Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. september 2010 i sag 100.2009

A

TIB v/faglig medarbejder Johnny Storm

mod

B

Dansk Byggeri v/Søren Lund Hansen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Ole Frøstrup Andersen.

Mellem klageren, A, født den 9. februar 1991, og indklagede, B, blev den 9. september 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. september 2008 til den 30. september 2011.

Denne sag drejer sig om feriepenge, 3 ugers løn, godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 5. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale til A 67.678,51 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 5. november 2009. Kravet er sammensat af skyldig feriepenge optjent i 2008, 5.136,06 kr., løn i perioden 24/7 til 14/8 2009, 6.704,40 kr., feriepenge heraf, 838,05 kr., godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen, 50.000 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 5.000 kr.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. september 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet, men været repræsenteret af Dansk Byggeri der har oplyst, at virksomheden har anmodet om konkursbehandling i skifteretten.

Sagsfremstilling

Der er i uddannelsesaftalen under pkt. 8 om kollektiv overenskomst anført ”TIB”.

Det fremgår af en ophævelsesblanket, at virksomheden den 11. august 2009 ensidigt ophævede uddannelsesaftalen med virkning pr. den 24. juli 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder, at det må lægges til grund, at indklagede uberettiget ophævede uddannelsesaftalen, og at A som følge heraf efter nævnets praksis har krav på en erstatning på 30.000 kr.

Vedrørende lønkravet 24. juli til 14. august 2009:

Fem medlemmer udtaler:

Det må efter oplysningerne lægges til grund, at A først blev underrettet om ophævelsen den 14. august 2009 og ikke havde modtaget løn siden 24. juli 2009. Vi finder derfor, at han også har krav på løn for denne periode.

To medlemmer udtaler:

Vi finder efter oplysningerne, at ansættelsen blev ophævet den 24. juli 2009, og at der derfor ikke er krav på løn frem til den 14. august.

Vedrørende feriepenge 2008:

Fire medlemmer udtaler:

Efter As oplysninger og manglende bevisførelse fra indklagede finder vi ikke grundlag for at tilsidesætte dette krav.

Tre medlemmer udtaler:

Efter oplysning fra Dansk Byggeri finder vi ikke grundlag for at give klageren medhold i dette krav.

Vedrørende godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser:

Fire medlemmer udtaler:

Da indklagede under pkt. 8 i uddannelsesaftalen har anført ”TIB” som overenskomst, finder vi, at lov om ansættelsesbeviser ikke er tilsidesat.

Tre medlemmer udtaler:

Da det ikke under pkt. 8 er anført præcist hvilken af TIB´s overenskomster, der er gældende for aftalen, finder vi, at A har krav på godtgørelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter A får medhold i et samlet krav på 42.678,51.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 42.678,51 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. november 2009

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 27. september 2010