Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. februar 2011 i sag 26.2010

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Som særlige sagkyndige medlemmer deltog konsulent Niels Håkonsen, Danske Malermestre og hovedkasser Ib Hansen, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 23. juli 1990, og indklagede, B blev den 22. januar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 4. februar 2008 til den 26. maj 2011.

Denne sag drejer sig om et pensionsbeløb.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 3. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 16.735,60 kr. med tillæg af procesrente fra afholdelsen af forligsmøde den 7. september 2009.

B har påstået frifindelse og henvist til, at kravet er afregnet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. februar 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav, der ikke er afregnet af B. B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A’s krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 16.735,60 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. september 2009

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 21. februar 2011