Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. december 2010 i sag 31.2010

A og B

TIB v/faglig medarbejder Johnny Storm

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorenzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Tine B. Skyum, DA og forhandlingssekretær Jan Nielsen, TIB

Mellem klageren, B, født den 7. april 1988, og indklagede, C, der nu er under konkurs, blev den 6. april 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 6. april 2009 til den 23. september 2011

Mellem klageren A, født den 21. maj 1990 og samme indklagede blev i 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 26. juni 2009 til 10. september 2009.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalerne, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og manglende løn bl.a. som følge af forkert lønsats, feriepenge og pension.

Klagerne har ved deres organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 7. april 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 92.115,54 kr. til B og 86.466,26 kr. til A, begge beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. For begge klageres vedkommende udgør kravet vedrørende ophævelsen af uddannelsesaftalen 30.000 kr. og kravet vedrørende ansættelsesbevisloven 5.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. november 2010.

Klagerne har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det er i punkt 8 i A uddannelsesaftale ud for overenskomst anført ”Tibs overenskomst”. Samme sted i B uddannelsesaftale er der anført ”Tib”.

Det fremgår af klageskriftet, at eleverne ikke fik udbetalt løn for ugerne 53 i 2009 og 1 i 2010. Efter klage fra TIB fik eleverne løn frem til og med uge 3 i 2010. Den 16. februar 2010 fremsendte TIB krav vedrørende manglende løn for ugerne 4 og 5. Indklagede mødte ikke op til indkaldte forligsmøder. Begge elever blev af skolen optaget i skolepraktik pr. 15.marts 2010. Uddannelsesaftalerne blev ophævet af eleverne i april 2010, modtaget af skolen den 14. april 2010, med virkning pr. den 14. marts 2010.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende lønregulering, feriepenge og pension, der derfor tages til følge.

Ophævelsen af uddannelsesaftalen

Fire medlemmer udtaler:

Henset til den manglende udbetaling af løn finder vi, at eleverne var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen. Ophævelsen må anses for at være meddelt senest den 14. april 2010. Sammenholdt med tidspunktet for skolepraktik fra den 15.marts 2010, er der ikke grundlag for at anse ophævelsen for meddelt for sent, jf. erhvervsuddannelsesloven § 61, stk. 3, idet eleverne ikke havde modtaget løn frem til medio marts 2010. Vi stemmer derfor for at give klagerne medhold i krav om 30.000 kr. i godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tre medlemmer udtaler:

Eleverne fik sidste gang løn udbetalt for uge 3, og fagforeningen fremsendte den 16. februar 2010 et påkrav til virksomheden om betaling af løn for uge 4 og 5. Da ophævelsen som følge af manglende løn først blev modtaget af skolen den 14. april 2010, må det lægges til grund, at ophævelsen er sket for sent, jf. erhvervsuddannelsesloven § 61, stk. 3. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for denne del af kravet.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer udtaler:

Indklagede har ikke i uddannelsesaftalen anført, præcis hvilken TIB-overenskomst, der var gældende. Herefter, og da en del af kravet vedrører løn som følge af forkert anvendt lønsats, stemmer vi for at give eleverne medhold i krav om en godtgørelse på 5.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Da arbejdsgiveren har oplyst, at der var tale om en TIB overenskomst, finder vi, at godtgørelsen, hvis en sådan skal tilkendes, maksimalt skal være på 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der givers klagerne medhold i de nedlagte påstande.

T h i b e s t e m m e s:

C under konkurs skal til A betale 92.115,54 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. april 2010 og til B betale 86.466,26 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. april 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 8. december 2010.