Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 11. marts 2010 i sag 77.2009

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre og forbundssekretær Mogens Pedersen, Malerforbundet

Mellem klageren, elev A, født den 6. december 1987, og indklagede, Malerfirmaet B, der den 17. februar 2010 er taget under konkursbehandling, blev den 19. marts 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som maler med uddannelsesperiode fra den 2. juni 2008 til den 22. juli 2011.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 10. august 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 34.232,43 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 4.232,43 kr. vedrørende efterregulering af løn og 30.000 kr. som erstatning for arbejdsgiverens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. februar 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Indklagede ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 5. juni 2009 under henvisning til, at virksomheden var lukket. Klageren har i klageskriftet oplyst, at indklagede var medlem af Danske Malermestre indtil den 22. juni 2009.

Forklaringer

Klageren har forklaret blandt andet, at han fratrådte den 5. juni 2009. Der var også andre, der blev opsagt den dag, men det var ikke alle ansatte.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 34.232,43 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.