Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. november 2010 i sag 110.2009

A

TIB v/faglig konsulent Palle Bisgaard

mod

B

v/advokat Stephan Muurholm

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Poul Henrik Madelung, SAMA og faglig medarbejder Christian Dyrberg, TIB.

Mellem klageren, A, født den 27. marts 1987, og indklagede, C, blev den 12. november 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som alu-tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. december 2007 til den 23. september 2011.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven samt manglende løn.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 25. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale til A 116.666,79 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen med 75.000 kr. svarende til ca. 3 måneders løn, godtgørelse for manglende oplysninger om overenskomstforhold med 10.000 kr. samt manglende løn fra 1. til 29. september 2009 med tillæg af feriepenge og pension.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. november 2010.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens pkt. 8 er der om kollektiv overenskomst anført: ”TIB”.

Baggrunden for ophævelsen af uddannelsesaftalen var den omstændighed, at A i uge 31 i 2009, der begyndte den 27. juli 2009, tog på ferie. A skulle i uge 31 - 36 have været på skoleophold.

Det anføres i klageskriftet, at C under et forligsmøde den 1. september 2009 meddelte, at når eleven ikke som følge af misligholdelsen ville acceptere en mindre løn, blev han bortvist dags dato og bedt om at aflevere nøgler og telefon.

Den 7. september 2009 skrev A en e-mail til C og meddelte, at han havde meldt sig syg. AC svarede, at han erindrede, at A den 1. september på grund af misligholdelse var blevet bortvist, og at der ikke ville blive udbetalt løn efter bortvisningen. Den 29. september 2009 blev der afholdt mæglingsmøde, hvor C fastholdt, at A var blevet bortvist den 1. september 2009. Samme dag underskrev C meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftale med oplysning om, at ophævelsen var med virkning pr. den 1. september 2009.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, C og D.

A har forklaret bl.a., at han havde planlagt ferie i uge 31. Han skulle på skole på det tidspunkt, men skolen accepterede, at han var væk i en uge. I uge 30 blev han kontaktet af medarbejderen E, der bad ham udføre nogle opgaver i uge 31. Han talte med C om det, og C sagde, at han selv måtte bestemme, hvad han ville, men at der muligvis ville komme en konsekvens.

C har forklaret bl.a., at han i maj 2009 oplyste A om, at han ikke måtte holde ferie i uge 31, når han på det tidspunkt skulle på skoleophold. I uge 30, hvor han selv var på ferie, blev han kontaktet af E der oplyste, at A ikke ville tage på skolen i uge 31, men derimod på ferie. Han talte så med A og meddelte ham, at det kunne få konsekvenser, hvis han alligevel tog på ferie i uge 31. A ville tænke over det og ringede så nogle timer senere og sagde, at han havde valgt at tage på ferie. Han sagde til A, at det ville få konsekvenser. Han besluttede i første omgang, at A kunne fortsætte elevforholdet til en mindre løn i skoleperioden svarende til den elevløn, som de normalt betaler, og som ligger over de gældende satser. Der var møde om dette 1. september 2009, og da A ikke ville acceptere lønændringen, meddelte han A, at uddannelsesaftalen var ophævet.

D har forklaret bl.a., at han er A’s onkel og medvirkede i mødet den 1. september 2009 som bisidder for A. A fik at vide, at han kun kunne fortsætte i virksomheden, hvis han accepterede lønnedsættelsen.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at det efter forklaringerne ikke kan lægges til grund, at A ikke havde fået tilladelse til at afholde ferie i uge 31. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var derfor ikke berettiget. Da ophævelsen reelt først skete under mødet den 29. september 2009 har A krav på løn indtil dette tidspunkt og derudover godtgørelse for uberettiget ophævelse svarende til ca. 3 måneders løn. Da det ikke er nok i pkt. 8 at skrive TIB, idet der er flere TIB-overenskomster, skal der endvidere betales godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at A, der har bevisbyrden, ikke har godtgjort, at han var berettiget til at holde ferie i en uge, hvor han skulle på skoleophold. Da der var tale om en væsentlig misligholdelse, var virksomheden berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, hvilket helt klart skete den 1. september 2009. Da virksomheden først den 3. august 2009 havde mulighed for at kontakte A, er ophævelsen rettidig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3. Når virksomheden i uddannelsesaftalens pkt. 8 om overenskomst har anført TIB, kan det ikke lægges til grund, at oplysningspligten efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 10, ikke er opfyldt. En eventuel godtgørelse skal fastsættes efter lovens § 6, stk. 2.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende ophævelsen:

Fem medlemmer udtaler:

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at A ikke havde fået tilladelse til at holde ferie i uge 31, og at der således var tale om en væsentlig misligholdelse, der kan begrunde ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi finder endvidere, at ophævelsen skete den 1. september 2009, og at der således ikke er krav på løn frem til den 29. september 2009.

To medlemmer udtaler:

Vi finder det efter de afgivne forklaringer godtgjort, at drøftelserne mellem parterne var så uklare, at det ikke kan lægges til grund, at der var tale om væsentlig misligholdelse.

Vedrørende tidsfristen i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3:

Fire medlemmer udtaler:

Første dag i uge 31 i 2009 var 27. juli 2009. Selvom ophævelsen anses for foretaget den 1. september 2009, er den sket efter 1 måned fra det tidspunkt i uge 30, hvor virksomheden fik at vide, at A fastholdt at ville holde ferie i uge 31 og påbegyndte ferien i uge 31. Som følge heraf er ophævelsen ikke berettiget, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3.

Tre medlemmer udtaler:

Det kan ikke med sikkerhed lægges til grund, at fristen efter erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, skal regnes fra et tidspunkt i juli 2009, og vi finder derfor, at ophævelsen er rettidig.

Vedrørende godtgørelsen for ophævelsen

Fire medlemmer udtaler:

Henset til størrelsen af A løn, jf., Tvistighedsnævnets praksis vedrørende voksenløn, finder vi, at godtgørelsen skal fastsættes til 50.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at fravige nævnets sædvanlige praksis med hensyn til udmålingen af godtgørelsen.

Der afsiges vedrørende ophævelsen kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes A en godtgørelse på 50.000 kr.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven:

Fire medlemmer udtaler:

Henset til, at det i uddannelsesaftalen var oplyst, at der var tale om en TIB-overenskomst, hvilket er rigtigt, finder vi, at der ikke er grundlag for at tilkende A godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tre medlemmer udtaler:

Da der er tale om flere TIB-overenskomster og det ikke er præciseret, hvilken af disse uddannelsesaftalen er omfattet af, finder vi, at A har krav på godtgørelse i hvert fald i medfør af ansættelsesbevislovens § 6, stk. 2.

Der afsiges vedrørende ansættelsesbevisloven kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter B vedrørende denne del af kravet frifindes.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 25. november 2009.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 26. november 2010