Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. november 2010 i sag 131.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Pia Maul Andersen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Jeanette Justesen, DA og forhandlingssekretær Hanne Holgaard, 3F.

Mellem klageren, A, født den 23. januar 1983, og B, blev den 10. august 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som beklædningshåndværker med uddannelsesperiode fra den 26. juni 2007 til den 26. september 2008.

Denne sag drejer sig om betaling af ferietillæg, feriegodtgørelse, ikke afholdte feriefridage og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 21. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til A 21.142,37 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt. Beløbet er sammensat af ferietillæg for 2007, 632 kr., feriegodtgørelse for 2008, 10.644,37 kr., 5 ikke afholdte feriefridage 2007/2008, 2.433 kr., 5 ikke afholdte feriefridage 2008/2009, 2.433 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 5.000 kr.

3F har ved brev modtaget den 19. marts 2010 anført, at kravet principalt skal rettes mod B, CVS nr. 31598338, der ejes af C, og hvor driften af B er videreført, subsidiært C.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. november 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B og C har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er oplyst noget om kollektiv overenskomst.

3F har oplyst, at kravene, herunder vedrørende ferietillæg for 2007, er fremsat over for indklagededen 23. september 2009 og for det faglige udvalg den 5. oktober 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A’s krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B, subsidiært C skal til A betale 21.142,37 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 26. november 2010