Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. oktober 2010 i sag 102.2009

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

B (direktør C)

v/advokat Per Sølling

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Marie Louise Larsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og konsulent Tanja Brauer, 3F.

Mellem klageren, A, født den 17. december 1988, og indklagede, B, blev den 17. september 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som gastronom med uddannelsesperiode fra den 8. oktober 2007 til den 22. maj 2010.

Denne sag drejer sig om As ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 6. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 70.000 kr. til klageren som godtgørelse for kontraktbrud.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 23. september 2010.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, C, D og E.

A har forklaret bl.a., at arbejdet i B gik godt frem til det sidste halve år, hvor køkkenchef E blev mere og mere ubehagelig over for hende. Der var adskillige episoder. En gang berørte han hendes lår på en chikanøs måde. En anden gang råbte og skreg han, mens han smed nogle tærter i former, som hun havde lavet, ned i skraldespanden og råbte, at han nu måtte han kraftedeme selv lave dem. Han bøjede sig ind over hende og skræmte hende. Nogle gange efter sådanne episoder undskyldte han bagefter og sagde, at det var fordi han led af damp. En gang sagde han til hende, at hun kunne give ham en gumler. Det betyder oralsex. Hun sagde, det mener du vel ikke, og han svarede jo, det mener jeg helt alvorligt. En gang lavede han samlejebevægelser lige over for hende og sagde, at han havde damp i sin pik. Han har også gjort tegn med sine hænder som om han kælede hendes bryster og underliv. Om morgenen gav han lange, ubehagelige knus, hvor han holdt hende tæt ind til sig og engang hviskede, hvor er du dejlig. Hun turde ikke sige til ham, at han skulle lade være med det. Hun havde personlige familiemæssige problemer i forhold til både sin mor og bror, og det var årsagen til, at det i en periode ikke gik godt for hende på skolen, og at hun havde meget fravær. Det var Es adfærd over for hende, der gav hende søvnproblemer, og hvis hun var syg, skulle der meget til, før hun sygemeldte sig, fordi han reagerede meget aggressivt over for det. Den 20. februar 2009, hvor hun besluttede sig for at holde op på arbejdspladsen, var E vred og ophidset over, at hun efter hans mening havde anbragt noget et forkert sted på køkkenbordet. Han gik truende hen mod hende og endte med at tage hårdt fat i hendes arme. Den anden kok, F, gik imellem og slap hende fri. Hun besluttede sig for, at nu var det slut og gik ned og klædte om. E fulgte efter og ville have, at hun skulle blive. Hun svarede, at hun ikke ville mere, og sagde fuck dig, og han sagde, at hun var fyret. Hun sagde ikke noget om, at hun ville anlægge sag mod ham. Hun havde ikke forud for episoden givet udtryk for, at hun ikke ville være i B mere.

Hun havde været ansat på B en gang tidligere, men vendte da tilbage til Skovmøllen, fordi hun syntes det var noget hårdt at være på B. E tilbød hende at komme tilbage. Det ville hun godt.

Hun talte nogle gange med en af lederne, G, om sine problemer med familien. E var ikke med til de samtaler. Hun nævnte ikke noget om det med E, for hun var bange for hans reaktion på det og gik ud fra, at ledelsen godt vidste, at hans adfærd var forkert.

C har forklaret bl.a., at han er direktør i B. Han er dagligt på B og sidder mest på kontoret. Han kan ikke bekræfte As beskyldninger over for E. Han har ikke på noget tidspunkt hørt noget om, at Es adfærd skulle være aggressiv eller have karakter af sexchikane. Han er engageret og kan råbe højt, men det skal selvfølgelig være i en ordentlig tone.

Virksomheden har fire restauranter og i alt ca. 10 ansatte elever. Nogle holder op, før de er færdige, men de har uddannet mange på et højt niveau.

D har forklaret bl.a., at hun har været elev i B i et halvt år fra juli 2007 og året ud. Stemningen var god, når E ikke var der, men dårlig, når han var der. Han smed en gang noget, hun havde lavet i skraldespanden, mens han råbte og skreg og kunderne kunne høre det. Han lænede sig ind over hende og virkede truende. Bagefter undskyldte han og sagde, at det var på grund af damp. E var også hård over for A, truede hende engang med armene og råbte ad hende på en ubehagelig måde. Han knuste kraftigt og tæt på og det føltes at vare længe. Når han fik noget at drikke, var han klam og sjofel, men hun har ikke følt hans adfærd som sexchikane. Hun sagde op, bl.a. fordi hun havde det dårligt med ham. Hun havde ikke klaget over E til ledelsen, fordi hun var bange for ham.

E har forklaret bl.a., at han er køkkenchef i B, er 43 år, gift og har to døtre. Han har ikke udøvet seksuel chikane over for A. Han siger god morgen til alle og giver dem et kram. Han krammer dem ikke hårdt ind til sig, og han har ikke seksuelle undertoner i det, han siger. Det er rigtigt, at han har temperament og kan skælde ud, hvis der er noget i arbejdet, der er gået galt. Ledelsen har også nævnt, at han ind imellem taler for hårdt. Hvis maden ikke er lavet rigtigt, må den kasseres. A havde problemer med autoritet, hun hørte ikke efter, og havde problemer med kritik. Hun havde familieproblemer, og han gjorde, hvad han kunne for at hjælpe hende med det. Han deltog i samtalerne om det med G. Hans ældste datter er dampbarn, men han har det ikke selv og har aldrig undskyldt sin adfærd med damp. Han har talt med A om damp, fordi hun sagde, at der måske var damp i hendes familie. Den 20. februar 2009 fik han at vide, at der tidligere på dagen havde været kontroverser med A. Han hørte hende sige, at hun var træt af det hele og måske ikke gad mere. På et tidspunkt, da de havde meget travlt, anbragte hun en tallerken uhensigtsmæssigt. Måske sagde han, hvorfor fanden stiller du den der? Hun svarede fuck dig, du kan lave det selv. Han tog fat i hendes arm, skubbede hende væk og sagde fis af, tag hjem med dig. Den anden kok, F, kom over for at gå imellem dem, men da havde han sluppet A. Hun løb ned i kælderen og lukkede sig inde. Han løb derned og bad hende komme ud, så de kunne tale sammen. Hun stormede forbi ham og løb ud af døren og sagde, at hun ville lægge sag an mod ham, fordi han havde rørt hendes arme.

F har i en skriftlig erklæring af 8. september 2009 vedrørende episoden den 20. februar 2009 oplyst, at E skældte A ud, og Isa svarede ”fuck off”. Så gik E over til A og tog fat i hendes venstre arm, skubbede hende væk og sagde gå hjem. A kom tilbage mod A, og han gentog den samme handling. Jeg gik ind for at stoppe det, A løb ned og E fulgte efter, og så forlod A B.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at det er bevist, at E har udøvet både psykisk og seksuel chikane over for hende i et sådant omfang, at hun var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen på grund af grov misligholdelse. Som følge af karakteren af misligholdelsen har hun krav på en forhøjet godtgørelse som påstået på 70.000 kr., jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

B har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at virksomheden ikke på noget tidspunkt er blevet gjort bekendt med, at der skulle være samarbejdsproblemer, og derfor ikke har haft mulighed for evt. at gribe ind. A kunne bl.a. have oplyst om det under sine samtaler med G. Det kan ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at As beskrivelse af episoderne er rigtig. Det må formodes, at sagen i realiteten er en undskyldning for et kuldsejlet uddannelsesforløb som følge af hendes familiære problemer.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at køkkenchef E den 20. februar 2009 skældte A ud, tog fat i hende i et sådant omfang og på en sådan måde, at kollegaen trådte til for at skille dem af, og løb efter A, da hun løb ned i kælderen. Som følge heraf var A berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. Det må endvidere lægges til grund, at E forud for denne episode havde udøvet chikane over for A, herunder af seksuel karakter, men at A ikke klagede over dette til ledelsen eller under henvisning hertil ophævede uddannelsesaftalen, hvad hun havde været berettiget til.

Efter en samlet bedømmelse, herunder navnlig vedrørende karakteren af episoden den 20. februar 2009, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, finder vi, at As godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven i forhold til det sædvanlige udgangspunkt skal forhøjes og fastsættes til 50.000 kr., jf. f.eks. Tvistighedsnævnets kendelse af 12. oktober 2009 i sag 77.2008.

Tre medlemmer udtaler:

Vi er enige med flertallet i, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at køkkenchef E den 20. februar 2009 skældte A ud, tog fat i hende i et sådant omfang og på en sådan måde, at kollegaen trådte til for at skille dem af, og løb efter A, da hun løb ned i kælderen. Som følge heraf er vi enige i, at A var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. Vi finder imidlertid ikke, at der det efter bevisførelsen er godtgjort, at der er forudgående episoder der skal tillægges nogen betydning i sagen, ej heller i lyset af 1 måneds fristen i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3. Vi finder derfor at Isa skal tilkendes en godtgørelse på 30.000 kr. under henvisning til Tvistighedsnævnets faste praksis

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 50.000 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

Den 4. oktober 2010