Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. august 2010 i sag 92.2009

A

TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen

mod

Anpartsselskabet af 25. september 2009 tidl. B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Mogens Rold Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jan Nielsen, TIB.

Mellem klageren, A, født den 19. december 1988, og C, blev den 21.juni 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 26. juni 2007 til den 24.september 2010.

Indklagede, B, overtog den 1. januar 2008 C.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 23. oktober 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 169.636,79 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af skyldig løn og feriepenge 2008 og 2009, i alt 32.946,04 kr. Disse krav er opgjort på baggrund af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB. Herudover er der rejst krav om kompensation for manglende afholdte feriefridage, 3.038,62 kr., og pension, 16.127,13 kr. Disse krav er opgjort på baggrund af overenskomsten mellem DST og TIB. Endelig er der rejst krav om godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftalen ved ophævelse af denne, 50.000 kr. og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser, 67.525 kr. svarende til 20 ugers løn.

Danske Snedker- og Tømrermestre har i et svarskrift af 9. december 2009 oplyst, at indklagede blev taget under konkursbehandling den 19. november 2009. Det er i svarskriftet anført, at man er enig i As krav på skyldig løn og feriepenge 2008 og 2009, at man mener, at A har krav på 2.517,48 kr. i kompensation for feriefridage, at pensionskravet er 16.028,04 kr. Der er påstået frifindelse over for kravet om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og efter ansættelsesbevisloven.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. maj 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Der var i uddannelsesaftalen af 21. juni 2007 ikke under pkt. 8 oplyst noget om overenskomst. Tillæg til uddannelsesaftalen mellem A og B er dateret 1. januar 2008 og registreret af erhvervsskolen 10. november 2008.

Den 2. oktober 2009 opsagde B, A pr. 2. oktober 2009 med den begrundelse, at der var manglende arbejde.

Virksomheden blev taget under konkursbehandling den 19. november 2009

Kurator, advokat D, har i et brev af 16. marts 2010 oplyst, at han ikke ville give møde i Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende skyldig løn og feriepenge, der derfor tages til følge. Fire medlemmer finder, at kravet på løn og feriepenge skal opgøres efter overensomstem mellem Dansk Byggeri og TIB, mens kravet på pension og ikke afholdte feriefridage skal opgøres iht. overenskomsten mellem DST og TIB. Tre medlemmer finder, at alle de overenskomstmæssige krav afgøres efter overenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB.

Der er enighed om at tilkende A 30.000 kr. i erstatning for ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Vedrørende kompensation for feriefridage og pension finder fire medlemmer, at klagerens opgørelse må lægges til grund.

Tre medlemmer tilslutter sig indklagedes opgørelse.

Vedrørende krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven finder tre medlemmer, at den bør fastsættes til et højere beløb end 10.000 kr., et medlem vil fastsætte den til 10.000 kr. svarende til knap 3 ugers løn, og tre medlemmer til et lavere beløb. Efter stemmefordelingen bliver godtgørelsen fastsat til 10.000 kr.

Klageren gives således medhold i et samlet krav på 92.111,79 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 92.111,79 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 24. august 2010