Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011 i sag 132.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Jan Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Mogens Rold Sørensen, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Jacob Scavenius, 3F

Mellem klageren, A, født den 16. oktober 1982, og indklagede, B, blev den 30. juni 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 2. januar 2008 til den 1. april 2011.

Denne sag drejer sig om manglende løn.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, nu Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 22. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 281.241 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Beløbet er sammensat af manglende løn samt erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen på 50.000 kr. Lønbeløbet er beregnet på grundlag af opgørelse af nettobeløb og skatteafregning, som A har modtaget.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

B ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 17. september 2009 med virkning pr. 2. oktober 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der efter omstændighederne ikke grundlag for at tilsidesætte As krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 281.241 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. december 2009.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet den 25. januar 2011