Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. december 2010 i sag 122.2009

A, B & C

Dansk El-Forbund v/forbundssekretær Flemming Warth

mod

D

TEKNIQ v/konsulent Jesper Ahrenst

(tvangsopløst)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Søren Dupont Dall, TEKNIQ og forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund.

Mellem klageren, A, født den 14. marts 1981, og indklagede, D, der er tvangsopløst den 28. september 2010, blev den 2. april 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2010.

Mellem klageren, B, født den 24.maj 1988, og samme indklagede blev den 1. august 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 1. august 2007 til den 31. januar 2012.

Mellem klageren C, født den 2. juni 1989 og samme indklagede blev den 25. marts 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 10. marts 2008 til den 9. september 2009.

Denne sag drejer sig om erstatning for ophævet uddannelsesaftale og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Klagerne har ved deres organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 4. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 55.000 kr. til A sammensat af 50.000 kr. for ophævelsen og 5.000 kr. efter ansættelsesbevisloven, 34.000 kr. til C sammensat af 29.000 kr. for ophævelsen og 5.000 kr. efter ansættelsesbevisloven og 40.000 kr. til B sammensat af 35.000 kr. og 5.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. november 2010.

Klagerne har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet, men E, Tekniq, har givet møde og procederet vedrørende kravene.

Sagsfremstilling

Der er ikke i nogen af uddannelsesaftalerne under pkt. 8 oplyst noget om overenskomst.

D ophævede uddannelsesaftalerne den 30. og 31. juli 2009 under henvisning til manglende arbejde. Det anføres i svarskrift til Tvistighedsnævnet af 12. juli 2010 fra tidligere direktør og ejer af selskabet, F, at ophævelsen skete med henblik på i videst muligt omfang at kunne videreføre uddannelsesaftalerne hos andre virksomheder. Det oplyses, at selskabet forventes tvangsopløst i august 2010.

Det fremgår af CVR, at selskabet blev tvangsopløst den 28. september 2010.

Procedure

Klagerne har til støtte for deres påstande anført, at de har passet deres arbejde og skoleforløb uden bemærkninger, og der var ikke grundlag for ophævelsen af deres uddannelse. Endvidere, der ikke i uddannelsesaftalerne var oplyst noget om den gældende overenskomst, hvad man er forpligtet til.

E, Tekniq, har til støtte for frifindelse vedrørende ophævelsen anført, at der i virksomhedens situation var tale om bristende forudsætninger, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2, som følge af manglen opgaver og manglende betalinger. Det var derfor ikke forsvarligt at fortsætte uddannelse, både som følge af manglende arbejdsopgaver og manglende økonomi. Virksomheden havde derfor pligt til og var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen og forsøgte også at skaffe eleverne nye arbejdspladser. Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven har E dels anført, at disse krav ikke blev fremsat under forligsforhandlingerne, og at der i øvrigt ikke har været nogen skadelig virkning på grund af de manglende oplysninger.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder, at sagen som følge af tvangsopløsningen den 28. september 2010 må afvises. Tvistighedsnævnet vil imidlertid samtidig tilkendegive sin opfattelse af sagens problemstillinger:

Fire medlemmer udtaler:

Vi finder, at de tre elever efter Tvistighedsnævnets praksis, herunder i forbindelse med konkurs, er berettiget til sædvanlig erstatning for arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalerne. Vi stemmer for, at der tilkendes A 50.000 kr., C 30.000 kr. og B 30.000 kr. Vi stemmer endvidere for, at de tilkendes hver 5.000 kr. efter ansættelsesbevisloven for den manglende oplysning om, hvilken overenskomst der var gældende.

Tre medlemmer udtaler:

Da det må lægges til grund, at arbejdsgiveren ikke havde arbejdsopgaver og heller ikke kunne betale løn, finder vi, at der var bristende forudsætninger, der kunne begrunde ophævelsen af uddannelsesaftalerne. Vi vil derfor frifinde arbejdsgiveren for erstatningskravene vedrørende ophævelsen. Der har ikke været forkert lønbetaling eller andre problemer fra arbejdsgiverens side som følge af den manglende oplysning om overenskomst. Vi finder derfor, at eleverne højest har krav på hver 1.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

T h i b e s t e m m e s:

Sagen afvises.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 8. december 2010