Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0128
 
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1107
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love1)

(Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om kemikalier«

2. Fodnoterne til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, EF-Tidende 1999, nr. L 200, side 1, dele af Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, EF-Tidende 1992, nr. L 154, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-tidende 1998, nr. L 123, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EU-Tidende 2003, nr. L 66, side 26, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/107/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister, EU-Tidende 2009, nr. L 262, side 40, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.

2) I loven er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, EU-Tidende 2007, nr. L 325, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009/EF af 21. oktober om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.«

3. I § 1, stk. 1, to steder i § 2, stk. 1, i § 4 a, § 5, stk. 1 og 2, og § 6, tre steder i § 7, i § 7 b, to steder i § 8, stk. 1, to steder i § 8, stk. 2, i § 10, stk. 5, og § 15 a, stk. 1, tre steder i § 15 a, stk. 4, nr. 2, i § 15 a, stk. 5, og § 15 b, stk. 1 og 2, to steder i § 15 c, i overskriften til kapitel 4, § 20, stk. 2, og § 21, to steder i § 22, stk. 2, to steder i § 22, stk. 3, i overskriften til kapitel 5 og § 24, stk. 1, 3 og 4, fem steder i § 25, stk. 1, i § 25, stk. 3, to steder i § 26, i § 27, stk. 2, nr. 1 og 2, tre steder i § 30, stk. 1, i § 30, stk. 2 og 3, § 30 a, stk. 1, § 30 b, stk. 1, og § 30 c, stk. 1, tre steder i § 30 c, stk. 2, i § 30 c, stk. 3, to steder i § 30 d, stk. 1, i § 30 d, stk. 2, og § 30 e, to steder i § 32, stk. 1, i overskriften til § 32 c, § 33, stk. 2, og § 39, to steder i § 42, stk. 1, i § 42, stk. 3, § 44, § 51 a, § 51 b, § 58, stk. 4, § 58 a, stk. 1, og § 59, stk. 1, nr. 1 og 11, ændres »produkter« til: »blandinger«.

4. Overalt i loven udgår »kemiske«.

5. Overalt i loven ændres »produktet« til: »blandingen«.

6. § 3 affattes således:

»§ 3. Ved stof forstås et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Stk. 2. Ved blanding forstås en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved stoffer og blandinger.«

7. I §§ 7, 39 og 51 b og § 59, stk. 1, nr. 1, ændres »De Europæiske Fællesskabers forordninger« til: »EU-forordninger«.

8. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer, herunder om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.«

9. I §§ 7 b og 37 ændres »fællesskabsretlige« til: »EU-retlige«.

10. I § 10, stk. 1, og § 39, to steder i § 39 a, i § 48, stk. 4, og § 59, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »§ 38 d« til: »§ 38 e«.

11. I § 10, stk. 1-4, §§ 19 og 20, § 22, stk. 1 og 4, og §§ 22 a, 39 og 41 ændres »produkt« til: »en blanding«.

12. I § 10, stk. 1 og 3, § 19 og § 31, stk. 2, ændres »produktets« til: »blandingens«.

13. I § 10, stk. 1, 2 og 3, §§ 19 og 20, § 22, stk. 1 og 4, § 22 a, § 30, stk. 2, § 32 a, stk. 2, og §§ 39 og 41 udgår »kemisk«.

14. I § 10, stk. 5, ændres »Det Europæiske Fællesskabers forordninger« til: »EU-forordninger«.

15. I § 15 a, stk. 2 og 3, og § 24, stk. 2, ændres »produkt« til: »den pågældende blanding«.

16. § 22 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 22 b. Miljøministeren fastsætter regler om, at forhandlere og producenter skal stille visse oplysninger til rådighed i forbindelse med salg af bekæmpelsesmidler til ikkeerhvervsmæssige brugere.

§ 22 c. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en producent eller importør af et stof eller en blanding har pligt til på anmodning at videregive bestemte oplysninger om stoffet eller blandingen til en anden, som agter at anvende stoffet eller blandingen, og for hvem oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af krav fastsat i denne lov eller regler i henhold til denne lov eller i EU-forordninger om de stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af loven.«

17. § 23 affattes således:

»§ 23. Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af stoffer og blandinger, der skal klassificeres som farlige, af stoffer og blandinger, som skal godkendes efter § 33, og af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om yderligere foranstaltninger ved opbevaring af meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder om vandelsvurdering af personer, der har et særligt ansvar for opbevaring eller håndtering af de nævnte stoffer og blandinger.«

18. § 25, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:

»c) godkendte teknologiske serviceinstitutter, jf. lov om teknologi og innovation,«

19. § 27, stk. 1, affattes således:

»Ministeren kan fastsætte yderligere regler end dem, der følger af §§ 24-26, for salg af stoffer og blandinger, der skal godkendes efter § 33, og for salg af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1197/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.«

20. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Begrænsning af forekomst og anvendelse af stoffer. Blandingers sammensætning og salg heraf«

21. I § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, ændres »et kemisk produkt« til: »en blanding«.

22. I § 30, stk. 2, ændres »produkt« til: »en bestemt blanding«.

23. I § 30 e ændres »Det Europæiske Fællesskabs forordninger« til: »EU-forordninger«.

24. I § 32 a, stk. 2, og § 48, stk. 3 og 4, ændres »et produkt« til: »en blanding«.

25. § 33, stk. 1, affattes således:

»Ved bekæmpelsesmidler forstås plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, jf. bilag 1 til loven. Biocidmidler skal før import, salg eller anvendelse være godkendt af miljøministeren, jf. dog § 33 a. Miljøministeren godkender plantebeskyttelsesmidler efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.«

26. I § 33, stk. 3, § 35, stk. 1 og 4, § 35 d, stk. 2 og 3, og § 35 f ændres »bekæmpelsesmidler« til: »biocidmidler«.

27. § 33, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En godkendelse af et biocidmiddel, som udløber, efter at beslutning om optagelse af midlets aktivstoffer på et af de bilag, der er nævnt i stk. 5, for midlets anvendelsesområde er offentliggjort i EU-Tidende, kan dog forlænges uden fornyet vurdering, indtil den fornyede vurdering efter det direktiv, der er nævnt i stk. 5, er foretaget.«

28. I § 33, stk. 5, udgår »bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler eller«.

29. § 33, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.

30. I § 33, stk. 7, der bliver stk. 6, § 34, stk. 2, § 35, stk. 2 og 5, § 35 d, stk. 4, og § 38, stk. 2 og 3, ændres »bekæmpelsesmiddel« til: »biocidmiddel«.

31. § 33, stk. 8, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Kan godkendelsen ikke opretholdes i den i stk. 6 nævnte situation, ændres eller tilbagekaldes denne helt eller delvis efter en fastsat frist.«

32. § 33, stk. 9, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler om ophør af retten til import, salg, oplagring og anvendelse af biocidmidler, hvor godkendelsen bortfalder efter stk. 3 og 5, og hvor godkendelsen ændres eller tilbagekaldes efter stk. 6 og 7 eller efter § 38, stk. 2 og 3.«

33. § 33 b affattes således:

»§ 33 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at biocidmidler, som indeholder et aktivstof, som ikke er optaget på et bilag som omtalt i § 33, stk. 5, ikke må importeres, sælges, oplagres eller anvendes efter udløbet af overgangsperioden som omtalt i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter eller efter udløbet af frister, der fastsættes af Europa-Kommissionen. I forbindelse hermed kan miljøministeren fastsætte tidligere frister for ophør af import og salg af de pågældende biocidmidler i de forskellige salgsled.«

34. To steder i § 34, stk. 1, og i § 35, stk. 5, ændres »bekæmpelsesmidlets« til: »biocidmidlets«.

35. § 35, stk. 3, 1. pkt., ophæves.

36. § 35 a ophæves.

37. To steder i § 35 c, stk. 1, ændres »§§ 35 a og 35 b« til: »§ 35 b«.

38. I § 35 d, stk. 1, ændres »Bekæmpelsesmidler« til: »Biocidmidler«.

39. § 36, stk. 1, affattes således:

»Den, der har en godkendelse efter § 33 eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, betaler en afgift på 500 kr. pr. kalenderår.«

40. § 37 a ophæves.

41. To steder i § 38, stk. 1, indsættes efter »godkendelse«: »af et biocidmiddel«.

42. § 38 a affattes således:

»§ 38 a. Miljøministeren kan med henblik på at nedsætte den samlede belastning af bekæmpelsesmidler, herunder belastningen af sundhed, miljø og natur, fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af bekæmpelsesmidler på bestemte arealer, dog ikke arealer til jordbrugsmæssige formål.«

43. § 38 b affattes således:

»§ 38 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssig anvendelse af bekæmpelsesmidler kun må foretages af personer med bevis for at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af disse midler.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner m.v., som tilbyder undervisning og udstedelse af beviser i overensstemmelse med stk. 1, skal tillige give rådgivere og forhandlere adgang hertil.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at forhandlere skal have ansatte, der kan dokumentere at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisningens indhold og om kravene til opnåelse af det i stk. 1 og 2 nævnte bevis.

Stk. 5. Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisningen, i det omfang udgifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.

Stk. 6. Ministeren fastsætter regler om, at salg af bekæmpelsesmidler, der er godkendt til professionel brug, kun må ske til personer, der besidder et bevis som beskrevet i stk. 1 og 2.«

44. § 38 d ophæves, og i stedet indsættes i kapitel 7:

»§ 38 d. Udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer kræver tilladelse. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.«

45. Efter § 38 d indsættes i kapitel 8:

»§ 38 e. Enhver producent eller importør af et stof, en blanding eller en anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf og i EU-forordninger om de stoffer, blandinger og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.

Stk. 2. Enhver producent, der sælger et stof eller en blanding, og enhver importør af et stof eller en blanding skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller blandingen:

1) Handelsnavn eller -navne,

2) kemisk navn,

3) mængden, som importeres eller sælges, og

4) for blandinger: kemisk navn for indholdsstofferne og vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassificeret som farlige eller på anden måde er reguleret.

Stk. 3. Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det tilstrækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregisteret) og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregisteret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til miljøministeren eller tilsynsmyndighederne.«

46. § 40, stk. 1, affattes således:

»Såfremt der er grund til at antage, at et stof eller en blanding har sundhedsfarlige eller miljøskadelige virkninger, eller der mangler viden til at kunne bedømme sådanne virkninger, skal enhver producent eller importør af det pågældende stof eller den pågældende blanding efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser til belysning af sådanne virkninger.«

47. I § 42, stk. 1, ændres »produkterne« til: »blandingerne«.

48. § 42 a affattes således:

»§ 42 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder om formen.«

49. § 43 a affattes således:

»§ 43 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse laboratorier skal etablere et system til styring af beholdninger af meget giftige eller giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder at der skal udpeges en ansvarlig for et sådant system.«

50. I overskriften til kapitel 9 indsættes efter »Sagkyndige råd«: »og nationale handlingsplaner«.

51. Efter § 44 indsættes i kapitel 9:

»§ 44 a. Miljøministeren skal udarbejde en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen og afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler, navnlig med henblik på at opnå en reduktion i plantebeskyttelsesmidlernes belastning af miljø og sundhed. Planen skal revideres mindst hvert femte år.

Stk. 2. En handlingsplan skal indeholde

1) kvantitative mål, målsætninger, foranstaltninger og frister for at mindske risici for og virkninger på menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler,

2) indikatorer for overvågning af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder særlig problematiske aktivstoffer, og frister og mål for reduktion af anvendelsen af disse stoffer,

3) beregninger af indikatorer til at vurdere risikoen ved plantebeskyttelsesmidler for menneskers sundhed eller miljøet sammen med andre relevante data og en kortlægning af tendenserne i anvendelsen af visse aktivstoffer og

4) prioriterede emner såsom integreret bekæmpelse af skadegørere, aktivstoffer, afgrøder, regioner og praksis, der kræver særlig opmærksomhed, eller god dyrkningspraksis, der kan tjene som forbillede for at opnå en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3. Ved udarbejdelse og revision af handlingsplanen, jf. stk. 1, skal der tages hensyn til de sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af de påtænkte foranstaltninger, til særlige nationale, regionale og lokale forhold og til alle relevante interessentgrupper.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse og revision af handlingsplanen.«

52. § 55, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller biocidmidler, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EU-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i biocidmidler, kan dog ikke indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.«

53. I § 59, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) undlader at tilbyde undervisning og udstedelse af beviser efter § 38 b, stk. 2,«

Nr. 6-11 bliver herefter nr. 7-12.

54. I § 59, stk. 1, nr. 9, der bliver stk. 1, nr. 10, ændres »produkt« til: »en godkendt blanding«.

55. § 59, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 7 b, § 10, stk. 4 og 5, § 10 a, § 15 c, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 22 c, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a, § 32 c, § 33, stk. 3 og 8, § 35, stk. 6, § 36, stk. 2, § 37, § 38, stk. 3, § 38 a, § 38 b, stk. 1, 3, 4 og 6, § 38 c, § 38 d, § 39, § 41, § 42, § 42 a, § 43, § 43 a og § 47 a, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.«

56. I § 61 ændres »§ 33, stk. 9« til: »§ 33, stk. 8«.

57. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

58. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne lov.

§ 2

I lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som ændret ved § 100 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 513 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, nr. 5, ændres »lov om kemiske stoffer og produkter« til: »lov om kemikalier«.

§ 3

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra e, ændres »lov om kemiske stoffer og produkter« til: »lov om kemikalier«.

§ 4

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, som ændret ved § 75 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 9 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »lov om kemiske stoffer og produkter« til: »lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF«.

2. I § 7 ændres »lov om kemiske stoffer og produkter« til: »lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 14. juni 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 3-9, 11-15, 17, 18, 20-24, 40 og 46-49, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

§ 6

Stk. 1. Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt før den 14. juni 2011, bevarer deres gyldighed, indtil de ændres eller tilbagekaldes efter stk. 3 eller efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 2. Ansøgninger om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel med et eller flere aktivstoffer, der er optaget på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, behandles efter de hidtil gældende regler i lovens kapitel 7, hvis ansøgning er indgivet inden den 14. juni 2011.

Stk. 3. Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er udstedt før den 14. juni 2011, kan ændres eller tilbagekaldes efter de hidtil gældende regler i lovens kapitel 7, hvis ændringen eller tilbagekaldelsen sker, som følge af at

1) aktivstoffet er blevet optaget på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler eller

2) aktivstoffet er blevet godkendt i henhold til artikel 80, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 4. § 35 a i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, finder fortsat anvendelse ved behandling af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffer, der er opført på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, eller aktivstoffer, der er godkendt i henhold til artikel 80, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF. Dette gælder i følgende perioder:

1) 5 år fra optagelses- eller godkendelsesdatoen for aktivstoffer, der er omfattet af artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

2) 10 år fra optagelses- eller godkendelsesdatoen for aktivstoffer, der ikke senest den 26. juli 1993 har været solgt eller importeret som del af et plantebeskyttelsesmiddel i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

3) 5 år fra datoen for fornyelse af optagelsen eller fornyelse af godkendelsen for aktivstoffer, hvis optagelse på bilag I til direktiv 91/414/EØF udløber før den 24. november 2011. I disse tilfælde finder § 35 a kun anvendelse på oplysninger, der er nødvendige for fornyelse af godkendelsen, og for hvilke det senest denne dato er blevet bekræftet, at de er i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis.

§ 7

Den nationale handlingsplan, jf. § 44 a i lov om kemikalier som affattet ved denne lovs § 1, nr. 51, skal være udarbejdet senest den 26. november 2012.

Givet på Amalienborg, den 11. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann


Bilag 1

»Bilag 1

Liste over bekæmpelsesmidler, som er omfattet af lovens kapitel 7 og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1. Plantebeskyttelsesmidler

Ved plantebeskyttelsesmidler forstås, jf. artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, produkter i den form, hvori de overdrages til brugeren, bestående af eller indeholdende aktivstoffer, safenere eller synergister, og som er bestemt til et af følgende formål:

1) At beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge angreb fra sådanne skadegørere, medmindre hovedformålet med det pågældende produkt må anses for at være af hygiejnemæssig karakter snarere end beskyttelse af planter eller planteprodukter.

2) At påvirke planters livsprocesser, f.eks. ved at indvirke på planternes vækst på anden måde end som næringsstof.

3) At konservere planteprodukter, for så vidt de pågældende stoffer eller produkter ikke er omfattet af særlige fællesbestemmelser om konserveringsmidler.

4) At ødelægge uønskede planter eller plantedele, bortset fra alger, medmindre produkterne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter.

5) At bremse eller forebygge uønsket vækst af planter, bortset fra alger, medmindre produkterne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter.

2. Biocidmidler

Ved biocidmidler i kapitel 7 forstås:

Aktive stoffer og produkter, som indeholder et eller flere aktive stoffer i den form, hvori de overdrages til brugeren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen af skadegørere kemisk eller mikrobiologisk.

Aktive stoffer er kemiske stoffer eller mikroorganismer, herunder vira eller svampe, med generel eller specifik virkning på eller imod skadegørere.

Godkendelsespligten efter lovens kapitel 7 gælder kun for biocidmidler inden for de 23 produkttyper, som nævnes i bilag V i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, og kun i det omfang biocidmidlerne ikke er defineret i eller falder inden for anvendelsesområdet af de direktiver og forordninger (med senere ændringer), der er nævnt under afsnit 2.2 i dette bilag.

   
Hovedoverskrifter over de 23 produkttyper:
   
HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidmidler generelt
Produkttype 1:
Biocidmidler til hygiejne for mennesker.
Produkttype 2:
Desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen og andre biocidmidler.
Produkttype 3:
Biocidmidler til veterinærhygiejne.
Produkttype 4:
Desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder.
Produkttype 5:
Desinfektionsmidler til drikkevand.
   
HOVEDGRUPPE 2: Konserverings- og beskyttelsesmidler
Produkttype 6:
Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere. Konservering af industriprodukter, bortset fra levnedsmidler og foder.
Produkttype 7:
Konserveringsmidler til overfladelim.
Produkttype 8:
Træbeskyttelsesmidler.
Produkttype 9:
Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer.
Produkttype 10:
Midler til beskyttelse af byggematerialer.
Produkttype 11:
Konserveringsmidler til væske i køle- og processystemer.
Produkttype 12:
Midler mod slim.
Produkttype 13:
Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning.
   
HOVEDGRUPPE 3: Skadedyrsbekæmpelse
Produkttype 14:
Rodenticider.
Produkttype 15:
Fuglebekæmpelsesmidler.
Produkttype 16:
Sneglebekæmpelsesmidler.
Produkttype 17:
Fiskebekæmpelsesmidler.
Produkttype 18:
Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr.
Produkttype 19:
Afskræknings- og tiltrækningsmidler.
   
HOVEDGRUPPE 4: Andre biocidmidler
Produkttype 20:
Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder.
Produkttype 21:
Antifoulingsmidler.
Produkttype 22:
Balsamerings- og præserveringsvæsker.
Produkttype 23:
Bekæmpelse af andre hvirveldyr.
   

2.1 Basisstof

Et basisstof skal ikke godkendes efter kapitel 7.

Et basisstof defineres som:

Et stof, der er optaget i bilag I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, og hvis væsentligste anvendelse ikke er som pesticid, men som i begrænset omfang og uden direkte at markedsføres til denne anvendelse anvendes som biocid enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et ublandet fortyndingsmiddel, som ikke i sig selv er et stof, der giver anledning til bekymring.

2.2 Anden EU-regulering

a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler.

b) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler.

c) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur.

d) Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger.

e) Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.

f) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

g) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF.

h) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

i) Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse af betingelser for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i Fællesskabet.

j) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF.

k) Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter.

l) Rådets direktiv 95/5/EF af 27. februar 1995 om ændring af direktiv 92/120/EØF om betingelser for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fællesskabets specifikke sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af visse produkter af animalsk oprindelse.

m) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.«


Bilag 2

»Bilag 2

Liste A

Biocidmidler, der ikke må sælges eller anvendes i Danmark.

Biocidmidler, indeholdende aktivstoffet:

Dichlorvos (mod insekter)1)

Liste B

Aktivstoffer, som det er forbudt at markedsføre eller anvende i biocidmidler eller grupper heraf i henhold til international forpligtelse eller aftale: «

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71. I loven er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

1) Afgørelsen, som er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, der kodificerer informationsproceduren i direktiv 83/189/EØF, er truffet under henvisning til følgende biocidmidler: dichlorvos: Vapona Strip; ) is(tributyltin)oxid: Sigmatox Grundingsolie, Vacsol 2159, Vacsol 2158, Vacsol 2157, Vacsol 2151, Konvac vacuumimprægneringsvæske 6106-2000, Intra Grundingsolie, Solignum Grundingsolie, ColVac Høj, ColVac Lav og Bridex 20.

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.