Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. marts 2011 i sag 42.2010

A

HK v/faglig sekretær Liselotte Højer

mod

B

Advokat Lars Kühnel

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand) advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Jeanette R. Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer advokat Sidsel Furbo Bang, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Charlotte Meyer, HK

Mellem klageren, A, født den 26. februar 1988, og indklagede, B, blev den 8. oktober 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 12. oktober 2008 til den 12. oktober 2010.

Denne sag drejer sig om pension og fritvalgskoto.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 31. maj 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 26.816,10 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af 23.189,25 kr. vedrørende pension og 2.816,10 kr. vedrørende fritvalgskonto. Pensionskravet vedrører både arbejdsgiverens og elevens bidrag.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. marts 2011.

Sagsfremstilling

Parterne er enige om, at den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Kontor- og lageroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat.

Procedure

A har til støtte for påstanden henvist til Højesterets dom UfR 2011 s. 763, hvorefter søgnehelligdagspenge er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, hvilket må indebære at pension også er. Endvidere, at det efter retspraksis er fastlagt, at pension, der ikke er rettidigt indbetalt skal indbetales af arbejdsgiveren både vedrørende arbejdsgiverens og elevens bidrag. Endvidere, at fritvalgskonto også er omfattet af lønbegrebet.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at pension er et helt andet begreb end søgnehelligdagsbetaling. Pension træder ikke i stedet for almindelig grundløn. Der er endvidere ikke grundlag for, at arbejdsgiveren i givet fald også skal indbetale elevens eget pensionsbidrag.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Under henvisning til Højesterets domme, UfR 1994 s. 907/2, der fastslår, at pension indgår i løn, og UfR 2011 s. 763, der fastslår, at søgnehelligdagspenge er løn, samt Tvistighedsnævnets praksis i øvrigt, finder vi, at der skal gives A medhold i den nedlagte påstand.

Tre medlemmer udtaler:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende de foreliggende spørgsmål, stemmer vi for at frifinde B

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 26.005,35 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. maj 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 21. marts 2011.