Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. september 2010 i sag 109.2009

A

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund v/juridisk konsulent Pernille Meden

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, Danmarks Frisørmesterforening og juridisk konsulent Marianne Larsen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, A, født den 13. maj 1986, og indklagede, B v/ C, blev den 10. december 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 1. november 2007 til den 30. april 2009.

Denne sag drejer sig om erstatning i forbindelse med ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, tilgodehavende månedsløn, svendeprøvegebyr, manglende løndele samt feriepenge og sh-betaling.

A har ved sin organisation, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 24. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at C tilpligtes at betale til A 93.757,13 kr. med tillæg af procesrente af 46.280,37 kr. fra sagens anlæg den 24. november 2009, af 88.805,43 kr. fra den 11. maj 2010 og af 93.757,13 kr. fra den 13. september 2010. Beløbet er sammensat af erstatning for ophævelsen med 32.753,10 kr., godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser med 10.000 kr., tilgodehavende løn for februar 2009 med 10.917,70, svendeprøvegebyr med 3.400 kr., manglende løn 2008 og 2009 med 31.422,12 kr., FP og SH 2008 med 4.401,72 kr. og FP og SH for 2009 med 862,49 kr.

C har påstået frifindelse, men har anerkendt at skylde løn for februar 2009, feriepenge og sh-betaling.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. september 2010.

Sagsfremstilling

A ophævede den 5. marts 2009 uddannelsesaftalen under henvisning til, at der ikke var betalt løn for februar 2009, og at C havde oplyst, at hun ikke var i stand til at betale den manglende løn.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af parterne.

A har forklaret bl.a., at hun ikke har fået lønsedler fra september 2008. Februarlønnen blev ikke udbetalt. Hun fik svendeprøve sidst i april 2009 og betalte selv svendeprøvegebyret.

C har forklaret bl.a., at der er nogle måneder, august, december 2008 og januar 2009, hvor hun ikke har indbetalt skat, men alene elevens nettoløn.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte As krav vedrørende manglende løn mv., der derfor tages til følge. Dog finder tre medlemmer, at A ikke har krav på sh-betaling, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Det bemærkes i øvrigt, at såfremt C senere kan dokumentere, at der er betalt mere skat af As løndele end As forbund har beregnet, har forbundet erklæret, at de vil regulere det tilkendte krav.

Der er enighed om at As ophævelse af uddannelsesaftalen var berettiget, og at hun derfor har krav på erstatning på 30.000 kr., jf. nævnets praksis.

Vedrørende manglende oplysning om overenskomst finder fire medlemmer henset til de omfattende problemer med korrekt løn, at der skal gives medhold i kravet efter ansættelsesbevisloven. Tre medlemmer vil fastsætte godtgørelsen til et mindre beløb.

Under henvisning til tidspunktet for ophævelsen er der endelig enighed om, at A ikke kan gøre kravet vedrørende svendeprøvegebyr gældende over for C.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at A får medhold i krav om betaling af i alt 87.604,03 kr..

T h i b e s t e m m e s:

C skal til A betale 87.604.03 kr. med tillæg af procesrente af 46.280,37 fra den 24. november 2009, af 85.405,43 kr. fra den 11. maj 2010 og af 87.604,03 kr. fra den 13. september 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 27. september 2010