Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. januar 2011 i sag 37.2010

A

Blik- og Rør Arbejderforbundet v/ forbundssekretær Kim Fusager

mod

B

DS Håndværk & Industri v/advokat Anne Vibeke Gregersen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorenzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget jurist Bjørn B. Carlsen, DS Håndværk & industri og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 16 marts 1980, og indklagede, B, blev den 2. januar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS energimontør med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2011.

Denne sag drejer sig om arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Blik- og Rør Arbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 29. april 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale til 70.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

B har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået..

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. december 2010.

Sagsfremstilling

Den 10. december 2009 skrev B til A bl.a.:

”Til orientering har vi pr. 10-12-2009 registreret dig for følgende forsømmelser:

Fravær på grund af sygdom: 159,5 time …

Vi er nødt til at gøre opmærksom på, at såfremt fraværet fortsætter, kan det få uddannelsesmæssige konsekvenser.

Vi skal i samme omgang gøre opmærksom på, at vi fremover ikke accepterer sygemeldinger eller anmodninger om fridage på sms, hverken afsendt aftenen før eller samme morgen.

Ved sygdom skal du senest kl. 7.00 kontakte kontoret.

…”

B bad i brevet også om en mulighedserklæring inden 7 dage. da A oplyste, at han først kunne få tid hos sin læge den 21. december 2009, skrev B den 15. december 2009, at der ville blive indkaldt til lærlingemøde.

Der blev den 12. januar 2010 afholdt lærlingemøde. Det fremgår af mødereferatet, at B indskærpede, at sygemelding skulle ske pr. telefon inden kl. 7 om morgenen, at mødetiden skulle overholdes, at den effektive ugentlige arbejdstid var 37 timer, og at der ikke i arbejdstiden måtte bruges privat telefon til sms og private opkald. det blev anført, at der var tale om en advarsel.

Den 8. februar 2010 skrev B til A:

”Vi har d.d. taget kontakt til DS Håndværk med henblik på ophævelse af uddannelsesaftalen.

Baggrunden hertil skal findes i, at du i dag 8. februar ventede med at ringe til kl. 8.33 for at melde dig syg. Det blev på lærlingemødet den 12. januar 2010 præciseret at sygemeldinger skal foretages telefonisk, senest ved arbejdsdagens begyndelse kl. 7.00.

Derudover er du mødt for sent henholdsvis den 19. januar og den 22. januar 2010. Den 18. januar hvor du mødte for sent, havde du givet besked på sms.

Du skal ikke afgive møde i firma, før de afsluttende partforhandlinger.”

Det fremgår af en kopi af en regning, fremlagt af A at der den 7. februar 2010 kl. 19:11 blev købt perilax.

A læge har den 11. februar 2010 oplyst, at A har været ved lægevagt på grund af forstoppelse. Sundhedsstyrelsen har i et brev af 12. maj 2010 til lægen anført, at det lægges til grund, at skrivelsen af 11. februar 2010 er lægens journalnotat for patientens konsultation hos lægen den pågældende dag og dermed ikke en lægeerklæring.

B underskrev ophævelse af uddannelsesaftalen den 11. februar 2010.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, C, D og E.

A har forklaret bl.a., at det er rigtigt, at han tit meldte sig syg via en sms. på lærlingemødet fik han at vide, at han skulle ringe op til arbejdsgiveren inden kl. 7, hvis han var syg. Det var hans indtryk, at man på lærlingemødet talte om de forskellige ting og så se fremad. Han fik en første advarsel, og han var ikke i tvivl om, at det var alvorligt ment. En af dagene, 19. eller 22. januar 2010, kom han lidt for sent på arbejde på grund af trafikproblemer. Han ringede og oplyste det. Han husker ikke en anden dag at have sendt en sms om forsinkelse. Den 8. februar 2010 ringede han og sygemeldte sig ved 8.30-tiden. Det var fordi, at han på grund af mavesygdom først var faldet i søvn ved 4-5-tiden om morgenen. Han havde aftenen forinden kontaktet lægevagt og hentet medicin på apotek. Da han senere på uden mødte på arbejde igen, fik han at vide, at han ikke længere var ansat.

C har forklaret bl.a., at hun er gift med indehaveren af selskabet og arbejder med administration i firmaet. A arbejdede udmærket i starten, men efterhånden fik problemer på grund af sin kæreste. Han sygemeldte sig ofte, og blev vanskeligere at samarbejde med. I december 2009 bad de ham skaffe en mulighedserklæring, men han påstod, at hans læge var på ferie, hvilket hun mener er ukorrekt. Derfor bad de om et lærlingemøde. Det var egentlig firmaets ønske at ophæve uddannelsesaftalen på lærlingemødet, men de accepterede at give A en chance til. E understregede over for A, at nu var det alvor. Efter lærlingemødet kom A for sent tre gange, og den ene gang meddelt det på sms. den 8. februar 2010 ringede han op kl. 8.33 og sagde, at han var syg på grund af forstoppelse. Han sagde, at lægevagten havde givet ham noget at sove på om natten, og derfor var han ikke vågnet op før kl. 7. De besluttede på baggrund af dette at ophæve uddannelsesaftalen.

D har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær og deltog i lærlingemødet. Arbejdsgiveren ville gerne ophæve uddannelsesaftalen, men det kunne han ikke acceptere. Det endte med en advarsel til A.

E har forklaret bl.a., at han er jurist i DS Håndværk og Industri, og han deltog i lærlingemødet. A fik at vide, at hans sygefravær skulle nedbringes, og han skulle ændre måden, han sygemeldte sig på. De talte også om mødetid og arbejdstid, fordi han tit kom for sent og brugte meget af arbejdstiden på sin telefon. De var enige om, at A skulle fortsætte hos B, og at det var hans sidste chance.

Procedure

A har til støtte for påstanden anført, at den omstændighed, at han kom lidt for sent på arbejde på grund af trafikproblemer ikke kan begrunde en ophævelse af ansættelsen. Det kan det forhold, at han den 8. februar 2010 først fik sig sygemeldt kl. 8.33 heller ikke, jf. forklaringen herom. Erstatningen bør fastsættes til 70.000 kr., dels fordi A var voksenlærling, dels fordi, at det er skærpende omstændighed, at arbejdsgiveren stillede krav, han ikke havde mulighed for at opfylde.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at den konkrete episode den 8. februar 2010 må ses i lyset af tiden forud, hvor A havde t højt sygefravær, der blev større og større. han fik en advarsel den 10. december 2009 og igen i lærlingemødet den 12. januar 2010. På trods heraf kom han på ny for sent på arbejde og sygemeldte sig den 8. februar først kl. 8.33. Det er A, der har bevisbyrden for, at dette var berettiget, og den er ikke løftet. Hvis han har krav på erstatning, bør den højst fastsættes til 30.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at ophævelsen af uddannelsesaftalen kun er berettiget, hvis det må lægges til grund, at A væsentligt misligholdt sine forpligtelser, ved den 8. februar 2010 først at sygemelde sig kl. 8.33. Efter A forklaring sammenholdt med oplysningerne om lægevagt og køb af medicin den 7. februar om aftenen finder vi, at det ikke kan lægges til grund, at hans forsinkede sygemelding kan karakteriseres som en væsentlig misligholdelse. Vi stemmer derfor for at tilkende A en erstatning, der henset til, at han var voksenlærling skal fastsættes til 50.000 kr. Vi finder ikke, at der fra arbejdsgiverens side foreligger skærpende omstændigheder, der kan begrunde et højere beløb.

Tre medlemmer udtaler:

Efter bevisførelsen finder vi, at A ikke har godtgjort, at han var ude af stand til at sygemelde sig senest kl. 7. Henset til forløbet forud herfor, herunder advarslen på lærlingemødet, finder vi, at B´s ophævelse af uddannelsesaftalen var berettiget. Vi stemmer derfor for at frifinde B.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 29. april 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 4. januar 2011