Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

(Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, § 94 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 14 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i fremmed valuta, skal der ved omregning af dette beløb til danske kroner enten anvendes en dagskurs på valutaen inden for de sidste 14 dage forud for anmeldelsestidspunktet eller den toldkurs, der er gældende for den periode, hvor anmeldelsen finder sted. Ved tinglysning af pant i fast ejendom, som er helt eller delvis fritaget for afgift efter § 5, stk. 2, eller § 5 a, kan dog anvendes den dagskurs på valutaen, som er lagt til grund på det tidspunkt, hvor lånetilbuddet afgives. Dokumentation for den anvendte dagskurs skal fremlægges på told- og skatteforvaltningens anmodning.«

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »nominelle« til: »kontante«.

3. I § 3, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »henregnes kontante beløb og«: »kontantværdien af«.

4. I § 3, stk. 1, 8. pkt., ændres »nominelle« til: »kontante«.

5. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »med tilsvarende pant« til: »sikret ved tilsvarende pant i samme ejendom, eller som optages til at afløse et ejerpantebrev«.

6. I § 5, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »pant i samme ejendom«: », når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning«.

7. I § 5, stk. 2, indsættes som 7. og 8. pkt.:

»Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af reglen i 1. pkt., at det eksisterende pantebrev er tinglyst før den 1. juli 2007. Reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.«

8. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved en afløsning af et ejerpantebrev efter stk. 2 skal der ud over afgiften efter stk. 1 betales en afgift på 1.400 kr.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

9. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

10. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

11. I § 5, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »gives påtegning« til: »afgives erklæring«.

12. § 5, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, om, i hvilket omfang omkostninger kan indregnes afgiftsfrit, om afgivelse af erklæring efter stk. 2, 6. og 8. pkt., stk. 5, 2. og 5. pkt., og stk. 7, 2. pkt., og om dokumentation for størrelsen af den nedbragte panthæftelse efter stk. 6, 1. pkt.«

13. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tilsvarende pantebrev«: »eller et ejerpantebrev«.

14. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

15. I § 5 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Reglen i 1. pkt. kan ikke anvendes ved afløsning af et ejerpantebrev, der er opstået ved omdannelse af et pantebrev fra og med den 21. marts 2011.«

16. I § 5 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er det tidligere pant tinglyst ved et ejerpantebrev, udløser anvendelsen af afgiftsfritagelsen i stk. 1 en afgift på 1.400 kr.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

17. I § 5 a, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »som det gamle pantebrev«: », når ændringer i den pantsatte ejendom sker ved pantebrevspåtegning i forbindelse med udstykning«.

18. I § 5 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 5« til: »stk. 1 og 6«.

19. § 5 a, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Såfremt hovedstolen på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, er mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et tilsvarende pantebrev med pant i samme ejendom. Det er en betingelse, at det tidligere pant er tinglyst den 1. juli 2007 eller senere. Det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag skal fremgå af et særligt afgiftspantebrev, hvor hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Afgiftspantebrevet kan oprettes som nyt pantebrev eller ved omdannelse af et indfriet tinglyst pantebrev. Afgiftspantebrevet er ikke et pantebrev og kan ikke omdannes til et sådant. Afgiftspantebrevet skal være påført en erklæring om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Tinglysning af et afgiftspantebrev og af påtegning på et afgiftspantebrev er afgiftsfri. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af et afgiftspantebrev.«

20. I § 5 b, stk. 1, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

21. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 10-13:

»10) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende formuer tilhørende umyndige personer og ikkeerhvervsdrivende fonde, når formuen bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

11) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende båndlagt arv eller gave, som bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

12) En respektpåtegning på et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009, når denne påtegning er bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet.

13) Påtegning på servitutter og andre tinglyste dokumenter, som alene har til formål at tilføje eller slette påtaleberettigede.«

22. I § 8, stk. 2, indsættes efter »nr. 3«: »og 10-13«.

23. Efter § 8 indsættes:

»§ 9. Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i en samlet pantsætning, et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller i § 5, stk. 1, alene én afgift på 1.400 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.400 kr. pr. rettighedstype.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for at betale afgift efter stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Ved tinglysning af kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes alene en afgift på 1.400 kr., såfremt ejerskiftet er tinglyst i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2011.«

24. I § 12, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.«

25. I § 12, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 4, 4. og 5. pkt.« til: »stk. 5, 4. og 5. pkt.«

26. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er der betalt afgift efter stk. 1, og slettes et luftfartøj herefter fra Nationalitetsregisteret som følge af udlejning til tredjemand, er genregistrering efter lejeforholdets ophør afgiftsfri, når genregistreringen sker senest 9 måneder efter sletningen og på samme vilkår som den oprindelige registrering.«

27. I § 14, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.«

28. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 4, 4. og 5. pkt.« til: »stk. 5, 4. og 5. pkt.«

29. I § 20, stk. 2, ændres »§ 5 a, stk. 4« til: »§ 5 a, stk. 5«.

30. Efter § 21 indsættes i kapitel 5:

»§ 22. Afgift ved tinglysning eller registrering efter denne lov, som er indbetalt, fordi samme dokument fejlagtigt er tinglyst flere gange, tilbagebetales efter anmodning. § 23, stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.«

31. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er der ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom betalt afgift af den senest offentliggjorte ejendomsværdi, jf. § 4, stk. 2, og er denne ejendomsværdi senere nedsat som følge af klage, godtgøres den for meget betalte afgift efter anmodning. Det er en betingelse for godtgørelse, at ejendomsværdifastsættelsen er påklaget inden tinglysningen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 7, træder i kraft den 1. august 2011.

Givet på Amalienborg, den 11. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.