Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 2. november 2010 i sag 23.2010

A

TIB v/faglig konsulent Johnny Storm

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Mogens Rold, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Christian Dyrberg, TIB.

Mellem klageren, A, født den 9. oktober 1987, og indklagede, B, blev den 17. december 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 19. december 2005 til den 27. marts 2009.

Denne sag drejer sig om pension og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 25. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 38.454,48 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. februar 2010.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2010.

TIB ved C har givet møde for nævnet og oplyst, at A er på ferie og derfor ikke giver møde for nævnet.

B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da A ikke har givet møde for Tvistighedsnævnet og ikke har lovligt forfald besluttede formanden, at sagen bortfalder, jf. bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet §§ 12 og 14.

T h i b e s t e m m e s:

Sagen bortfalder.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 2. november 2010