Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. december 2010 i sag 126.2009

A

HK v/advokat Ulla Jacobsen

mod

B

v/Stig Kenneth Lundø Sørensen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Lotte Odgaard Jacobsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og forhandlingssekretær Hugh Child, HK.

Mellem klageren, A, født den 13. maj 1990, og indklagede B, blev den 1. september 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som handelsassistent med uddannelsesperiode fra den 1. september 2008 til den 31. august 2012.

Denne sag drejer sig om erstatning for uberettiget bortvisning, feriegodtgørelser samt erstatningskrav fra arbejdsgiveren.

A har ved sin organisation, HK/Danmark, ved klageskrift modtaget den 10. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 87.945,13 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af løn for perioden 1.-10. juni 2009 med 3.319,92 kr., erstatning for uberettiget ophævelse i medfør af funktionærlovens § 3 svarende til løn i opsigelsesperioden fra 11. juni 2009 til 30. september 2009, 34.637,08 kr. med tillæg af feriegodtgørelse, 4.329,64 kr., godtgørelse for mistet uddannelsesgode, 35.000 kr., feriegodtgørelse for optjeningsåret 2008, 4.523,50 kr. og feriegodtgørelse for perioden 1. januar - 10. juni 2009, 6.134,99 kr.

B har påstået frifindelse.

B har nedlagt selvstændig påstand om, at A tilpligtes at betale en erstatning på 10.068.206 kr. Beløbet er opgjort som tab pr. 31. januar 2010 sammensat af Simply CMS System værdi pr. 2. juni 2009 på 250.000 kr., tab af ordre på hjemmeside over 5 år med 9.468.000 kr., tab af øvrig omsætning i afdelingen med 309.000 kr., fjernet software fra bærbar computer, 6.000 kr., software fjernet fra softwarelager til hovedcomputer med 25.000 kr. og ”tidsrøvning”, 10.206 kr.

A har over for B selvstændige påstand påstået frifindelse

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. november 2010.

Sagsfremstilling

B anførte i et brev af 9. juni 2009 til A, at man krævede lægeerklæring, som skulle være firmaet i hænde senest den 15. juni 2009. Af en fremlagt lægeerklæring fremgår, at A’s læge den 11. juni 2009 oplyste, at A var sygemeldt fra den 2. juni 2009. I et brev af 15. juni 2009 fra Silkeborg Handelsskole til B anføres bl.a.:

”I henhold til Deres brev af 12. juni 2009 er uddannelsesaftalen mellem B og A ophørt pr. 10. juni 2009.

Skoleopholdene er ligeledes stoppet pr. 10. juni 2009.

Kontrakten mellem B og A er ophævet pr. den 10. juni 2009. …

Til Deres orientering er der sendt kopi af dette brev til A.”

B’s brev af 12. juni 2009 til Silkeborg Handelsskole er ikke fremlagt for Tvistighedsnævnet.

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A og C.

A har forklaret bl.a., at han den 2. juni 2009 kom op at skændes med C’s far D. Han tog hjem. Han tog ikke en computer med, men havde en bærbar computer derhjemme, som virksomheden havde udlånt ham. Senere på dagen fik han sms´er fra C, og det endte med, at han ved 5-tiden om eftermiddagen sygemeldte sig. Han gik til læge dagen efter og talte også med skolen om problemerne. Da han var kommet hjem, mødte politiet op hos ham og sagde, at de skulle have en computer, som han havde taget fra arbejdsgiveren. Han havde inden da slettet private ting på computeren og også et program, som virksomheden ikke havde licens til. Han har ikke fjernet oplysninger fra de stationære computere på arbejdspladsen, og han har heller ikke hindret arbejdsgiveren nogen adgang. Da han fik brevet af 9. juni 2009 fra arbejdsgiveren rykkede han sin læge for at få fremsendt lægeerklæringen. Han hørte første gang om ophævelse af ansættelsen, da han fik brev af 15. juni 2009 fra skolen. Han har ikke fået løn for juni 2009 og heller ikke feriegodtgørelser. Under ansættelsen var han på hjemmesider for at få faglige oplysninger. Han har også bestilt bøger til sig selv via arbejdspladsen, men også selv betalt dem. Facebook oprettede han først efter ophævelsen af uddannelsesaftalen. Inden ansættelsen havde han lavet CV-oplysninger om sig selv på en hjemmeside. Det oplyste han arbejdsgiveren om, da han blev ansat.

C har forklaret bl.a., at da A var gået hjem den 2. juni kontaktede han HK for at få tingene afklaret. HK sagde, at A ikke var medlem. Han kontaktede så skolen, der jo er part i sagen. Da A ikke fremsendte lægeerklæring bad han skolen hjælpe med ophævelse af aftalen. Han husker ikke præcist, hvorledes han har formuleret sig i brevet af 12. juni 2009 til skolen. Det er rigtigt, at han modtog lægeerklæring den 12. juni 2009. Han modtog brevet af 15. juni 2009 fra skolen, men han havde ikke bedt skolen om at ophæve uddannelsesaftalen. Det er noget, som skolen har besluttet.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at arbejdsgiveren uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen. Han var sygemeldt fra den 2. juni 2009 og fremsendte lægeerklæring, som arbejdsgiveren modtog den 12. juni 2009. Fristen herfor var 15. juni 2009. Den 16. juni 2009 modtog han brev fra skolen om arbejdsgiverens ophævelse af ansættelsen. A skal frifindes for arbejdsgiverens erstatningskrav, der er helt udokumenteret.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det er skolen og ikke virksomheden, der har ophævet uddannelsesaftalen. Skolen er part i aftalen, og det er skolen, der har ophævet den. A er stadig ansat i virksomheden, og der er ikke noget grundlag for at straffe virksomheden. Sagen er meget principiel, og virksomheden har som påstået krav på erstatning.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet lægger til grund, at B i juni 2009 ophævede uddannelsesaftalen. Tvistighedsnævnet har herved lagt vægt på formuleringen af brevet af 15. juni 2009 fra Silkeborg Handelsskole. Virksomheden har ikke fremlagt sit brev til skolen af 12. juni 2009 og har ikke indvendt noget over for skolens brev. Virksomheden har derfor ikke godtgjort, at den ikke ville ophæve uddannelsesaftalen. Henset til indholdet af virksomhedens brev af 9. juni 2009 til A om lægeerklæring, må det lægges til grund, at ophævelsen var begrundet i manglende lægeerklæring. Da virksomheden imidlertid den 12. juni 2009 modtog lægeerklæring, var ophævelsen, der blev meddelt A den 16. juni 2009, uberettiget.

Vedrørende A’s erstatningskrav finder 4 medlemmer, at han ikke ved siden af erstatning i medfør af funktionærloven har krav på godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Kravet på 35.000 kr. tages derfor ikke til følge. Tre medlemmer finder, at A’s påstand i det hele skal tages til følge.

Der afsiges vedrørende A’s erstatningskrav kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes A i alt 52.945,13 kr.

Fire medlemmer finder, at B ikke har godtgjort, at A har handlet erstatningspådragende, ligesom påstanden om tab på 10.068.206 kr. er udokumenteret. Tre medlemmer finder, at B’s erstatningskrav skal afvises, da det ligger uden for rammerne af, hvad nævnet kan og bør tage stilling til.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 52.945,13 kr. med tillæg af procesrente fra den 10. december 2009.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 7. december 2010