Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. december 2010 i sag 29.2010

A

3F v/forhandlingssekretær Peter Kaae Holm

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Hanne Lindberg Greisen, SALA og uddannelsessekretær Karin Olsen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 16. marts 1987, og indklagede, B, blev den 20. maj 2009 indgået tillæg til en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som produktionsgartner. Det oplyses i aftalens pkt. 2, at den oprindelige uddannelsesaftale var indgået med en aftaleperiode fra 12.oktober 2008 til 1. april 2011 og at seneste praktikvirksomhed var Birkholm Planteskole. I pkt. 3 er anført, at uddannelsesaftalen er ændret med virkning fra den 16. marts 2009,hvor eleven fortsatte uddannelsen hos B.

Denne sag drejer sig om aftaleperioden, godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og befordingsrefusion.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 31. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en efter Tvistighedsnævnets skøn fastsat godtgørelse for afbrudt uddannelse og 1.710 kr. i befordringsrefusion.

Indklagede har påstået frifindelse for kravet om godtgørelse og har anerkendt kravet om betaling af 1.710 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25.november 2010.

Sagsfremstilling

B ophævede uddannelsesaftalen den 19.januar 2010 og anførte på ophævelsesblanketten, at begrundelsen var A manglende vilje til at modtage tilbudt praktikplads og brud på mundtlig aftale.

Den 14. december 2009 skrev B i en e-mail til A:

”Som tidligere nævnt, såvel før vi underskrev ”tillæg til uddannelsesaftale” den 16.03 2009, som ved din telefonopringning medio oktober, er vi desværre uden mulighed for at beskæftige dig i tidsrummet 01 01 til 31 03 2010.

Til gengæld har jeg fundet en kollega, der er interesseret i en samtale med dig med henblik på praktik i de nævnte periode. Det er:

Hårlev Planteskole…”

B ophævede uddannelsesaftalen den 19.januar 2010 og anførte på ophævelsesblanketten, at begrundelsen var A manglende vilje til at modtage tilbudt praktikplads og brud på mundtlig aftale.

I et brev af samme dato skrev B til A bl.a.:

”Du søgte oprindeligt plads hos os i efteråret 2008, men da du fik at vide at vi ingen beskæftigelse havde om vinteren, fandt du plads hos Birkholm Planteskole. Da du igen søgte plads hos os sidst på vinteren 2008/9, var du indforstået med, at vi kun kunne have dig i perioden 16.03 – 30.10 2009, da vi ikke har beskæftigelse om vinteren (vi har igennem de sidste 25 år aldrig haft elever om vinteren).”

Det fremgår af et brev af 6. februar 2010 fra Hårlev Planteskole til B, at Hårlev Planteskole den 4. januar under en samtale med A havde tilbudt at ansætte hende som elev og forlænge hendes uddannelsesaftale.

Der er afgivet forklaring af A og B.

A har forklaret bl.a., at hun ikke husker nogen samtale ved ansættelsen om, at aftalen skulle ophøre tidligere end 1.april 2011. B ville have hende tilbage efter skoleopholdet den 30. oktober 2009. Han havde tidligere sagt, at der måske ikke var arbejde efter den 30. oktober. Den 30.oktober 2009 blev hun udlånt til Birkholm Planteskole. Hun var ansat der og fik løn af Birkholm Planteskole frem til 31.december 2009. Hun kontaktede så B og spurgte, hvad der nu skulle ske. Han svarede, at han ikke havde noget arbejde, men måske kunne finde et andet sted til hende. Det var Hårlev Planteskole, men den ligger for langt fra hendes bopæl. Ved ansættelsen hos B sagde han, at der måske ikke var noget at lave i vinterperioden. Hun var forberedt på, at hun måske skulle finde et andet sted den 30. oktober 2009.

B har forklaret bl.a., at han i foråret 2009 af A på ny blev spurgt om ansættelse. Han sagde endnu en gang, at han kunne have hende ansat fra foråret indtil den 31.oktober. Linda var på skole, og han hørte fra hende i slutningen af oktober. Han sagde til hende, at han som tidligere aftalt ikke kunne have hende ansat fra dette tidspunkt. Han fik skaffet hende en aftale hos Birkholm Planteskole for resten af året. Det var Birkholm Planteskole, der betalte hendes løn fra den 1. november 2009. Han har alene betalt A’s løn frem til udgangen af oktober 2009. Han blev på ny kontaktet af hende i januar, og fandt så frem til Hårlev Planteskole, der godt ville ansætte hende, men hun accepterede ikke stedet. Han har tidligere haft en flex-kombi aftale, men fik dengang at vide, at aftalen skulle formuleres anderledes. Det er derfor, at han ikke i den nærværende tillægsaftale har anført, at ansættelses-perioden skulle ophøre 30.oktober 2009.

Procedure

A har til støtte for sin påstand om godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen anført, at den omstændighed, at hun i november og december 2009 var udlånt til Birkholm Planteskole ikke medfører, at ansættelsesforholdet hos B var ophørt. Og da hun ikke var forpligtet til at tage en ny læreplads meget langt væk fra hendes bopæl, er B ophævelse af uddannelsesaftalen i januar 2010 uberettiget.

B har til støtte for frifindelsespåstanden vedrørende ophævelsen af uddannelsesaftalen anført, den mundtlige aftale parterne imellem var, at A skulle være ansat fra den 16.marts 2009 til den 30. oktober 2009. Han har også kun betalt hende løn frem til dette tidspunkt og i øvrigt hjulpet hende mest muligt med at finde alternative uddannelsessteder.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Efter parternes forklaringer må det lægges til grund, at deres mundtlige aftale var, at A skulle være ansat fra den 16. marts til den 30. oktober 2009. Dette bestyrkes også af den omstændighed, at A fra 1. november 2009 var ansat og aflønnet af Birkholm Planteskole. Ansættelsesforholdet hos B ophørte således i realiteten ved udgangen af oktober 2009. B ophævelse af uddannelsesaftalen i januar 2010, der var begrundet i A og 3F´s fastholdelse af, at A fortsat var ansat, var således reelt unødvendig. Vi stemmer derfor for at frifinde B for denne del af kravet. Det forhold, at det ikke i tillægget til uddannelsesaftalen er præciseret, at den skulle ophøre ved udgangen af oktober 2009, kan ikke føre til andet resultat.

Tre medlemmer udtaler:

Efter det skriftlige aftalegrundlag var A ansat frem til den 1. april 2011. B har ikke med fornøden sikkerhed godtgjort, at der var en mundtlig aftale om, at ansættelsen skulle ophøre med udgangen af oktober 2009 til trods for det i den skriftlige aftale anførte. Herefter, og da der så ikke var grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen i januar 2010, stemmer vi for, at A skal tilkendes en godtgørelse for uberettiget ophævelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at A tilkendes 1.710 kr., som B har anerkendt at skylde.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 1.710 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet, den 8. december 2010