Den fulde tekst

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og senest ved § 1 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, ændres »jf. også § 44, stk. 1« til: »jf. dog § 44, stk. 3«.

2. I § 16, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i § 15, stk. 2.«

3. I § 16 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., gælder dog ikke,

1) hvis lønmodtageren er fritstillet, uden at arbejdsgiveren har adgang til at modregne i lønmodtagerens løn fra en ny arbejdsgiver, eller

2) hvis arbejdsgiveren er insolvent og ophørt inden opsigelsesperiodens udløb.«

4. § 19, stk. 1, affattes således:

»En lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst.«

5. I § 19, stk. 2 og 3, ændres »ferieårets udløb« til: »den 30. september efter ferieårets udløb«.

6. § 19, stk. 5, ophæves.

7. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. § 16, stk. 2, 2. pkt., og § 16, stk. 3, nr. 1, kan fraviges ved kollektiv overenskomst.«

8. § 23, stk. 6, 2. pkt., og § 24, 2. pkt., ophæves.

9. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Feriegodtgørelse og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over et årsskifte, anses for optjent i det nye år.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved forsinket indbetaling af feriegodtgørelse skal alle arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til Feriekonto, betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.«

11. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet om betaling af renter efter stk. 2.«

12. I § 30, stk. 6, to steder i § 43, stk. 1, og i § 43 a ændres »§ 36, stk. 3« til: »§ 36, stk. 2«.

13. § 31, stk. 2, ophæves.

14. I § 32, stk. 1, indsættes efter »administrativ bistand«: »og finansiel rådgivning«.

15. I § 32 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I det omfang renterne, jf. stk. 2, ikke dækker udgifterne til administrationen af Feriekonto, skal uhævet feriegodtgørelse hos Feriekonto efter § 36, stk. 1, dække den resterende del af udgifterne til administrationen.«

16. I § 33, stk. 2, indsættes efter »jf. § 28«: », herunder om forfaldsdato«.

17. I § 33, stk. 3, indsættes efter »jf. § 29«: », herunder om udbetaling fra en feriekortordning omfattet af § 31, stk. 1«.

18. § 34 b, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

19. I § 34 b, stk. 2 og 3, som bliver stk. 1 og 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

20. I § 34 b, stk. 2, som bliver stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Udbetaling efter stk. 2 hindrer ikke udbetaling efter denne bestemmelse.«

21. I § 34 b, stk. 3, som bliver stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Udbetaling efter stk. 1 hindrer ikke udbetaling efter denne bestemmelse.«

22. I § 34 b, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 1 og 2«.

23. I § 34 b, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2« og »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 3«.

24. I § 34 c, stk. 2, udgår »og § 34 b, stk. 1«.

25. § 35 affattes således:

»§ 35. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, og ferien er holdt i ferieåret, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden. Hvis lønmodtageren ikke har holdt ferien, skal henvendelse ske til direktøren for Pensionsstyrelsen inden 3 år efter ferieårets udløb.

Stk. 2. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse eller indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen. Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.«

26. § 36 affattes således:

»§ 36. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 2. Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Pensionsstyrelsen tillade, at den andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 1 skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til et andet ferieformål. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal senest den 15. november efter ferieårets udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.

Stk. 4. Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge efter stk. 3 skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til et andet ferieformål, jf. stk. 2.«

27. I § 40 og § 41, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 1« til: »§ 38«.

28. I § 41, stk. 2, ophæves 2. pkt.

29. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter regler om indbetaling af statskassens andel af de beløb, der er nævnt i § 36, herunder om betaling af renter ved forsinket indbetaling. Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter desuden regler om udbetaling af statskassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.«

30. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Kontrol med indbetaling af uhævede feriepenge, indhentning og videregivelse af oplysninger, dokumentation og digital kommunikation«

31. Efter § 43 a indsættes i kapitel 7:

»§ 43 b. Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til fonden, inden for en rimelig frist at indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afregning til fonden.

Stk. 2. Sædvanlige udgifter til revisorerklæring efter stk. 1 afholdes af Arbejdsmarkedets Feriefond.

Stk. 3. Virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg til en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, skal årligt indsende revisorerklæring for korrekt afregning til fonden. Ved indsendelse af revisorerklæring anvendes en blanket, som direktøren for Pensionsstyrelsen har udfærdiget.

§ 43 c. Feriekonto kan elektronisk videregive oplysninger til anerkendte arbejdsløshedskasser og kommunale og statslige myndigheder om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1, herunder om videregivelse af oplysninger i elektronisk form.

Stk. 3. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes og kommunernes betaling for adgangen til oplysninger fra Feriekonto.«

32. § 44 affattes således:

»§ 44. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver om ret til ferie, feriegodtgørelse og ferie med løn eller ferietillæg, medmindre forholdet er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Stk. 2. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan afvise at træffe afgørelse i tvister,

1) som er ressourcekrævende eller kræver egentlig bevisførelse,

2) hvor feriepengekravet kun er en del af en større helhed, eller

3) som er genstand for forligsforhandling mellem parterne.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 4-10 skal, uanset om forholdet er reguleret ved kollektiv overenskomst, jf. stk. 1 og § 4, stk. 3, træffes af direktøren for Pensionsstyrelsen.

Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer på foranledning af en anden offentlig myndighed eller anerkendt arbejdsløshedskasse, eller hvis særlige hensyn tilsiger det, afgørelse om en lønmodtagers ret til ferie efter § 7.

Stk. 5. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager, der er forhindret i at holde ferien, jf. § 38, kan få udbetalt feriegodtgørelse, ferie med løn eller ferietillæg, når beløbet er tilfaldet Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 6. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2, § 36, stk. 4, og § 42, stk. 2.

Stk. 7. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse i tvister om forældelse efter § 35 og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. 36, stk. 2.

Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af beløb efter § 34 b, stk. 3, eller beløb, der i medfør af § 36 er tilfaldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2. Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, kan dog udbetale uhævede feriepenge, hvis ferien er holdt i ferieåret, jf. dog § 35, stk. 1. Fonden skal tilbageføre feriepenge til en arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren godtgør, at feriepengene er indbetalt til fonden ved en fejl. Ved tvister mellem fonden og lønmodtageren eller fonden og arbejdsgiveren træffer direktøren for Pensionsstyrelsen afgørelse om udbetalingen.

Stk. 9. Direktøren for Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om indbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.

Stk. 10. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til et andet ferieformål, jf. § 36, stk. 2, og om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor direktøren for Pensionsstyrelsen ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

Stk. 11. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter stk. 1-10, til Feriekonto.«

33. I § 45, stk. 1, ændres »§ 44, stk. 8« til: »§ 44, stk. 11«.

34. I § 45, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Afgørelser truffet efter § 44, stk. 10, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

35. I § 47 indsættes som stk. 3:

»Med bøde straffes den, der ikke efterkommer et pålæg efter § 43 b, stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 90 b indsættes:

»§ 90 c. Arbejdsløshedskasserne kan til brug for administrationen af forsikringssystemet uden samtykke få adgang til oplysninger fra Feriekonto om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge vedrørende egne medlemmer. Adgangen til oplysningerne skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne kan benytte oplysningerne til registersamkøring i kontroløjemed.

Stk. 3. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.

Stk. 4. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan til brug for tilsynet med arbejdsløshedskasserne uden indhentelse af samtykke få elektronisk adgang til oplysninger fra Feriekonto om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan benytte oplysningerne til registersamkøring i kontroløjemed.«

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 628 af 11. juni 2010 og § 3 i lov nr. 201 af 13. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »økonomiske forhold«: »og ferieforhold«.

2. I § 11 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge, og som er registreret i Feriekonto, skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 11 a, stk. 4, 2. pkt., som bliver stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »herfra«: », jf. dog stk. 4«.

4. I § 11 c, stk. 1, ændres »stk. 1 og 5« til: »stk. 1 og 6«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, finder alene anvendelse for fritstillinger, der meddeles efter den 1. maj 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 4 og 6, finder anvendelse på aftaler vedrørende optjeningsåret 2010 og frem.

Stk. 4. § 1, nr. 5, finder anvendelse på aftaler vedrørende optjeningsåret 2009 og frem.

Stk. 5. § 1, nr. 25, finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem.

Stk. 6. § 1, nr. 31 og 35, finder anvendelse for kontrol af feriepenge, der vedrører optjeningsåret 2010 og frem.

Givet på Amalienborg, den 15. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.