Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011 i sag 38.2010

A

Dansk El-forbund v/forbundssekretær Flemming Warth

mod

B

TEKNIQ v/konsulent Jesper Ahrenst

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Morten Gass, TEKNIQ og forbundssekretær Ole Tue Hansen, Dansk El-Forbund.

Mellem klageren, A, født den 8. december 1987, og indklagede, blev den 20. februar 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2006 til den 31. august 2009.

Denne sag drejer sig om arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 2. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 40.500 kr.

B har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2011.

Sagsfremstilling

Der er fremlagt dokumentation for A ikke godkendte fravær på EUC Nordvestsjælland på i alt 66 lektioner frem til og med uge 40 i 2008.

Den 11. september blev der afholdt tjenstlig samtale mellem parterne. Af referatet, der er underskrevet af A og direktør C, fremgår bl.a.:

”Vedr. tjenstlig samtale … grundet udeblivelser.

3) B´s forventninger til A’s resterende læretid.

B forventer mødestabilitet, og at Kasper meddeler, hvis han er syg. Vi forventer også at du er aktiv i arbejdstiden og ikke gemmer dig.

5) Konsekvenser ved fortsat udeblivelse uden gyldig grund.

Hvis ovennævnte ikke overholdes, opsiges lærekontrakten uden yderligere.”

Den 19. januar 2009 skrev udannelsessekretær Mette Clausen, Roskilde Tekniske Skole, i to e-mails til EC el:

”A … har deltaget i 1 uges kursus fra den 8/12-12/12 2008. I denne periode har han været fraværende onsdag den 10/12 hele dagen, torsdag den 11/12 de 2 første lektioner og fredag den 12/12 hele dagen.

Vi kan bekræfte at A ikke har meldt sig fraværende nedenstående dage.”

B ophævede uddannelsesaftalen ved et brev af 19. januar 2009. Det anføres i brevet:

”Vi skal hermed orientere dig om at vi pr. dags dato ophæver din uddannelsesaftale grundet misligholdelse af gensidig indgået aftale d. 11. september 2008.

Misligholdelsen er primært sket i forbindelse med skoleophold på Roskilde Tekniske Skole i perioden 8/12 -2008 – 12/12 2008 hvor du udebliver uden gyldig grund.”

Den 19. oktober 2009 skrev Steen Dorph Stybe, Roskilde Tekniske Skole, til A bl.a.:

”Jeg har ikke sendt en mail og den pågældende sekretær fra dette tidspunkt er på barsel. Jeg kan derfor ikke fremskaffe mailen. Jeg har selv talt med firmaet umiddelbart efter opholdet for at påtale dit fravær. da jeg ikke umiddelbart kunne finde den bog som du havde lånt, måtte jeg jo finde ud af at få den betalt. Bogen er senere dukket op.

Den eneste dokumentation jeg har, er min fraværsregistrering hvor jeg kan se at du har været fraværende hele onsdagen, to timer onsdag [formentlig ment torsdag] samt hele fredagen.”

Der er af Dansk El-Forbund under sagens forhandling fremlagt en udskrift af elevplan, hvoraf der ikke fremgår nogen oplysning om fravær i Roskilde tekniske Skole i december 2008.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A og C.

A har forklaret bl.a., at han 8.-12. december 2008 var på alarmkursus på Roskilde Tekniske Skole. Han kom én dag for sent, fordi der var kø på motorvejen. Efter at han vendte tilbage til B blev han spurgt af overmontør D, om han havde været fraværende under skoleopholdet. Ophævelsen af uddannelsesaftalen kom bag på ham.

C har forklaret bl.a., at han er direktør i B. Den tjenstlige samtale den 11. september 2008 blev afholdt på grund af underretning fra Holbæk tekniske Skole om A’s ikke godkendte fravær. Han ville derfor orientere A om vilkårene på arbejdspladsen. Han præciserede, at hvis A på ny havde fravær uden godkendt begrundelse, ville uddannelsesaftalen blive ophævet. A havde ikke fået færdiggjort hovedforløb 3, og han skulle derfor på Roskilde Tekniske Skole i december for at kunne fastholde hovedforløb 4. Det var først i uge 3 i 2009, at han hørte om A’s forsømmelse i december 2008. Det var i forbindelse med en henvendelse fra skolen om en manglende bog. Han kontaktede skolen og fik oplyst, at A ikke havde været på skolen i 2½ af de 5 dage. Han fik bekræftet, at der var tale om fravær uden gyldig grund, og besluttede derfor at ophæve uddannelsesaftalen.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at det ikke er bevist, at A væsentligt har misligholdt sine forpligtelser. det fremgår ikke af elevplanen, at han på Roskilde Tekniske Skole har været fraværende som påstået. selvom dette måtte antages, har arbejdsgiveren ikke overholdt 1 månedsfristen i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3.

B har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at A fik en advarsel om ophævelse af uddannelsesaftalen den 11. september 2008 på grund af ulovligt fravær. B fik i uge 3 i 2009 telefonisk og skriftlig oplysning fra Roskilde Tekniske Skole om, at A i december 2008 havde haft ikke godkendt fravær i 2½ dag. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var derfor både berettiget og rettidig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, og stk. 3. Hvis nævnet finder, at A har krav på erstatning, skal denne efter nævnets praksis fastsættes til 30.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at A i december 2008 på Roskilde Tekniske Skole havde et ikke godkendt fravær på 2½ dage, og at B først blev bekendt hermed i uge 3 i januar 2009. Henset til B´s advarsel den 11. september 2008 til A finder vi herefter, at B´s ophævelse af uddannelsesaftalen den 19. januar 2009 var berettiget og rettidig. Vi stemmer derfor for at frifinde B.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder det efter bevisførelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at A i december 2008 havde fravær i et sådant omfang, at der kunne ske ophævelse af uddannelsesaftalen. Det er i givet fald heller ikke godtgjort, at B har ophævet uddannelsesaftalen inden for 1 månedsfristen. Vi stemmer derfor for at give A medhold.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011