Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0020
 
32002L0021
 
32002L0022
 
Links til øvrige EU dokumenter
32007D0016
 
32007D0698
 
32009D0884
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   IT- og Telestyrelsens tildeling af numre, nummerserier eller adresser

Kapitel 4   Disponering, videretildeling og anvendelse af numre, nummerserier eller adresser

Kapitel 5   IT- og Telestyrelsens tilbagekaldelse, inddragelse, ændring eller erstatning af numre, nummerserier eller adresser

Kapitel 6   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan1)

I medfør af § 21, stk. 1, i lov nr. 169 af 3. marts 2011, om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på den nummerering og adressering, der baserer sig på Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU's) anbefalinger og anvendes i

1) grænsefladen ved adgang til elektroniske kommunikationsnet og

2) grænsefladen mellem de enkelte elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på nummerering og adressering i lukkede net, der anvender egne nummerplaner, herunder internt i VPN-tjenester og centrale eller decentrale PABC-net.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved den samlede danske nummerplan forstås de dele af internationale nummer- og adresseplaner, der er tildelt Danmark af ITU, herunder den nationale nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation og planer for datakommunikation.

§ 3. For den nationale nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation gælder de i stk. 2-11 nævnte definitioner.

Stk. 2. Ved nummerserie forstås en blok af numre fra nummerplanen, der har samme begyndelsescifre. En nummerserie defineres i blokke af numre af 100, 1.000, 10.000, 100.000 eller 1.000.000.

Stk. 3. Ved udlandspræfiks forstås en cifferkombination, der vælges af den kaldende slutbruger ved opkald til net, og som efterfølges af en landekode.

Stk. 4. Ved landekode forstås det unikke 1-, 2- eller 3-cifrede nummer, som tildeles af ITU i overensstemmelse med ITU’s anbefaling E.164.

Stk. 5. Ved operatørforvalgskode forstås den særlige cifferkombination, der anvendes i forbindelse med fast operatørvalg og operatørforvalg.

Stk. 6. Ved alarmnummer forstås et nummer, der i en nød- eller katastrofesituation sætter offentligheden i stand til at kalde den offentlige alarmtjeneste.

Stk. 7. Ved kortnummer forstås et 3-, 4-, 5- eller 6-cifret nummer, der giver adgang til tjenester med de i § 22, stk. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester nævnte formål, jf. dog stk. 5.

Stk. 8. Ved netinterne tjenesteudbud forstås funktioner, der sætter en slutbruger i stand til at foretage valg/styring af netbaserede faciliteter og tjenester, eksempelvis »tryk-selv-tjenester« (spærring, A-nummeroverføring, takstvalg m.v.) eller tjenester svarende til de i § 14, beskrevne tjenester.

Stk. 9. Ved M2M-kommunikation forstås en fuldt ud eller overvejende automatisk initieret kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet mellem to eller flere forudbestemte anordninger. Ved M2M-kommunikation forstås endvidere kommunikation via et mobilt bredbåndsnet.

Stk. 10. Taletelefonitjenester, som defineret i § 2, nr. 10, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, betragtes ikke som M2M-kommunikation som nævnt i stk. 9.

Stk. 11. Uanset stk. 10 kan der ved M2M-kommunikation indgå tale, såfremt denne funktion er en integreret del af en M2M-tjeneste. Der skal dog også i disse tilfælde være tale om en overvejende automatisk initieret kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet mellem to eller flere forudbestemte anordninger, jf. stk. 9.

Kapitel 3

IT- og Telestyrelsens tildeling af numre, nummerserier eller adresser

§ 4. Numre, nummerserier eller adresser, jf. dog stk. 3-5, tildeles til enhver, der erhvervsmæssigt udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og som anmoder om at få nummerressourcer tildelt. Numre, nummerserier eller adresser tildeles ikke til slutbrugere, herunder til storkunder, udbydere af informations- eller indholdstjenester, lukkede net etableret direkte af en eller flere slutbrugere til eget brug m.v.

Stk. 2. Forsyningspligtudbydere kan dog uanset stk. 1 tildeles nummerressourcer, som særligt er afsat til at opfylde den pågældende forsyningspligtudbyders forsyningspligt.

Stk. 3. Koder til forsøgs- eller prøvedrift kan tildeles de i stk. 1 nævnte erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med tildeling af koder til forsøgs- eller prøvedrift fastsætte vilkår som nævnt i § 7.

Stk. 4. Den pågældende erhvervsmæssige udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal afgive oplysninger om kvantitative og kvalitative karakteristika for de enkelte elektroniske kommunikationstjenester, der ønskes tildelt numre, nummerserier eller adresser, med henblik på at give IT- og Telestyrelsen mulighed for at sikre nummerplanlægningshensyn ved den konkrete tildeling af numre, nummerserier eller adresser og for at kunne vurdere, i hvilket omfang nummer- og adressetildeling skal ske.

Stk. 5. Ansøgning om nummerserier, der forventes inddraget som følge af kommende omlægninger af den samlede nummerplan, eller som er afsat til reserve, jf. bilag 1, vil som udgangspunkt blive afvist.

Stk. 6. Ansøgning om tildeling af mere end ét eller et begrænset antal kortnumre pr. erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationstjenester vil blive afvist i det omfang hensynet til at sikre, at der inden for den i nummerplanen afsatte delmængde af numre samlet set er tilstrækkelige kortnummerressourcer til rådighed, nødvendiggør dette.

Stk. 7. Ansøgning om nummerserier af 8-cifrede numre, der tilsigter at give en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester mulighed for i sin videretildeling af numre til slutbrugere at foretage yderligere segmentering i selvstændige nummerserier, end den segmentering der fremgår af kapitel 4, vil blive afvist, i det omfang hensynet til en optimal udnyttelse af nummerressourcen nødvendiggør dette.

Stk. 8. Ansøgning om tildeling af nummerressourcer vil blive afvist, hvis IT- og Telestyrelsen modtager ansøgningen tidligere end tre måneder før det ønskede tildelingstidspunkt.

Stk. 9. IT- og Telestyrelsen træffer senest 3 uger efter modtagelse af ansøgning, dog først at regne fra sagen er fuldt belyst, afgørelse om, hvorvidt der skal ske tildeling af det ansøgte.

§ 5. 8-cifrede og 12-cifrede numre inden for den nationale nummerplan tildeles til erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i nummerserier på 10.000. Endvidere tildeles nummerserier på 1.000 i udvalgte nummerserier til erhvervsmæssige udbydere med et minimalt nummerbehov. I de i §§ 19-21 nævnte nummerserier tildeles nummerserier på 1.000 eller 100.

Stk. 2. Kortnumre, DNIC, ADMD-adresser samt andre numre eller adresser end de i stk. 1 nævnte tildeles til erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtudbydere enkeltvis.

§ 6. I forbindelse med ibrugtagning af nummerserier til brug for kortnumre som nævnt i § 22, stk. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester indhenter IT- og Telestyrelsen gennem offentlig annoncering eventuelle ønsker om kortnumre fra erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Såfremt der i denne forbindelse måtte forekomme sammenfald af ønsker, vil tildeling ske på baggrund af lodtrækning ved notarius publicus.

Stk. 2. I forbindelse med ibrugtagning af 6-cifrede kortnumre i 116-nummerserien, jf. § 16, informerer IT- og Telestyrelsen gennem offentlig annoncering om, at ansøgning herom kan indsendes til IT- og Telestyrelsen samt inden for hvilken frist, IT- og Telestyrelsen skal have modtaget ansøgningen. Såfremt der modtages mere end én ansøgning om det samme nummer, vil tildeling ske på baggrund af lodtrækning ved notarius publicus.

Stk. 3. Ved tildeling af numre, nummerserier eller adresser herunder kortnumre, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, foretager IT- og Telestyrelsen tildeling i den rækkefølge, de erhvervsmæssige udbyderes anmodninger registreres i IT- og Telestyrelsens journal.

Stk. 4. Hvis ansøgningen om tildeling af nummerressourcer ikke indeholder de nødvendige oplysninger, meddeler IT- og Telestyrelsen skriftligt ansøgeren dette med nærmere angivelse af, hvilke oplysninger ansøgeren skal fremsende, før der kan træffes en afgørelse i sagen. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår oplysningerne senest skal være modtaget i IT- og Telestyrelsen med tilkendegivelse af, hvorvidt ansøgningen anses for bortfaldet, såfremt oplysningerne ikke er modtaget inden den fastsatte frists udløb.

§ 7. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere vilkår for tildelingen af numre, nummerserier eller adresser om:

1) Afgrænsning af, hvilken tjeneste numre, nummerserier eller adresser må bruges til, samt eventuelle krav i tilknytning til udbuddet af denne tjeneste.

2) Faktisk og effektiv anvendelse af numre, nummerserier eller adresser.

3) Seneste ibrugtagningstidspunkt.

4) Maksimal gyldighedsperiode med forbehold for eventuelle ændringer af den nationale nummerplan.

5) Forpligtelser i henhold til relevante internationale aftaler om brug af numre, nummerserier eller adresser.

6) Takstprincipper og maksimumpriser for bestemte nummerserier.

Kapitel 4

Disponering, videretildeling og anvendelse af numre, nummerserier eller adresser

§ 8. Numre, nummerserier eller adresser, der baserer sig på ITU’s anbefalinger, og hvor administrationen heraf er lagt ud til de enkelte medlemslande, må kun anvendes efter tildeling til den pågældende erhvervsmæssige udbyder af IT- og Telestyrelsen, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtudbydere, der er tildelt numre, nummerserier eller adresser, er ansvarlige for, at disse anvendes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 og vilkår fastsat i medfør af § 7, og herunder i respekt af den tildeling, der er foretaget til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtudbydere.

§ 9. Videretildeling af numre, nummerserier eller adresser til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke ske til udbydere, der, begrundet i knaphed inden for de samlede nummerressourcer, ikke på anden vis har kunnet få tildelt nummerserier direkte.

Stk. 2. Overdragelse af numre, nummerserier eller adresser til andre erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtudbydere, må ikke ske uden IT- og Telestyrelsens godkendelse heraf.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med godkendelser af overdragelser af nummerressourcer, jf. stk. 2, fastsætte vilkår som nævnt i § 7.

§ 10. Numre, nummerserier eller adresser tildelt af IT- og Telestyrelsen skal anvendes i overensstemmelse med de anbefalinger, som ITU eller ETSI har givet herfor.

§ 11. Den overordnede disponering og anvendelse af den nationale nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation fremgår af bilag 1.

Stk. 2. De dele af planen, der starter med

1) cifrene 2-9 er afsat til 8-cifrede numre,

2) cifrene 0-1 er afsat til numre på 2, 3, 4, 5 eller 6 cifre afpasset til de formål, til hvilke de enkelte nummerserier anvendes, og

3) cifferet 37 er afsat til 12-cifrede numre.

§ 12. Nummeret 00 må alene anvendes som udlandspræfiks.

Stk. 2. Som nummer til brug for udlandspræfiks må alene 00 anvendes.

§ 13. Nummeret 112 må alene anvendes som alarmnummer.

§ 14. 4-cifrede numre i nummerserierne 100-109 må alene anvendes som operatørforvalgskoder.

§ 15. 3-cifrede numre i nummerserien 11 må alene anvendes til de i § 22, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester nævnte tjenester.

Stk. 2. 3-cifrede numre i nummerserien 12 må alene anvendes til de i § 22, stk. 1, nr. 2, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester nævnte tjenester.

§ 16. 6-cifrede numre i nummerserien 116 må alene anvendes til harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bilag til EU-Kommissionens beslutning af 15. februar 2007 (K(2007)249). Ansøgning om tildeling af numre i nummerserien 116, som ikke er anført i dette bilag, vil blive afvist.

§ 17. 5-cifrede numre i nummerserierne 160-169 må alene anvendes til opkald for slutbrugere, der ønsker at anvende eller komme i forbindelse med de i § 22, stk. 1, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester nævnte net og tjenester.

§ 18. 4-cifrede numre i nummerserien 18 må alene anvendes for adgang til en samlet indgangsportal til offentlige myndigheder, nummeroplysningstjenester, for udbud af tjenester af særlig samfundsmæssig betydning samt til udbud af fælles tjenester af særlig forbrugermæssig eller samfundsrelateret karakter, der knytter sig til udbuddet af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 22, stk. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 6, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 19. 8-cifrede numre i nummerserierne 801-809 må alene anvendes for tjenester, hvor opkald sker uden opkalds- eller minutbaseret taksering af slutbrugeren, jf. § 21, stk. 2, nr. 4, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 20. 8-cifrede numre i nummerserierne 901-905 må alene anvendes for overtakserede informations- eller indholdstjenester, jf. § 21, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Som numre til brug for tjenester nævnt i stk. 1 må alene anvendes nummerserierne 901-905.

§ 21. 8-cifrede numre i nummerserien 909 må alene anvendes til brug for en udbyders overtakserede tjenester under forudsætning af, at disse tjenester ikke er informations- eller indholdstjenester.

§ 22. 12-cifrede numre i nummerserien 37 må alene anvendes til M2M-kommunikation.

§ 23. Opkald fra en slutbruger i net, der anvender den nationale nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation, skal ske ved valg af 8-cifrede numre, jf. dog § 11, stk. 2, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Opkald med udlandspræfiks efterfulgt af landekode 45 efterfulgt af et nummer i den danske nummerplan betragtes som en tilladt opkaldsform for et indlandskald.

Stk. 3. Opkald fra en slutbruger til dennes udbyder i forbindelse med netinterne tjenesteudbud kan indledes med en kombination af cifre og tegn, begyndende med et tegn (* eller #).

Stk. 4. Opkald i offentlige telefoni-, ISDN- og mobilkommunikationsnet uden for landekode 45 skal ske ved valg af udlandspræfiks efterfulgt af den pågældende landekode samt det kaldte nummer, jf. dog § 24, stk. 2-3.

§ 24. Operatørforvalgskoder kan kun anvendes umiddelbart foran de opkaldsprocedurer, der er beskrevet i § 23, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der efter valg af udbyder i henhold til stk. 1 tilbydes adgang til flere tjenester, kan den kaldende slutbruger ved valg af en kode, der består af en kombination af tegn og cifre, begyndende med et tegn, jf. § 23, stk. 3, vælge en afbrydelse eller et ophold i ciffervalget forinden det videre valg af nummer, med henblik på etablering af en dialog mellem den kaldende slutbruger og dennes udbyder.

Stk. 3. Hvis en eller flere af de tjenester, der tilbydes adgang til efter valg af udbyder i henhold til stk. 1-2, forudsætter udveksling af debiterings- eller valideringsoplysninger eller lignende, kan den valgte udbyder afbryde ciffervalget forinden det videre valg af nummer med henblik på at etablere en dialog mellem den kaldende slutbruger og dennes udbyder.

§ 25. For datanet, der anvender en nummerplan baseret på ITU’s anbefaling X.121, må alene anvendes Data Network Identification Code (DNIC) inden for de nummerressourcer, som Danmark får stillet til rådighed af ITU.

Stk. 2. For datatjenester, der anvender en adresseplan baseret på ITU´s anbefalinger X.400/F.401, må alene anvendes Administration Management Domain-adresser (ADMD-adresser).

§ 26. For elektroniske kommunikationsnet, der opbygges på grundlag af anbefalinger fra ITU og standarder udarbejdet af European Telecommunications Standards Institute (ETSI), må alene anvendes de nummer- og adressesystemer, som ITU og ETSI har specificeret med henblik på sammenkobling og identifikation.

Stk. 2. Som International Signalling Point Code (ISPC) må alene anvendes nummerressourcer, der følger ITU’s anbefaling Q.708.

Stk. 3. Som National Signalling Point Code (NSPC) må alene anvendes nummerressourcer, der følger ITU’s anbefaling Q.708.

Stk. 4. Som Mobile Network Code (MNC), der er en del af International Mobile Subscriber Identity (IMSI), må alene anvendes nummerressourcer, der følger ITU's anbefaling E.212 og ETSI’s standard ETS 300 523.

Stk. 5. Som Operator Identity (OPID), der er en del af Radio Identity Code (RIC), må alene anvendes nummerressourcer, der følger ITU’s anbefaling E.212 og ETSI’s standard ETS 300 133-4.

Stk. 6. Som Issuer Identification Number (IIN) må alene anvendes nummerressourcer, der følger ITU’s anbefaling E.118.

Kapitel 5

IT- og Telestyrelsens tilbagekaldelse, inddragelse, ændring eller erstatning af numre, nummerserier eller adresser

§ 27. Numre, nummerserier eller adresser kan tilbagekaldes ved alvorlige og gentagne overtrædelser af bestemmelserne i kapitel 6 og 8 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse eller vilkår for tildelingen.

§ 28. Allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser kan inddrages

1) hvis det er nødvendigt som følge af ændringer i den samlede danske nummerplan, eller

2) hvis det ud fra kapacitetsmæssige hensyn eller generelle nummerplanlægningshensyn skønnes nødvendigt, og de tildelte numre, nummerserier eller adresser ikke er taget i anvendelse eller ikke længere er i brug.

Stk. 2. Inddragelse som følge af ændringer i den samlede danske nummerplan, jf. stk. 1, nr. 1, sker med 3 års varsel.

Stk. 3. Numre, nummerserier eller adresser, der ikke er taget i anvendelse eller ikke længere er i brug, jf. stk. 1, nr. 2, kan inddrages med 6 måneders varsel.

§ 29. Allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser kan ændres eller erstattes med andre

1) hvis det ud fra kapacitetsmæssige hensyn eller generelle nummerplanlægningshensyn skønnes nødvendigt, eller

2) hvis det af hensyn til at sikre en effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i de til enhver tid værende danske nummerplaner ud fra en helhedsbetragtning skønnes formålstjenligt.

Stk. 2. Ændring eller erstatning af tildelte numre, nummerserier eller adresser sker med 3 års varsel.

Stk. 3. Numre, nummerserier eller adresser, der ikke er taget i anvendelse eller ikke længere er i brug, kan ændres eller erstattes med 6 måneders varsel.

§ 30. Staten kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de omkostninger, udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtudbydere måtte have som følge af tilbagekaldelser, inddragelser, ændringer eller erstatning, jf. denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1136 af 1. december 2009 om den samlede danske nummerplan ophæves.

IT- og Telestyrelsen, den 14. april 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Jakob Juul


Bilag 1

Den overordnede disponering for den nationale nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation, specificeret på a- og b-ciffer (pr. 25. maj 2011).
a\b
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Udlands-
præfix
Reserve (*)
1
4-cifrede operatørforvalgkoder
3-cifrede kortnumre
Reserve (*)
5-cifrede netadgangs-koder
Reserve (*)
4-cifrede kortnumre
Reserve (*)
2
Fortrinsvis mobilkommunikation
3
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
12-cifrede M2M-numre
Fortrinsvis telefoni/ISDN
4
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
5
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
6
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
Reserve (*)
Fortrinsvis telefoni/ISDN
7
Fortrinsvis telefoni/ISDN
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
8
Numre gratis for kaldende slutbruger
Fortrinsvis mobilkommunikation
Fortrinsvis telefoni/ISDN
Reserve (*)
Fortrinsvis telefoni/ISDN
9
Overtakserede tjenester
Fortrinsvis mobilkommunikation
Reserve (*)
Fortrinsvis telefoni/ISDN
At en nummerserie er afsat til reserve betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke tildeles numre fra den.
Ikke alle reserverede nummerserier fremgår direkte af oversigten, da denne kun er specificeret på de to første cifre.
-
Nummerserier markeret med (*) er afsat til brug for ekstra kapacitet. Dette gælder tillige nummerserierne 108-109, 164-169 og 906-908.
-
Nummerserier med førsteciffer 2-9 og tredjeciffer 0 er afsat til fremtidig udvidelse af nummerplanen. Disse fremgår ikke af oversigten.
-
Nummerserien 116 er reserveret til brug for europæisk harmoniseret anvendelse af kortnumre på seks cifre til tjenester af samfundsmæssig betydning. Kortnummeret 116 112 kan ikke tildeles eller bruges af nogen tjeneste.
-
Nummerserierne 2598, 2599, 6988 og 6989 vil kun blive tildelt udbydere med et minimalt nummerbehov. Der vil kun blive tildelt nummerserier på 1.000 numre.
-
Nummerserierne 3711 - 3719 og 372 - 379 tages først i brug, når det skønnes nødvendigt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører Kommissionens beslutning 2007/116/EF af 15. februar 2007 om at reservere medlemsstaternes nummerserie, der begynder med 116, til harmoniserede numre på harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning, EF-Tidende 2007, nr. L049, s. 30-33, som ændret ved Kommissionens beslutning 2007/698/EF af 29. oktober 2007, EF-Tidende 2007 nr. L284 s. 31, og Kommissionens beslutning 2009/884/EF af 30. november 2009, EF-Tidende 2009 nr. L317 s. 46, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EF-Tidende 2002 nr. L108 s. 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EF-Tidende 2002 nr. L108, s. 21, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Rammedirektivet), nr. L108, s. 33, som alle tre er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EF-Tidende 2009, nr. L337, s. 37, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og forbrugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), EF-Tidende nr. L108 s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, nr. L337 s. 11.