 3 B om oplysningspligt og dokumentationspligt for kontrollerede transaktioner.

 

Nedenfor gengives et uddrag af sagens konkrete oplysninger mv.

 

Moder-konsortiet er en interessentskabslignende konstruktion, hvor tre interessenter (et dansk og to udenlandske selskaber) hver ejer mindre end 50 pct. af kapital og stemmer. Konsortiet er ejer af en række underkoncerner med hver sit moderselskab registreret i ét af de tre lande.

 

Det juridiske ejerskab til aktierne i alle underkoncernselskaberne ligger hos moder-konsortiet.

 

Moder-konsortiets virksomhed udføres i alle tre lande, idet funktionerne går på tværs mellem landene.

 

I konsortiets øverste ledelse, Management Team, findes ledere for konsortiets forskellige divisioner og stabe, disse ledere er hjemmehørende i et af de 3 lande.

 

Efter revisors opfattelse er de grænseoverskridende transaktioner mellem moder-konsortiet og de underliggende selskaber, samt de grænseoverskridende transaktionerne mellem underkoncernerne ikke omfattet af skattekontrollovens § 3 B.

 

Revisor nævner indledningsvis, at skattekontrollovens § 3 B omfatter grænseoverskridende transaktioner mellem et dansk selskab, der kontrolleres af en udenlandsk juridisk person, mellem et dansk selskab, der kontrollerer en udenlandsk juridisk person eller mellem selskaber, der er koncernforbundne med en udenlandsk juridisk person.

 

Revisor nævner endvidere, at spørgsmålet om hvorvidt et selskab kontrolleres eller kontrollerer udtømmende fremgår af stk. 2 i skattekontrollovens § 3 B. For så vidt angår selskaber, skal dette bedømmes efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

 

Revisor nævner også, at selskabsskattelovens § 32. stk. 1, kun vedrører selskaber idet der henvises til selskaber og foreninger, moderselskaber og datterselskaber samt koncernforbundne selskaber og at kontrolkravet i skattekontrollovens § 3 B kræver direkte eller indirekte ejerskab eller besiddelse af mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller af stemmerne.

 

Det anføres videre af revisor, at der ikke foreligger stemmeaftaler mellem interessenterne. Efter § 7 i konsortieaftalen har hver person i repræsentantskabet 1 stemme. Repræsentantskabet består af 30 personer, idet hver part udpeger 10 medlemmer.

 

På baggrund af ovennævnte er det revisors opfattelse, at konsortiet i relation til skattekontrollovens § 3 B ikke er en juridisk person, men transparent efter de almindelige skatteregler for interessentskaber. Afgørelsen af, om underkoncernerne er kontrolleret i § 3 B´s forstand, skal derfor efter revisors opfattelse træffes ud fra en vurdering af, om interessenterne enkeltvis har et direkte eller indirekte ejerskab på mere end 50 pct. eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Da dette ikke er tilfælde er de grænseoverskridende transaktioner mellem konsortiet og datterselskaberne og de grænseoverskridende transaktioner mellem underkoncernerne ikke omfattet af skattekontrollovens § 3 B.

 

Revisor nævner endelig, at Jan Pedersen i "Transfer Pricing i en international skatteretlig belysning", s. 62, anfører:

 

"Transfer pricing lovgivningen omfatter skattesubjekter (revisors fremhævelse) som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af andre skattesubjekter (revisors fremhævelse), eller som indgår i et koncernforhold".

 

X Kommune, har oplyst, at spørgsmålet efter kommunens opfattelse skal besvares bekræftende, således at transaktionerne ikke er opfattet af skattekontrollovens § 3 B.

 

Kommunen har udtalt, at moder-konsortiet organisatorisk set er et interessentskab.

 

Kommunen finder ikke, at et interessentskab er en selvstændig juridisk person, hvorfor det skattemæssigt behandles således, at indtægter og udgifter beskattes hos interessenterne efter deres forholdsmæssige ejerandel, ligesom aktiver og passiver anses for at være ejet af interessenterne.

 

Da de underliggende selskaber, som ejes af konsortiet, skattemæssigt skal opfattes som værende ejet af interessenterne, således at ingen af disse ejer mere end 50 pct. af hvert underliggende selskab, er kontrolkravet i skattekontrollovens § 3 B, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 1, 2-3. pkt., derfor ikke opfyldt.

 

Told- og Skattestyrelsen- og Skattestyrelsens opfattelse, begrundelse og indstilling:

 

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der skal sondres mellem de grænseoverskridende transaktioner, som finder sted mellem moder-konsortiet som sådan og datterselskaberne, samt de grænseoverskridende transaktioner som sker mellem selskaber på tværs af underkoncernerne.

 

For så vidt angår de grænseoverskridende transaktioner mellem moder-konsortiet og et (dansk) datterselskab er den mulige hjemmel skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 1. pkt.

 

Det er således en betingelse for anvendelse af reglen, at det danske datterselskab kontrolleres af en udenlandsk (fysisk eller) juridisk person, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 1. Ved kontrol, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 1. pkt., forstås i hovedtræk, at den udenlandske (fysiske eller) juridiske person direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen af det danske selskab eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i det danske selskab.

 

Efter det af revisor oplyste kan det lægges til grund, at moder-konsortiet har status som et interessentskab, der undergives beskatning hos de enkelte deltagere. Interessentskaber er efter dansk skatteret ikke undergivet selvstændig skattepligt. På den baggrund er Told- og Skattestyrelsen er enig med revisor og X Kommune i, at der ikke er hjemmel til at anse moder-konsortiet som værende en juridisk person efter skattekontrollovens § 3 B.

 

De grænseoverskridende transaktioner mellem moder-konsortiet og et dansk datterselskab er derfor ikke omfattet af oplysnings- og dokumentationsforpligtelserne i skattekontrollovens § 3 B.

 

For så vidt angår de grænseoverskridende transaktioner mellem selskaber på tværs af underkoncernerne, f.eks. en transaktion mellem et dansk og et norsk selskab i hver sin underkoncern, vil der kunne være hjemmel i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 2. pkt.

 

Anvendelse af reglen i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3, kræver, at det danske selskab er koncernforbundet, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 2. pkt., med en udenlandsk juridisk person.

 

Af skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 2. pkt., fremgår, at der ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, der kontrolleres af samme kreds af aktionærer.

 

I bemærkningerne til lovforslaget præciseres skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3, med en henvisning til koncernbegrebet i kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Det fremgår således af bemærkningerne, at der ved " koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, der kontrolleres af samme kreds af aktionærer, jf. tilsvarende principper i kursgevinstlovens § 4, stk. 2.". Dette fremgår også af LV 1998 S.I.2.2., samt af pkt. 3.1. i skatteministeriets cirkulære nr. 84 af 15. maj 1998 om transfer pricing regler (cirkulæret er på grund af inkorporering i LV nu ophævet).

 

Efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2, forstås ved koncernforbundne selskaber, selskaber hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte ejer (Told- og Skattestyrelsens fremhævelse) mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

 

Som det fremgår af det af revisor oplyste, ejer moder-konsortiet aktierne i de selskaber, der udgør moderselskaberne i de enkelte underkoncerner. Underkoncernerne kontrolleres derfor af samme kreds af aktionærer, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 2, 2. pkt., hvorfor selskaberne i underkoncernerne er koncernforbundne jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3.

 

Afslutningsvis bemærkes, at selvom aktierne i de selskaber, der udgør moderselskaberne i de enkelte underkoncerner, havde været ejet direkte af de tre konsortiedeltagere, ville underkoncernerne også være kontrolleret af samme kreds af aktionærer og dermed omfattet af skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 3.

 

På baggrund af ovenstående indstillede Told- og skattestyrelsen, at det stillede spørgsmål skulle besvares bekræftende for så vidt angår grænseoverskridende transaktioner mellem moder-konsortiet som sådan og datterselskaberne, men benægtende for så vidt angår grænseoverskridende transaktioner mellem selskaber på tværs af underkoncernerne.

 

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

 

 

 

 

Redaktionel note
  • Lv 98 SI.2