Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juni 2010 i sag 89.2009

A

HK v/faglige sekretær Liselotte Højer

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Sidsel Furbo Bach, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Nini Joen Jacobsen HK.

Mellem klageren, A, født den 21. september 1986, og indklagede, B, blev den 29. august 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kontorelev. Det er ikke i uddannelsesaftalen anført, hvornår aftalen skulle begynde og afsluttes.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 15. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 165.262,95 kr. til klageren.

Kravet vedrører løn i juni frem til indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen den 9. juni 2009, overarbejde, feriefridage, fritvalgskonto, godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, feriepenge, godtgørelse for løn svarende til opsigelsesperioden og erstatning for mistet uddannelsesgode

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 11. maj 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen:

Fire medlemmer bemærker:

Efter de foreliggende oplysninger finder vi, at indklagede ikke havde grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tre medlemmer bemærker:

Klageren overholdt ikke sin pligt til at sygemelde sig i tide, jf. advarsel af 8. april 2004 herom fra indklagede. Vi finder derfor, at ophævelsen var berettiget.

Erstatningskrav vedrørende ophævelsen:

Fire medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis, jf. kendelse af 27. april 2009 i sag 51.2008 og senere kendelser, finder vi, at klageren alene har krav på minimalerstatning i medfør af funktionærlovens § 3. Vi stemmer derfor for at fastsætte denne erstatning til som påstået af klageren 48.544,05 kr., og frifinde indklagede for kravet om erstatning for mistet uddannelsesgode på 35.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

I Højesterets dom U2009.97H blev det fastslået, at eleven havde krav på minimalerstatning efter funktionærlovens § 3, udover det af Tvistighedsnævnet tilkendte beløb på 30.000,00 kr. Minimalerstatning efter funktionærlovens § 3 gør alene op med erstatning for den mistede lønindtægt ved uberettiget bortvisning, og der er ikke hjemmel til at modregne en godtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1 i denne erstatning.

Mindretallet finder derfor, at eleven udover erstatning efter funktionærlovens § 3 skal tilkendes en godtgørelse i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

Efter Tvistighedsnævnets hidtidige praksis blev beløbet på 30.000 kr. i henhold til erhvervsuddannelsesloven givet uafhængig af en mistet lønindtægt for eleven. Beløbet blev tilkendt primært ud fra godtgørelseshensyn for de ulemper, som en afbrydelse af uddannelsen gav med hensyn til manglende uddannelse, forsinket uddannelse, tab af selvværd etc.

Flertallet i Tvistighedsnævnet har tidligere anført, at godtgørelse på 30.000 kr. svarer til 3 måneders løn. Det bemærkes, at i mange sager er dette beløb - som ikke er reguleret i flere år - væsentlig mindre end 3 måneders løn.

Da der ikke er grundlag for, at Tvistighedsnævnet skal ændre en årelang praksis for udmåling af en godtgørelse, som dækker et retstab og ikke løn efter funktionærlovens § 3, stemmer mindretallet for, at der tilkendes eleven såvel en godtgørelse på 30.000 kr. for tab af uddannelsesgode som minimalerstatning svarende til løn i opsigelsesperioden efter funktionærlovens § 3.

.

Vedrørende overarbejde:

Fire medlemmer bemærker:

Klageren har forklaret, at hun har registreret arbejdstiden vedrørende klienter og sine mødetider. Vi finder det derfor godtgjort, at klageren har krav på overarbejde som påstået.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder, at klageren ikke har godtgjort, at hun har krav på overarbejdsbetaling som påstået.

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis:

Da der ikke er anført noget i uddannelsesaftalen om start- og sluttidspunkt finder Tvistighedsnævnet, at klageren har krav på en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på 5.000 kr.

De øvrige krav:

Fire medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis har klageren krav på de manglende løndele på grundlag af HK-overenskomsten.

Tre medlemmer bemærker

I overensstemmelse med dissenser i lignede sager finder vi, at klageren alene har krav på mindsteløn, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter der gives klageren medhold i et samlet krav på 99.327,95 kr.

Beløbet er sammensat af juniløn, 5.171,90 kr., overarbejde, 17.953,97 kr., feriepenge heraf, 2.243,35 kr., feriefridage, 2.873,28 kr., fritvalgskonto frem til 30. april 2009, 823,41 kr., fritvalgskonto resten af tiden, 171,44 kr., godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, 5.000 kr., minimalerstatning, 48.544,05 kr. og manglende feriepenge 16.921,55 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 99.327,95 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.