Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandløb

(Nedklassifikation af vandløb)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009 og § 5 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. § 10 affattes således:

»§ 10. Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om at optage private vandløb som offentlige vandløb.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan efter regler fastsat af miljøministeren træffe afgørelse om at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De offentlige vandløb, som vandløbsmyndigheden i tidsrummet fra den 15. december 2010 til lovens ikrafttræden beslutter at nedklassificere til private vandløb, optages som offentlige vandløb ved lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 11. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.